پژوهش – بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در …

۳- مدیران شرکت، گفتار و اعمالشان یکی است.

متواضع

توجه به
دیگران

۱- مدیر من به کارکنان در تحقق اهدافشان کمک می کند.

۲- مدیر من در کنار کارکنان کار می کند و خود را جدا نمی کند.

اولویت دادن به نیاز دیگران

۱- مدیر من کارکنان را اولی تر از سازمان می داند.

۲- مدیر من از قدرت و اختیار خود در حل مشکل کارکنان استفاده می کند.

۳- مدیر من نیاز کارکنان را بر نیاز خود مقدم می شمارد.

جدول ۶-۳: مدل تحلیلی متغیر توانمندسازی

مفهوم ابعاد(سازه) مولفه شاخص(سنجه) نظریه پشتیبان
توانمندسازی شایستگی توانایی انجام دادن کار ۱- باور دارم که توانایی انجام کارها را دارم. Spreitzer •
(۱۹۹۵)