دسترسی متن کامل – بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت …

∆REVi,t=تغییر در فروش شرکت i بین سالهای t و t-1
∆RECi,t = تغییر در حسابهای دریافتنی شرکت i بین سالهای t و t-1
∆CFOi,t = تغییر در جریانهای نقدی حاصل از عملیات شرکت i بین سالهای t و t-1
PPE = ناخالص اموال، ماشینآلات و تجهیزات شرکت i در سال t
ضرایب برای هر صنعت به صورت جداگانه محاسبه میگردد. سپس برای هر شرکت اقلام تعهدی سرمایه در گردش نرمال (NTACC)، با استفاده از ضرایب متناسب با صنعت محاسبه شده، به صورت زیر اندازهگیری میشود:
 
(۳-۷)
در مرحله بعد اقلام تعهدی غیرنرمال(اختیاری)(ATACC) به صورت تفاوت اقلام تعهدی کل و اقلام تعهدی نرمال به صورت زیر تعریف میشود:
(۳-۸)
قدرمطلق ارزش بدست آمده از رابطهی فوق، جایگزین کیفیت سود میباشد؛ مقادیر بزرگتر (کوچکتر) برای (ATACC) نشان دهنده کیفیت سود ضعیفتر(بالاتر) خواهد بود.
۳-۹-۲-۱-۲ دستکاری فعالیتهای واقعی
دستکاری فروش، تولید و هزینههای اختیاری سه روش متداول برای دستکاری فعالیتهای واقعی به منظور افزایش سود میباشند. در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده در چند سال اخیر، جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینههای اختیاری غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعالیتهای واقعی در نظر گرفته میشوند (Roychowdhury, 2006; Yu, 2008; Kim&Sohn, 2008). سطح غیرعادی این متغیرها از طریق تفاوت بین میزان واقعی و سطح نرمال آنها محاسبه می شود.
۳-۹-۲-۱-۲-۱ جریان نقدی غیرعادی
مشابه تحقیقات (Roychowdhury, 2006)، ژانگ(Zhang, 2002) و یو (Yu, 2008)، از مدل زیر برای تخمین جریان نقدی غیرعادی(ABCFO) استفاده میشود، به گونهای که باقیمانده این مدل به عنوان معیار جریان نقدی غیر عادی در نظر گرفته میشود.
CFOit/Ait-1۰ + α۱(۱/Ait-1)+α۲(Sit/Ait-1)+α۳(∆Sit/Ait-1)+γit
(۳-۹)
A= کل داراییها CFO= جریان نقدی عملیاتی
S= فروش ∆S=تغییر فروش
۳-۹-۲-۱-۲-۲ تولید غیرعادی
مشابه تحقیقات (Roychowdhury, 2006)، ژانگ(Zhang, 2002) و یو (Yu, 2008)، از مدل زیر برای تخمین تولید غیر عادی (ABPROD) استفاده میشود، به گونهای که باقیمانده این مدل به عنوان معیار تولید غیر عادی در نظر گرفته میشود.
PRODit/Ait-1=α۰ + α۱(۱/Ait-1)+α۲(Sit/Ait-1)+α۳(∆Sit/Ait-1)+α۴(∆Sit-1/Ait-1)+δit
(۳-۱۰)
PROD= بهای تمام شده کالای فروش رفته + تغییر در موجودیها
۳-۹-۲-۱-۲-۳ هزینههای اختیاری غیرعادی
مشابه تحقیقات (Roychowdhury, 2006)، ژانگ(Zhang, 2002) و یو (Yu, 2008)، از مدل زیر برای تخمین هزینههای اختیاری غیر عادی (ABDISEXP) استفاده میشود، به گونهای که باقیماندهی این مدل به عنوان معیار هزینههای اختیاری غیرعادی در نظر گرفته میشود.
DISEXPit/Ait-1=α۰ + α۱(۱/Ait-1)+α۲(Sit-1/Ait-1)+ λit
(۳-۱۱)
DISEXP= جمع هزینههای تحقیق و توسعه، تبلیغات، اداری، عمومی و فروش
۳-۹-۲-۲ متغیر مستقل
۳-۹-۲-۲-۱ عدمتقارن اطلاعاتی
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل عدمتقارن اطلاعاتی از خطاهای پیشبینی و پراکندگی سود واقعی شرکتها نسبت به سود پیشبینی استفاده میگردد. آلتن[۷۸] ، گروبر[۷۹] و گوتیکن[۸۰] (۱۹۴۸) نشان دادند که بزرگی خطاهای پیشبینی قابل نسبت دادن به خطای برآورد فاکتورهای خاصی از شرکت میباشد. یافتههای آنها پیشنهاد میکند که خطاهای پیشبینی تقریب قابل قبولی برای درجه عدمتقارن اطلاعاتی شرکت میباشد.
۳-۹-۲-۳ متغیر کنترلی
در این تحقیق از عواملی که میتواند بر مدیریت سود تاثیرگذار بوده و به طور بالقوه رابطه بین عدمتقارن اطلاعاتی و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت فعالیتهای واقعی را مخدوش سازد، به عنوان متغیرهای کنترلی جهت آزمون فرضیهها به شرح زیر استفاده میشود:
۳-۹-۲-۳-۱ عملکرد شرکت
متغیر مستقل عملکرد شرکت است که بر اساس تغییر در درصد فروش سال مورد نظر نسبت به سال قبل از آن برای هر یک از سال های ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۸۹ محاسبه میشود.
۳-۹-۲-۳-۲ اندازهی شرکت

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.