بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …


دانشگاه آزاداسلامی
واحدعلوم وتحقیقات هرمزگان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته:جامعه شناسی
عنوان:
بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر بندر عباس درسال ۱۳۹۲
استاد راهنما :
دکترکمال جوانمرد
استادمشاور:
دکترمحمودرئوفی
نگارش:
اسماء پیری
تابستان۱۳۹۲

فهرست مطالب
۱ فصلاول ۱
۱٫۱ مقدمه ۲
۱٫۲ مرورتاریخی ۲
۱٫۲٫۱ ماهیتوپیشینهپیدایشماهواره ۲
۱٫۲٫۲ کاربردهایماهواره ۴
۱٫۳ بیانمساله ۶
۱٫۴ اهدافتحقیق ۸
۱٫۴٫۱ اهدافجزیی ۸
۱٫۵ضرورتواهمیتتحقیق ۹
۱٫۶تعریفمفاهیمواصطلاحات ۱۰
۱٫۶٫۱ رسانه ۱۰
۱٫۶٫۲ ماهواره ۱۱
۱٫۶٫۳ سریالمسلسل‌،ردیفی‌،نوبتی‌،رده‌ای‌،دوری‌،ترتیبی‌،جزء ۱۱
۱٫۶٫۴ سبکهایزندگی ۱۱
۱٫۶٫۵ نمادهایمنزلتی ۱۲
۱٫۶٫۶ نمادفرهنگی ۱۳
۱٫۶٫۷ نمادبومیومحلی ۱۳
۱٫۶٫۸ نمادملی ۱۳
۱٫۶٫۹ نمادفراملی ۱۳
۱٫۶٫۱۰ نمادهایسنتی ۱۳
۱٫۶٫۱۱ نمادمدرن ۱۴
۱٫۶٫۱۲ نقشاجتماعی ۱۴
۱٫۶٫۱۳ روابطشغلی ۱۵

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.