سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی و …

دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل پرسشنامه های محقق ساخته استاندارد سازی و تعالی رفتار با ۲۰ سؤال و در شش بعد کسب می نماید.
مهارت های اجتماعی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۱ تا ۴ کسب می نماید.
مهارت های شغلی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۱۵ تا ۱۷ کسب می نماید.
بینش: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۹ تا ۱۱ کسب می نماید.
مهارت های ارتباطی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۵ تا ۸ کسب می نماید.
قانون گرایی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۱۲ تا ۱۴ کسب می نماید.
دانش: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۱۸ تا ۲۰ کسب می نماید.
۱-۹- روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی است، هدف این نوع تحقیق آزمون مفاهیم نظری و استفاده از نتایج تحقیقات در موقعیت های مسائل واقعی و حل مشکلات ملموس به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسایل، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می‌شود و نتایج این تحقیق عینی و مشخص می‌باشد و به کاربست این نتایج (به کارگیری آن ها) در حل مسائل و مشکلات خاص در جامعه منتهی می گردد. در واقع، هدف تحقیق کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. همچنین این تحقیق از نظر روش گردآوری اطلاعات یک تحقیق توصیفی از نوع تحقیق پیمایشی است.
۱-۱۰- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفت مورد نظر محقق می باشد و امکان دارد برای مطالعه انتخاب شوند. معمولاً هر پژوهشی، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.
جامعه آماری این پژوهش دو گروه می باشد: ۱) ادارات پلیس راهنمایی و رانندگی در استان سمنان که خود دارای هشت شهرستان سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدی شهر، آرادان، میامی و سرخه است؛
۲) کلیه شهروندان در هشت شهرستان استان سمنان.
برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده می کنیم و برای تعیین حجم نمونه از روش کوکران با جامعه محدود استفاده می نماییم.
۱-۱۱- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
جمع آوری داده ها در این تحقیق ترکیبی از روش های کتابخانه ای و میدانی است.
۱- مطالعات کتابخانه‌ای: روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد. در این تحقیق نیز محقق برای جمع آوری ادبیات و سوابق موضوع از منابع فارسی و لاتین کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اینترنت استفاده و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم، ثبت و نگهداری کرده و در پایان کار نسبت به طبقه بندی و بهره برداری از آن ها اقدام نموده است.
۲- تحقیقات میدانی: روش های میدانی به روش هایی اطلاق می گردد که محقق برای گردآوری داده ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط با واحد تحلیل یعنی افراد (در این پژوهش)، اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری کند.
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه می باشد.
۱-۱۲- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده های به دست آمده از شاخص های توصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و… و جهت آزمون فرضیات از آمار استنباطی از نوع همبستگی و تفاوت میانگین دو جامعه استفاده خواهد شد که با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته خواهد شد.
۱-۱۳- قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی: این پژوهش از لحاظ موضوعی، رابطه بین دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی استان سمنان و رضایت مندی شهروندان را بررسی می کند.
قلمرو مکانی: این پژوهش از منظر قلمرو مکانی، در ادارات پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان های استان سمنان به انجام می رسد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش از آذر ماه ۱۳۹۳ خورشیدی تا تیر ماه ۱۳۹۴ خورشیدی می باشد.
۱-۱۴- مدل فرایند تحقیق
مرحله دوم: مطالعات اکتشافی
مطالعات این مرحله شامل مباحث نظری، مباحث پژوهشی و مباحث تطبیقی می باشد. مطالعات انجام شده در بخش مباحث نظری، معطوف به مباحث مطرح شده در مورد تعاریف، ضرورت توجه بر مساله دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس و رضایتمندی شهروندان می باشد و در بخش مباحث پژوهشی تحقیقات انجام شده در مورد موضوع تحقیق مورد بررسی می باشد و در بخش مباحث تطبیقی، تحقیقی که به بررسی ارتباط بین برگزاری دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار در بین پرسنل نیروهای انتظامی و رضایتمندی شهروندان صورت گرفته است.
مرحله سوم: چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه موضوع مورد بررسی در این تحقیق خاص بوده و مختص به ادرارات پلیس در کشور می باشد، لذا جهت تهیه چارچوب نظری تحقیق با کمک استاد راهنما شش مؤلفه برای دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار مشخص شده و سپس مدلی طراحی شده و نهایتاً ارزیابی ها صورت گرفته است.
مرحله چهارم: مدل تحلیلی تحقیق
متغیر های اساسی در این تحقیق عبارتند از: دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار که شامل شش بعد مهارت ها

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ی اجتماعی، مهارت های ارتباطی، مهارت های شغلی، بینش، دانش و قانون گرایی است و رضایتمندی شهروندان که این متغیر نیز دارای همین شش مؤلفه می باشد.
مرحله اول: سوال اصلی تحقیق
آیا بین برگزاری دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی و رضایت مندی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
مرحله پنجم: جمع آوری داده ها
جامعه مورد نظر در این پژوهش عبارت است از ۱) کلیه ادارات پلیس راهنمایی و رانندگی در استان سمنان و ۲) کلیه شهروندان استان سمنان. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی خوشه ای می باشد. داده ها از طریق پرسشنامه های محقق ساخته جمع آوری شدند
مرحله ششم: تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه تحلیل داده ها در این پژوهش با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی انجام گردید.
مرحله هفتم: نتیجه گیری