سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت …

۴- مدیر من رفتارهایش از سر تواضع و فروتنی می باشد.

گروه ساز

شناسایی
قابلیت ها

۱- مدیر من برای کمک به رشد دیگران به عنوان مربی عمل می کند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲- مدیر من به دانش و معلومات من، اعتماد و اطمینان کامل دارد.

۳- مدیر من، محیط مشوق یادگیری ایجاد می کند.

تصمیم گیری مشارکتی

۱- در شرکت همکاری بین کارکنان جایگزین رقابت می شود.

۲- مدیر من مشارکت در تصمیم گیری ها را تشویق می کند.

۳- مدیر من اجرای تصمیم های جمعی را مرجح می داند.

بصیر

دوراندیش

۱- مدیر من با همراهی و کمک کارکنانش، چشم اندازی دقیق برای شرکت تهیه کرده است.

۲- مدیر من نشان داده است که خواستار گنجاندن چشم انداز کارکنانش در اهداف و چشم انداز شرکت می باشد.

۳- مدیر من مسیر حرکت به سوی اهداف را پایش می کند.

مفهوم ساز

۱- مدیر من روحیه توانستن را در شرکت ترویج می کند.

۲- مدیر من ارزش های ماندگار می آفریند.