فایل دانشگاهی – بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت های واقعی۹۱- قسمت …

برای محاسبه اندازه شرکت از روشهای متفاوتی استفاده میشود. مثلا برخی مجموع داراییهای شرکت را بکار میبرند. فروش هم نیز درپارهای اوقات بعنوان اندازهی شرکت مورد استفاده قرار میگیرد. در این تحقیق همانند فاما و فرنچ لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت بعنوان اندازهی شرکت مورد استفاده قرار میگیرد و از حاصل ضرب آخرین قیمت بازار(آخر اسفند) در تعداد سهام عادی منتشره بدست میآید.
۳-۹-۲-۳-۳ پیشبینی رشد سودهای آیندهی شرکت
متغیر پیشبینی رشد سودهای آیندهی شرکت، بر اساس نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای هر یک از سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۹ محاسبه میشود.
۳-۹-۲-۳-۳-۱ ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم[۸۱]
ارزش بازار هر سهم عبارت است از قیمتی که در بازار برای سهام پرداخت میگردد. به عبارت دیگر، قیمتی است که یک دارایی در بازار مورد معامله قرار میگیرد. قیمت بازار بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود و متاثر از کلیه عواملی است که بر عرضه و تقاضا اثر خواهند گذاشت. قیمت در بازار شاخصی از ارزش شرکت است که با ضرب آن در تعداد سهام در دست سهامداران بدست میآید(تهرانی، ۱۳۷۴، ص ۲۱). قیمت سهام در آخر اسفند برای سال مالی مورد بررسی مبنای محاسبات میباشد.
۳-۹-۲-۳-۳-۲ ارزش دفتری سهام[۸۲]
ارزش دفتری هر سهم بیانگر آن است که به ازای هر سهم، آورده سهامداران بر مبنای مبالغ دفتری چهقدر میباشد. به عبارت دیگر ارزش دفتری هر سهم بیانگر سرمایه بکار رفته در شرکت بر مبنای مبالغ دفتری میباشد که میتواند به عنوان معیاری برای ارزشگذاری شرکت استفاده نمود.(Anandarajan et al, 2006)
در محاسبه ارزش دفتری هر سهم معمولا با فرض تداوم فعالیت شرکت استفاده میشود. محاسبه ارزش دفتری هر سهم بسیار ساده است. اگر سرمایهی شرکت کلا از طریق انتشار سهام عادی تامین شده باشد ارزش دفتری هر سهم به صورت زیر محاسبه میشود:
 
(۳-۱۲)
۳-۹-۳ روش آماری تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها
اطلاعات جمع آوری شده، ارقام و مشخصاتی هستند که اگر چه دارای معانی خاص هستند ولی ارائه آنها در قالب آمار، معانی با کیفیت دیگری را به ظهور رسانده، اطلاعات معنیدار ارائه میدهند. در این پژوهش نیز همچون سایر تحقیقها، ابتدا به گردآوری اطلاعات پرداخته خواهد شد. و پس از بررسیهای آماری، نتایج حاصل ارائه خواهد شد در این تحقیق از روشهای آماری رگرسیون چند متغیره وآزمون والد، برای بررسی فرضیهها استفاده شده است و سطح خطای رد یا قبول فرضیهها درصد میباشد. هچنین، آزمونهای آماری با استفاده از نرم افزار Eviws انجام شده است.
۳-۹-۳-۱ آمار توصیفی
جداول آمار توصیفی شامل حداقل، حداکثر، انحراف معیار، میانگین و میانه شاخصهای مالی اساسی شرکتهای نمونه میباشند.
۳-۹-۳-۲ آمار استنباطی
۳-۹-۳-۲-۱ آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف[۸۳]
آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف، که به افتخار دو آماردان روسی به نامهای ا.ن. کولموگورف و ن.و. اسمیرنوف به این نام خوانده میشود، روش سادهای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است. بنابراین این آزمون که آن را با KS نشان میدهند روش دیگری علاوه بر روش مربع کای برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است. در آزمون KS فرض صفری را که آزمون خواهیم کرد آن است که توزیع مشاهدات، توزیع مشخصی(با پارامتر معینی) است که با حدس و یا قرائن مختلف فکر کردهایم توزیع مشاهدات با آن توزیع مشخص همخوانی دارد. فرضیه نرمال بودن دادهها به صورت زیر نوشته میشود(آذر، ۱۳۸۳، ص ۲۷۴).
:دادهها نرمال است.
: دادهها نرمال نیست.
۳-۹-۳-۲-۲ رگرسیون چند متغیره
برای تخمین مدل پیش بینی و بررسی همزمان رابطه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، از رگرسیون چند متغیره استفاده میشود. در برخی از مسائل پژوهشی، به ویژه آنهایی که هدف پیشبینی دارند، تعیین همبستگی بین متغیر ملاک (که قصد پیش بینی آن را داریم) و ترکیب متغیرهای پیشبینی کننده، که هر کدام از آنها تا حدودی با این متغیر همبستگی دارند، دارای اهمیت زیادی است. روشی که از طریق آن متغیرهای پیشبینیکننده ترکیب میشوند، “رگرسیون چند متغیره” است. در این روش، یک معادله رگرسیون چند متغیری محاسبه میشود که ارزشهای اندازهگیری شده پیشبینی را در یک فرمول خلاصه میکند. ضرایب معادله برای هر متغیر، بر اساس اهمیت آن در پیشبینی متغیر ملاک محاسبه و معین میشود. درجه همبستگی بین متغیرهای پیشبینی کننده در معادلهی رگرسیون چند متغیری و متغیر ملاک، به وسیله ضریب، نشان داده میشود. رگرسیون چند متغیره دارای روشهای مختلفی است. تفاوت روشهای آن در نحوه انتخاب متغیرهای پیشبینی کننده است. برای تعیین رگرسیون از رابطۀ زیر در این پژوهش استفاده میگردد؛
(۳-۱۴)
Y: متغیر وابسته
α: عرض از مبدا
: کلیه متغیرهای استفاده شده در این پژوهش
: ضریب رگرسیون بدست آمده کلیه متغیرهای این پژوهش
: جملات خطا
۳-۹-۳-۲-۳ روش آزمون فرضیهها
به منظور آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون استفاده شده است، معمولا مّراحل زیر در تشکیل تجزیه و تحلیل و تأیید مدل رگرسیون رعایت میشود(هنربخش، ۱۳۸۹، ص ۵۱):
۱) شناسایی متغیرها: برای تشکیل مدل رگرسیون در این مرحله، متغیرهای مستقل و وابسته را برای تشکیل معادله رگرسیون شناسایی میکنیم.
۲) جمعآوری دادهها
۳) تعیین رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، در این مرحله ماهیت رابطه بین متغیر وابسته و مستقل را مشخص می کنیم. برای مثال آیا رابطه خطی است یا غیر خطی؟
۴) برآورد پارامتر مدل. در این مرحله با استفاده از داده های حاصل از نمونه پارامتر های مدل رگرسیون جامعه را برآورد می کنیم.
۵) ارزیابی مفروضات مدل رگرسیون خطی ساده. برای تعیین اینکه آیا مفروضات مدل رگرسیون تأمین شده است یا خیر، میتوان از نمودار باقیماندهها استفاده کرد. اگر مشخص شد که مفروضات صدق نمیکند، در آن صورت باید به قدم اول برگردیم و فرایند را مجددا بّررسی کنیم.
۶)آزمون معنادار شدن مدل. در این مرحله با توجه به سطح معنادار مورد نظر، پارامتر های موجود در مدل را از نظر آماری آزمون می کنیم تا مشخص شود که معنادار هستند یا خیر.
۷) استفاده از مدل برای پیشبینی برآورد. هنگامی که مدل رگرسیون خطی ساده را به وجود آوردیم، در آن صورت میخواهیم از مدل برای پیش بینی و برآورد استفاده کنیم، از برازش معادله رگرسیون می توان برای رسیدن به دو هدف استفاده کرد:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.