پژوهش – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- …

مالکیت شرکتی

COR

درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سرمایه است.

کنترلی

 شاخص ها

اندازه شرکت

SIZE

log(asset)

نسبت ارزش بازار سهام به دفتری

MB

اهرم مالی

LEV

LEV=

جدول(۳-۱)شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی تحقیق وعلائم اختصاری آنها
۳-۶-۳-مدل کلی تحقیق
TOEit۰۱MOit۲INSit۳CORit۴MBit + β۵SIZEit۶LEVit +eit
مدل ۱ جهت آزمون فرضیه اول
TOEit۰۱MOit۲SIZEit۳LEVit۴MBit +eit
مدل۲ جهت آزمون فرضیه دوم
TOEit =β۰۱INSit۲SIZEit۳LEVit۴MBit +eit
مدل۳ جهت آزمون فرضیه سوم
TOEit =β۰۱CORit۲SIZEit۳LEVit۴MBit +eit
۳-۶-۴-نحوه بدست آوردن رابطه بین متغیر ها
در این تحقیق از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یا Data Panel جهت ارزیابی رابطه بین متغیر ها استفاده می شود.
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به منظور آزمون فرضیه ها فراهم شود.