بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت ۱۶

DW=∑(et-et-1)2/∑e2t
e بیانگر میانگین (امید ریاضی) خطاهاست.
چنانچه این آماره در بازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار گیرد فرض صفر آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته میشود و در غیر این صورت فرض صفر رد میشود (همبستگی بین خطاها وجود دارد).
۵/۲ > Durbin-Watson > 5/1
۳-۱۰-۲-۳- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
قبل از برآورد مدل رگرسیون بر روی داده ها، لازم است مانایی تک تک متغیرها بررسی شود چون در صورتی که متغیرها نامانا باشند، باعث بروز مشکل رگرسیون کاذب می شود. فرض صفر در این آزمون وجود ریشه واحد یا بطور معادل، عدم مانایی متغیر ها می باشد که اگر مقدار P-valueکمتر از ۰٫۰۵ باشد فرض صفر رد می شود و متغیرها مانا هستند.
۳-۱۰-۲-۴- بررسی ناهمسانی واریانس
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد سنجی، موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس ناهمسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانس های نابرابر هستند. در واقع ما در تخمین رگرسیون که با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی انجام می شود ابتدا فرض می کنیم که تمامی جملات خطا دارای ‍‍واریانس های برابر هستند و بعد از آن که مدل را تخمین زدیم سپس با استفاده از یک سری روش‌ها و تکنیک‌ها به بررسی این فرض می پردازیم و این که آیا واقعاً در مدل ما واریانس همسانی وجود ندارد؟ ولی در مورد کارهای عملی اقتصاد سنجی همواره دو مسئله برای محقق پیش می آید ۱) با توجه به آن که مقادیر جملات خطا در جامعه ی اصلی قابل مشاهده نمی باشد چگونه می توان به وجود واریانس ناهمسانی در مدل پی برد؟ ۲) در عمل بسیار غیر محتمل است که دقیقاً تمامی واریانس‌های جملات خطا با یکدیگر برابر باشند و معمولاً واریانس‌ها مقداری با یکدیگر تفاوت دارند. بنابراین سؤال طبیعی که اینجا مطرح می شود این است که آیا معیاری آماری وجود دارد که میزان نابرابری واریانس‌ها را اندازه گیری کند تا با استفاده از آن بتوانیم بگوییم که اگر میزان نابرابری واریانس‌ها از مقداری بیشتر باشد مدل ما مشکل واریانس ناهمسانی دارد. برای پاسخگویی به سؤال فوق باید گفت که اقتصاددانان از روش‌های گوناگونی استفاده می کنند که می توان برای مثال آزمون بروش پاگان و آزمون وایت و آزمون پارک را نام برد که البته یکی از پر کاربردترین روش ها آزمون وایت است.
برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس جملات اخلال، از آزمون وایت ((White استفاده می شود. با استفاده از آماره F (فیشر) براحتی می توان قضاوت کرد که مدل، ناهمسانی دارد یا خیر. به این صورت که اگر احتمال مربوط به آمارهF , ( (Prob (F- Static) بیشتر از سطح خطا (آلفا) باشد، فرضیه H0 رد نشده و لذا همسانی واریانس پذیرفته می شود. در صورتی که خلاف این شرط محقق شود و مدل ناهمسانی داشته باشد برای رفع آن می توان از روش کمترین مجذورات تعمیم یافته (GLS) استفاده کرد.
H0: همسانی واریانس
H1: ناهمسانی واریانس
۳-۱۰-۲-۵- آزمون F لیمر
به منظور گزینش یکی از روشهای داده های تابلویی و یا داده های تلفیقی از آماره اف لیمر استفاده می گردد. به عبارت دیگر آماره اف لیمرتعیین می کند که عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از شرکت ها وجود دارد یا خیر. در صورتی که در بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت های فردی وجود داشته باشد، از روش داده های تابلویی و در غیر این صورت از روش داده های تلفیقی استفاده می شود. زیرا فقط داده ها روی هم انباشت شده و تفاوت بین آن ها لحاظ نشده است.
:H0داده های تلفیقی
H1:داده های تابلویی
۳-۱۰-۲-۶- آزمون هاسمن
اگرپس از آزمون F لیمر، فرضیه صفر رد شده باشد، این پرسش مطرح می شود روابط را می توان در قالب کدام یک از روشهای آثار ثابت و یا آثار تصادفی بررسی کرد. آزمون هاسمن این موضوع را مشخص می کند. فرضیه صفر (روش آثار تصادفی) در این آزمون به این معنی است که ارتباطی بین جزء اخلال مربوط عرض ازمبدأ و متغیرهای توضیحی وجود ندارد و از یکدیگر مستقل هستند. در حالی که فرضیه مقابل (روش آثار ثابت) به این معنی است که بین جزء اخلال مورد نظر و متغیر توضیحی همبستگی وجود دارد. بنابراین در صورت رد فرضیه صفر از روش آثار ثابت و در غیر این صورت روش آثار تصادفی استفاده می شود.
H0:روش آثار تصادفی
H1:روش آثار ثابت
۳-۱۰-۲-۷- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
جهت آزمون خود همبستگی بین باقیمانده ها از آزمون دوربین واتسون استفاده می گردد. آماره دوربین واتسون محدود به دامنه ۴≥[۱۳۴] Durbin-Watson≥ ۰می باشد. که اگر مقدار آماره صفر شود، خود همبستگی کامل مثبت و اگر ۴ شود، خود همبستگی کامل منفی بین پسماندها وجود دارد. اگر این مقدار حدود ۲ باشد، خود همبستگی وجود ندارد (بدری، ۱۳۸۹). در پژوهش حاضر از این آزمون برای تشخیص وجود و یا عدم وجود خودهمبستگی استفاده شده و در صورت وجود، خود همبستگی به وسیله جزء[۱۳۵] ARیا با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته[۱۳۶] GLS)) برطرف می شود.
H0: عدم وجود خود همبستگی
H1: وجود خود همبستگی
۳-۱۰-۲-۸- ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی با حرف R نشان داده می شود و مقدار آن بین ۱- و ۱+ نوسان دارد. همبستگی مثبت مبین حرکت هم جهت متغ

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

یر تابع و متغیر مستقل است. در حالی که همبستگی منفی، حرکت دو متغیر را در جهات معکوس مشخص می نماید.
۳-۱۰-۲-۹- ضریب تعیین
ضریب تعیین، معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطلاعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف، فراهم می سازد. به ویژه این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهد که به تغییرات همه متغیرهای مستقل الگو مربوط است. هر چه مقدار ضریب تعیین بیشتر باشد برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و داده های آماری نمونه وجود دارد. البته افزایش ضریب تعیین در داده های سری زمانی امری مطلوب است اما وقتی از داده های مقاطع مختلف در یک دوره استفاده شود، این امر به طور منطقی به کاهش ضریب تعیین منجر خواهد شد. چرا که با توجه به خصوصیات متفاوت در هر یک از مقطع ها، وجود مقاطع مختلف در یک دوره، نشانگر عدم هماهنگی داده های تحت بررسی است که این امر باعث نزول قدرت توضیح دهندگی در یک رگرسیون خواهد شد.
۳-۱۱- نرم افزار آماری
در این تحقیق جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل استفاده گردیده و برای انجام تحلیل ها و محاسبات آماری از نرم افزار آماری ۸Eviews استفاده شده است.
۳-۱۲- خلاصه این فصل
در این فصل ابتدا تعریفی از پژوهش ارائه گردید. سپس با تعریف فرضیه، فرضیههای پژوهش بیان گردید که منجر به تعریف متغیرهای پژوهش گردید، که شامل متغیرهای مستقل و وابسته بودند. بعد از آن جامعه آماری و روش گردآوری دادهها بیان گردید. جامعه آماری تحقیق شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی تحقیق نیز سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ را در بر می گیرد. دراین تحقیق برای تدوین ادبیات و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و برای آزمون فرضیههای تحقیق از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتها و اطلاعات بازار کتابخانه سازمان بورس و آرشیو سایتهای بورس، نظیر سایت پژوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس و سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده است. در فصل بعدی فرآیند تجزیه و تحلیل آماری ارائه و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل
داده ها
۴-۱- مقدمه
دادهها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسأله تحقیق مطرح شدهاند، لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این داده ها با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیهها، با این سؤال رو به رو میشود که، از چه طریقی این دادهها را طبقه بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیهها را که حالت پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق هستند تعیین تکلیف نماید. از طرفی تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی، از پایههای اساسی هر تحقیق میباشد که به وسیله آن، کلیه فعالیتهای تحقیق تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشود. به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که به وسیله آن کل فرایند تحقیق و پژوهش از انتخاب مسأله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار میگیرد. پس از آنکه در فصل سوم نحوه جمع آوری دادهها، متغیرهای مورد بررسی و روش شناسی تحقیق بیان گردید؛ در این فصل به بیان نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و یافتههای آنها پرداخته خواهد شد. در این فصل ابتدا آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بیان میشود. سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار میگیرد و با استفاده از آمارههای کای دو، آماره t و … تفسیر خواهند شد.