مقاله – بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

۲- نظرات من توسط مدیرم مورد استفاده قرار می گیرد.

داشتن تاثیر

۱- تاثیر من بر آنچه که در شرکت اتفاق می افتد، خیلی زیاد است.

۲- من احساس می کنم که فرصت تاثیرگذاری بر دیگران را دارم.

۳- من باور دارم که فردی تاثیرگذار و موثر هستم.

معنی دار بودن

معنی دار بودن کار

۱- در تعیین چگونگی انجام دادن کارم، آزادی عمل زیادی دارم.

۲- کاری که انجام می دهم، برای من معنی دار است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

۳- بین اهداف فردی و سازمانی همسویی وجود دارد.

مهم بودن کار

۱- کاری که انجام می دهم، برای من بسیار مهم است.

۲- من باور دارم که کار کردن، فرصتی برای رشد خودم است.

جدول۷-۳: مدل تحلیلی متغیر اعتماد سازمانی

مفهوم ابعاد مولفه شاخص(سنجه)