بررسی رابطه بین دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی و …

 • فرضیه های اصلی تحقیق
 • بین برگزاری دوره های آموزشی استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس با رضایت مندی شهروندان رابطه معنا داری وجود دارد.
 • بین مولفه های استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دروضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفاوت و فاصله معناداری وجود دارد.
 • فرضیه های فرعی
 • بین مهارت های ارتباطی پلیس راهنمایی و رانندگی با رضایت شهروندان رابطه وجود دارد.
 • بین مهارتهای اجتماعی پلیس راهنمایی و رانندگی با رضایت مندی شهروندان رابطه وجود دارد.
 • بین مهارتهای شغلی پلیس راهنمایی و رانندگی با رضایت مندی شهروندان رابطه وجود دارد.
 • بین دانش پلیس راهنمایی و رانندکی با رضایت مندی شهروندان رابطه وجود دارد.
 • بین بینش پلیس راهنمایی و رانندگی با رضایت شهروندان رابطه وجود دارد.
 • بین رفتار های قانون گرای (اجرای صحیح قوانین و مقررات در جامعه) پلیس راهنمایی و رانندگی با رضایت مندی شهروندان رابطه وجود دارد.
 • بین متغیر مهارت های اجتماعی در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین متغیر مهارت های ارتباطی در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین متغیر مهارت های شغلی در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین متغیر دانش در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین متغیر بینش در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد.
 • بین متغیر قانون گرایی در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد.
 • ۱-۷- مدل مفهومی تحقیق
  رضایتمندی شهروندان
  دوره های آموزشی استانداردسازی و تعالی رفتار
  شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق
  ۱-۸- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها
  ۱-۸-۱- تعاریف نظری
  رضایتمندی: به حالتی گفته می شود که تمایلات محرک شهروند به هدف رسیده باشد، به عبارت دیگر رضایت مندی اقدامی است که فرد هنگام رسیدن به آرزوهایش تجربه می کند یا یک واکنش شناختی است که فرد هنگام ارضاء نیازهایش اعلام می کند (شعاری نژاد، ۱۳۷۸).
  رضایت مندی: حالتی است که انسان احساس می کند که فرآورده ها با نیاز هایش مطابقت دارد (حسینی مقدم، ۱۳۸۶).
  رفتار: پاسخی که هر جاندار به محرک و نیازهای بیرونی یا درونی می دهد (غفاری، ۱۳۷۶).
  رفتار: جمع کارهایی که از موجود زنده سر می زند (عظیمی ۱۳۶۳).
  در این پایان نامه منظور از رفتار برخورد و عملکرد کارکنان پلیس راهنمایی و رانندگی در مواجه با شهروندان می باشد.
  آموزش: تجربه ای است مبتنی بر یادگیری که به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند خود را برای انجام کار بهبود بخشد (شیمون، ۱۳۸۰: ۲۴۸).
  استاندارد سازی: هر کاری که طبق اصول منظم و مرتب انجام شود، نظم و قانون.
  تعالی: بلند شدن، برتر شدن، بلند پایه شدن، حق تعالی، ایزد.
  ۱-۸-۲- تعاریف عملیاتی
  رضایتمندی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل پرسشنامه محقق ساخته رضایتمندی شهروندان با ۱۲ سؤال و در شش بعد کسب می نماید.
  مهارت های اجتماعی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۱ و ۲ کسب می نماید.
  مهارت های شغلی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۳ و ۴ کسب می نماید.
  بینش: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۵ و ۶ کسب می نماید.
  مهارت های ارتباطی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۷ و ۸ کسب می نماید.
  قانون گرایی: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۹ و ۱۰ کسب می نماید.
  دانش: عبارت است از امتیازی که پاسخگو از تکمیل سؤالات ۱۱ و ۱ کسب می نماید.

  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.