بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

۲- من در زمینه کاری خود اطلاعات پایه ای قوی دارم.

۳- نسبت به توانایی خود برای انجام کار مطوئن هستم.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

تبحر و قابلیت

۱- من به قابلیت هایم برای انجام شغلی ام، اطمینان کامل دارم.

۲- من در مهارت هایی که برای انجام وظایف شغلی ام مورد نیاز می باشند، تسلط کامل دارم.

خودمختاری

داشتن استقلال

۱- من می توانم مطابق میل خود عمل کنم.

۲- من برای تصمیم گیری در مورد آنچه انجام می دهم، آزادی عمل کامل دارم.

۳- به طور کلی در انجام کارها احساس استقلال می کنم.

توان تصمیم گیری

۱- من در تصمیمات مربوط به واحد کاری ام، مشارکت دارم.

۲- من در سازمان یکی از تصمیم گیرندگان اصلی هستم.

تاثیرگذاری

داشتن کنترل

۱- من در مسئولیت نظارت بر شرکت، نقش مهمی دارم.

۲- می توانم درباره چگونگی انجام دادن وظایف شغلی خود تصمیم بگیرم.

توجه به نظر افراد

۱- علاوه بر مدیرم، اعضای سازمان نیز از نظرات من استفاده می کنند.