مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی۹۱- قسمت …

۱) برآورد میانگین Y در ازای یک مقدار معین X.
۲) پیشبینی یک مقدار منفرد Y در ازای یک مقدار معین X.
۳-۹-۳-۲-۴ تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزار آماری است که به وسیله آن میتوان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگری، از نظر خطی مرتبط است، اندازه گیری کرد. در تحلیل همبستگی دو معیار بکار میرود که در تحقیق حاضر نیز در تجزیه و تحلیل فرضیهها در کنار تحلیل رگرسیون از آنها استفاده میشود(آذر، ۱۳۸۳، ص۱۸۲).
۳-۹-۳-۲-۴-۱ ضریب تعیین
ضریب تعیین که با نشان داده میشود، بیان میکند که چه مقدار از تغییرات متغیر وابسته را میتوان به تغییرات متغیر مستقل نسبت داد. از رابطه زیر بدست میآید(همان منبع، ۱۳۸۳، ص۱۸۲):
 
 
(۳-۱۵)
که در آن :
SSE=تغییرات جمله خطا که توسط رگرسیون توضیح داده نمیشود.
SST=تغییرات در مقدار متغیر وابسته.
با این حال ترجیح داده میشود که از مقیاس دیگری به نام ضریب تعیین تصحیح شده برای بررسی نیکویی برازش مدل رگرسیون چند متغیره استفاده کنند. این ضریب همان ضریب تعیین است که در آن مقادیر SST و SSE با درجات آزادیشان تعدیل گردیدهاند. این ضریب در رگرسیون چند متغیره به صورت زیر محاسبه میشود:
(۳-۱۶)
که در آن n تعداد مشاهدات و k تعداد متغیرهای مستقل است. در واقع هدف از بکارگیری تسهیل در مقایسه نیکویی برازش چندین معادله رگرسیون است که از نظر تعداد متغیرهای مستقل توضیحی متفاوتند.
۳-۹-۳-۲-۴-۲ ضریب همبستگی
ضریب همبستگی جذر ضریب تعیین است و آن را با R نشان میدهند. این ضریب بیانگر شدت و نوع رابطه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته است. علامت ضریب همبستگی، همان علامت شیب خط رگرسیون (β) است. یعنی اگر شیب خط رگرسیون مثبت باشد، ضریب همبستگی نیز مثبت و اگر شیب خط رگرسیون منفی باشد، ضریب همبستگی نیز منفی است( آذر، ۱۳۸۳، ص۱۸۵ ).
۳-۹-۳-۲-۵ آزمون معنادار بودن R
ضریب همبستگی با توجه به نمونهای مشخص، محاسبه میشود. بدیهی است که این ضریب، که بعضی مواقع ضریب همبستگی نمونهای خوانده میشود، از نمونهای به نمونهی دیگر تغییر مییابد. حال سوال اینجاست که آیا بین دو متغیر x وy که ضریب همبستگی آن را تعیین کردهایم همبستگی معناداری وجود دارد یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا میتوان به وجود یک رابطهی علت و معلولی خطی اذعان داشت و یا همبستگی به دست آمده ناشی از شانس و تصادف بوده وضریب همبستگی جامعه (ρ) برابر صفراست( همان منبع، ص۱۸۶).
به منظور استنباط در خصوص ضریب همبستگی جامعه (ρ) ناچار به قبول فرضیههایی در مورد توزیع مشاهدات میباشیم. آماره مناسب برای آزمون درخصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه به صورت زیر میباشدکه دارای توزیع t بادرجه آزادی n-2 میباشد(همان منبع، ص۱۸۷).
 
(۳-۱۷)
مراحل انجام این آزمون به شرح زیر میباشد:

  1. فرضها :

 
فرض صفر نشان دهنده عدم همبستگی و فرض مقابل آن نشان از همبستگی می باشد.
۲) محاسبه آماره آزمون :
 
(۳-۱۸)
۳) محاسبه مقدارt از جدول با توجه به مقادیر بحرانی n و α به صورت زیر:
(۳-۱۹)
 
۴) تصمیم گیری در مورد مقدارt محاسبه شده در قسمت قبل:
در صورتی که مقدارt محاسبه شده در محدوده t جدول قرار گیرد، نتیجهگیری میشود که فرض صفر رد شده و لذا ضریب همبستگی به دست آمده معنیدار نمیباشد و در صورتی که در محدودt جدول باشد ضریب همبستگی به دست آمده معنیدار میباشد.

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است