منابع مقالات علمی : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و …

مقایسه
 
 
 
مدل مورد استفاده جهت آزمون فرضیهی چهارم
ABDISEXP= β۰ + β۱(AIi,t) +β۲(SALES – GRW)i,t + β۳(SIZEi,t) +β۴(Mi,t / Bi,t) + B5(dum1*AI)+B6(dum2*AI)
 
 
 
مقایسه
 
 
 
منابع فارسی:

 1. ابراهیمیکردلر، ع. حسنآذرداریانی، ا.(۱۳۸۵). ” بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی های حسابداری و حسابرسی، ۴۵: ص ۲۳-۳٫
 2. احمدپور، ا و عجم، م. (۱۳۸۹).”بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه بورس اوراق تهران، ۱۱: ص ۱۲۴-۱۰۲٫
 3. بهارمقدم، مهدی. (۱۳۸۵). “محرک های موثر بر مدیریت سود “. رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی، ص ۴۵٫
 4. ثقفی، ع و هاشمی، ع. (۱۳۸۳). “بررسی تحلیلی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیشبینی جریانهای نقدی عملیاتی”. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ۳۸، ص ۲۹-۵۲٫
 5. جوانمرد، ع. (۱۳۸۹). “کیفیت سود شرکتهای ورشکسته و ارزیابی مقایسهای آن با سایر شرکتها”. پایاننامه کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ص ۱۶۱-۱٫
 6. حسینی، ع. (۱۳۹۰). ” مدیریت سود: نظریهها و رویکردها”. نشریهی بورس اوراق بهادار، ۹: ص ۷-۸٫
 7. خدامیپور، ا و قدیری، م. (۱۳۸۹). “بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، ۳/۵۹: ص ۱- ۲۹٫
 8. خواجوی، ش و ناظمی، ا. ( ۱۳۸۴). “بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ۴۰: ص ۳۷ تا ۶۰٫
 9. رخشانی، م. (۱۳۸۴). “ابزارهای مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار” . ماهنامه اقتصادی بورس تهران، ۴۸، ص ۵۶-۵۱ .
 10. سراج، ش. (۱۳۸۸). ” بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران”. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، ص ۴٫
 11. سجادینژاد، ح و اکبری، ا. (۱۳۸۵) . “فرهنگ اصطلاحات حسابداری سجادی نژاد – اکبری” . سازمان حسابرسی، چاپ اول ، تهران، ص ۲۱٫
 12. ظریففرد، ا. )۱۳۷۸). “شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران”. پایاننامه دکترای حسابداری دانشگاه تهران. قانون تجارت ایران، ص ۵-۱٫
 13. کاشانیپور، م. مومنییانسری، ا. (۱۳۹۰). ” مروری بر عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای سنجش آن در تحقیقات بازار سرمایه”. همایش سراسری حسابداری ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص ۳۷۸-۳۷۱٫
 14. کاظمی، ح و خوبانی، م. (۱۳۸۹). “بررسی رابطه کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی. پایاننامه کارشناسی ارشد، موسسهی عالی آموزش غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین، دانشکده حسابداری و مدیریت.
 15. کوچکی، ح. (۱۳۷۳). “هموارسازی سود از طریق زمانبندی فروش دارایی”. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 16. مرادزادهفرد، م و عدیلی، م. (۱۳۸۸). “بررسی رابطه بین دستکاری فعالیتهای واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام”. فصلنامه بورس اوراق تهران، ص ۵۴-۳۵٫
 17. مشایخی، ب. مهرانی، س. مهرانی، ک و کرمی، غ. (۱۳۸۴). “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ۴۰ : ص ۸۱-۹۶٫
 18. ملانظری، م و کریمیزند، س. (۱۳۸۶). “بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی، ۴۷: ص ۱۰۰-۸۳٫
 19. ناظمیاردکانی؛ م. (۱۳۸۹). ” مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری در مقابل مدیریت واقعی سود”. مجله حسابدار رسمی، ۲۰: ص ۱۱۴-۱۱۹٫
 20. نوروش، ا. سپاسی، س و نیکبخت، م. (۱۳۸۴). “بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” . مجله علوم اجتماعی و انسلنی دانشگاه شیراز، ۴۳: ص ۱۶۵-۱۷۷٫
 21. ولیزاده لاریجانی، ا. (۱۳۸۶). ” نتایج مدیریت سود واقعی”. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا: ص ۱-۵٫
 22. برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.