دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

دراین فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیم یافته ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
در این تحقیق به بررسی ارتباط میان محافظه کاری حسابداری و تغییر در وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر نرمال شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می شود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا داده های گردآوری شده را به صفحه گسترده Excel منتقل و پس ازسازماندهی و انجام محاسبات لازم، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار اقتصاد سنجی ۸ Eviews استفاد می شود. سپس آمار توصیفی ارائه می شود و پس از آن با استفاده از آزمون های آماری به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق پرداخته می شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تأیید یا رد فرضیات می گردد.
۳-۸- تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای تحقیق
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم‎خطی، از مفروضه‎های استفاده از تحلیل رگرسیون می باشند. در تحقیق حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده شده است. در نهایت برای بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
۳-۹- آزمون های رگرسیون
تکیه بر نتایج آماری بدون توجه به پیش فرض های مدل رگرسیون از اعتبار چندانی برخوردار نیست و نمی توان از آن برای تصمیم گیری ها استفاده کرد. بنابراین قبل از انجام هر گونه تفسیر نتایج رگرسیون، باید برای تصدیق صحت نتایج، مفروضات مدل را بررسی نمود
۳-۱۰- روش های آماری
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه‌ای متغیرها (سری‌ها) جهت برآورد و تخمین الگو و تجزیه و تحلیل دقیق آنها برآورد آماره‌های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع میانگین ومهمترین مشخصه پراکندگی آن واریانس می باشد در عمل برای تشخیص میزان پراکندگی یک توزیع از جذر واریانس یعنی انحراف معیار استفاده می‌کنیم. به وسیله این مشخصات می توان دیدی کلی در مورد مقادیر هریک از متغیرها بدست آورد مقدار آماره‌های توصیفی متغیرهای تحت بررسی در این تحقیق شامل شاخص های مرکزی (میانگین و میانه)، شاخص های پراکندگی (واریانس و انحراف معیار)، شاخص های توزیع (چولگی و کشیدگی) و مقادیرکمینه و بیشینه می‌باشد.
۳-۱۰-۲- آماراستنباطی
۱) روش های تحلیل پیش فرض ها
با توجه به اینکه در این تحقیق از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data Panel استفاده شده، از روش های زیر برای تحلیل پیش فرض ها استفاده گردیده است:
۱- آزمون کلموگروف- اسمیرونوف برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیر های مستقل و وابسته.
۲- آماره دوربین واتسون برای تعیین نرمال بودن توزیع باقیمانده ها در رگرسیون.
۳- نمودار پراکندگی یا آزمون های مقایسه واریانس ها برای ارزیابی ثبات واریانس ها.
۴- آزمون همبستگی پیرسون برای تحلیل استقلال خطی متغیر های مستقل.
۵- ارزیابی ضریب تعیین (R2) برای تحلیل برقراری فرض خطی بودن رابطه بین متغیر ها.
۶- برای پیش فرض های دیتا پنل از آزمون های چاو و هاسمن. ضمناً باتوجه به اینکه متغیر ها به صورت ارقام مطلق استفاده می شوند، برای نرمال کردن داده ها از روش لگاریتمی استفاده می شود.
۲) روش های تعیین ارتباط بین متغیر ها
برای تعیین ارتباط بین متغیرها از رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data Panel استفاده شده و بر مبنای علامت ضرایب نوع ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم و با توجه بهRاعتبار معادله برآوردی سنجیده شده است. اگرR2 به سمت صفر میل کند از آزمون استقلال برای تعیین ارتباط بین متغیر ها استفاده گردیده است.
۳) روش های تعمیم نتایج
برای تعمیم نتایج با توجه به اینکه در این تحقیق از نمونه تصادفی استفاده شده است از آزمون فیشر استفاده می شود.
۴) پیش فرض های Data Panel
آزمون کلموگروف- اسمیرونوف
آماره دوربین واتسون
آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها
بررسی ناهمسانی واریانس
آزمون F لیمر
آزمون هاسمن
آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب تعیین
۳-۱۰-۲-۱- آزمون کلموگروف- اسمیرونوف
از جمله پیش فرض اساسی در استفاده از رگرسیون خطی مرکب و ANOVA نرمال بودن متغیرهاست. بدین منظور از آزمون ناپارامتریک کلموگروف- اسمیرونوف استفاده شده است و در این آزمون فرض ها به صورت زیر تنظیم گردیده است.
۳-۱۰-۲-۲- آماره دوربین واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر قرار میگیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر از پیش تعیین شده توسط معادله رگرسیون) از ی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

کدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از آزمون دوربین واتسون استفاده میشود که آماره آن به کمک رابطه زیر محاسبه میشود.