پژوهش – بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود ۹۳- قسمت …

۳-۶-۲-۳-۱- اندازه شرکت (SIZE)
یکی از فاکتورهای درونی شرکت ها که بر ساختار مالکیت و محافظه کاری شرکت تأثیر می گذارد اندازه شرکت می باشد که در این پژوهش از طریق لگاریتم طبیعی دارایی محاسبه می شود:
log(asset)
۳-۶-۲-۳-۲- اهرم مالی
اهرم مالی بیانگر آن است که شرکت تا چه حد به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی (استقراض) به جای افزایش سرمایه متکی است. نسبت های اهرمی، ابزارهایی جهت تعیین میزان احتمال قصور ( ناتوانی) شرکت در ایفای تعهدات مربوط به بدهی هایش می باشند. این نسبت به صورت زیر محاسبه می گردد:
۳-۶-۲-۳-۳- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری(MB):
در این تحقیق نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری از تقسیم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به دست می آید.

نوع متغیر متغیر تعریف عملیاتی متغیرها نماد نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق
وابسته به موقع بودن سود به موقع بودن سود TOE
مستقل ساختار مالکیت مالکیت خانوادگی MO یکی از اعضای هیأت مدیره، خود، به‌ تنهایی مالک حداقل ۵ درصد سهام عادی و یا مجموع سهام عضو حقیقی هیأت مدیره و اعضای خانواده و فامیل وی، حداقل ۵ درصد مجموع سهام عادی شرکت باشد.
مالکیت نهادی INS به نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی اطلاق می شود.