دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر روند درآمدهای مالیاتی دولت- قسمت ۵۲

با توجه به نمودار های بالا نتیجه می گیریم که مدل آستانه ای برآورد شده از نرخ رشد درآمدهای مالیاتی در استان یزد دارای ویژگیهای مطلوب از نظرپایائی جزء اخلال می باشد.
 
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
 
۵-۱- مقدمه
این مطالعه به دنبال بررسی چگونگی تأثیر متغیر مالیات ارزش افزوده بر افزایش درآمدمالیاتی استان یزد می‌باشد. داده‌های این تحقیق آمار فصلی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ می‌باشند که تمامی اطلاعات از سالنامه سازمان امورمالیاتی کشورواطلاعات آماری اداره امورمالیاتی استان یزد گردآوری شده‌اند و مدل اقتصادسنجی مورد استفاده الگوی خودرگرسیون آستانه‌ای می‌باشد. تحلیل‌هایی که تاکنون صورت گرفته به ویژه برآورد مدل در فصل چهارم این امکان را به ما می‌دهد تا در جهت دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضیات مطرح شده گام نهایی تحقیق را انجام دهیم.
۵-۲- مروری بر خطوط کلی تحقیق
قانون مالیات بر ارزش افزوده، از پیشرفته‌ترین و بهترین قوانینی است که در سال‌های اخیر در سیستم اقتصادی و نظام مالیاتی کشور وضع شده است. اگر معضلات پیش روی آن برداشته شود، وابستگی دولت به منابع نفتی و منابع درآمدهای ناپایدار کاسته خواهد شد. هم‌چنین اجرای این قانون باعث شفاف‌سازی نظام اقتصادی و به وجود آمدن عدالت اجتماعی و سیاسی در جامعه می‌گردد. با عنایت به این موضوع، ارتقای نقش درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در بین منابع درآمدی باعث رونق اقتصادی کشور می‌شود. همچنین شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی نظام تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی، تأثیری مستقیم بر میزان مالیات اخذ شده و رعایت عدالت مالیاتی دارد. همکاری سازمان امور مالیاتی با دولت برای طراحی نظام بهینه اخذ مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند فصلی جدید در تأمین درآمدهای مالیاتی برای دولت محسوب شود. اخذ مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۵۰ کشور جهان نشان دهنده ی مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع قابل اتکا و مطمئن برای دولت هاست. همچنین اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یک سو پیش بینی میزان درآمد دولت و درنتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می کند و از سوی دیگر دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم نقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند (یعقوب نژاد،۱۳۸۷). مالیات به عنوان یکی از منابع درآمد اصلی دولت‌ها و راهی برای بهبود سطح زندگی مردم در اکثر کشورهای جهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. بر همین اساس مسوولان و قانونگذاران به خصوص در کشورهای صنعتی و فراصنعتی همواره برای اخذ مالیات با دقت فراوان و متناسب با درآمد افراد سعی و تلاش دارند. در طی چند سال گذشته، سهم درآمدهای دولت از مالیات افزایش نیافته است و همچنان مشکل ساختار نظام مالیاتی در تامین هزینه‌های دولت از این طریق احساس می شود. برای اصلاح نظام مالیاتی که امری ضروری است و نقش موثری در نظام مالیاتی دارد، می توان پیشنهاداتی را از جمله ساده‌سازی واژه‌های مالیاتی در قوانین، استفاده از نیروهای متخصص در دریافت مالیات، برنامه ریزی و تبلیغ فرهنگ مالیاتی، زمینه‌سازی برای نظام خود‌اظهاری و تشویق مردم به پرداخت داوطلبانه مالیات و حذف هرگونه رابطه در معافیت و تخفیف مالیات متذکر شد. ارتقای کیفیت نظام مالیاتی کشور، تلاش برای رضایتمندی شهروندان، جلب اعتماد عمومی و تکریم مؤدیان، استفاده از فناوری‌های نوین و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم به منظور کاهش خطاها، کوتاه کردن زمان برای مؤدیان در روند پرداخت مالیات، افزایش دسترسی مؤدیان به مراکز و حوزه‌های مالیاتی و تحقق عدالت اجتماعی از مهمترین موضوعاتی است که سازمان امور مالیاتی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. به هر حال با توجه به تاثیر مالیات در رشد و شکوفایی اقتصاد، امیدواریم نظام مالیات بر ارزش افزوده گام مهمی را در نوسازی و پویایی سیستم مالیاتی بردارد و با برنامه ریزی دقیق و منظم توسط تیمی از کارشناسان و مدیران خبره در بازه زمانی خاص، شرایط اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشور ایجاد و اجرا شود و با تغییر تدریجی مراحل اخذ مالیات بر کالاها و خدمات و سایر بسترسازی‌‌های لازم، آن را به سمت نظام مالیات بر ارزش افزوده سوق دهد.
برای این منظور عمده تمرکز فصل پنجم بر آزمون فرضیات مطرح شده مطالعه، در فصل اول تحقیق می‎باشد. بنابراین در این فصل ضمن خطوط کلی تحقیق، فشرده‌ای از آنچه که تا کنون انجام شده ارائه می‌گردد. سپس اصلی‌ترین بخش تحقیق یعنی فرضیات پژوهش آزمون خواهد شد. لذا ابتدا فرضیه‌های اصلی تحقیق معرفی و بطور مجزا با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل‌های فصل چهارم آزمون خواهد شد. در ادامه نتایج کلی تحقیق تشریح خواهند شد. با توجه به نتایج این تحقیق پیشنهادات سیاستی برای مسئولان وبرنامه ریزان امورمالیاتی در سطح کلان کشور ارائه خواهد گردید. در پایان نیز پیشنهاداتی برای انجام تحقیقات آتی آورده خواهد شد.
۵-۳- فرضیات
با توجه به اهداف این تحقیق که شامل دو هدف اصلی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در افزایش درآمدهای مالیاتی استان یزد و بررسی نرخ رشد درآمدهای مالیاتی این استان پس از اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده می باشد، اثرات نرخ رشد بر درآمدهای مالیاتی بدین صورت عنوان می گردد که درآمدهایی که در مقدار آستانه ای آن در وضعیت یک است، دارای رژیم پایین و درآمدهایی که در مقدار آستانه ای دو است، دارای رژیم بالا بوده و با توجه به نمودارهای (۴-۱) تا (۴-۳) حاکی از این است که اجرای قانون ارزش افزوده تأثیر مثبتی در روند درآمد و نرخ رشد درآمد مالیاتی استان یزد داشته و با توجه به مقادیر بیان شده دو فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر است:

 1. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش درآمد مالیاتی استان یزد تاثیر مثبت و معنی دار دارد.
 2. نرخ رشددرآمدهای مالیاتی استان یزد پس ازاجرای سیاست مالیات برارزش افزوده ازمقدارآستانه درامدهای مالیاتی فراتررفته است.

۵-۳-۱- آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان می کند که قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث افزایش درآمدهای مالیاتی استان یزد شده است. باتوجه به نمودار (۴-۴) و جدول (۴-۴) دوره قبل ازاجرای سیاست مالیات برارزش افزوده عموما نظام مالیاتی کشوردررژیم پایین به سربرده است.اماپس ازاجرای این سیاست ومشاهده اثرات آن بردرآمدهای مالیاتی کشور،گرچه شاخصهای نرخ رشددرآمدهای مالیاتی همچنان بصورت عمده دررژیم پایین بوده است،اماهرچه اززمان ابتدای اجرای سیاست به پیش برویم درصدبیشتری ازمشاهدات دررژیم بامیانگین بالاتر قرار می‌گیرند. بنابراین نتایج مدل موفقیت نسبی سیاست مالیات برارزش افزوده درافزایش مجموع درآمدهای مالیاتی کشور در سالهای انتهایی مورد مطالعه (۱۳۹۲-۱۳۸۷) را نشان می دهد. لذا آزمون فرضیه اول مورد تأیید می باشد.
۵-۳-۲- آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان می کند که نرخ رشد درآمدهای مالیاتی استان یزد پس از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مقدار آستانه ای درآمدهای مالیاتی فراتر رفته است. از آنجا که مقدار میانگین نرخ رشد درآمدهای مالیاتی پس از اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده (۱۳۹۲-۱۳۸۷) بیشتر از مقدار آستانه ای برآورد شده است، لذا آزمون فرضیه دوم مورد تأیید است.
۵-۴- نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده از فصل چهارم می توان یافته های تحقیق را بدین شرح بیان نمود:
مقدار آستانه ای ۸۵/۶ برآورد شده برای دوره سالهای ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۲ اداره کل امور مالیاتی استان یزد با توجه به نتایج الگوی رگرسیون برداری آستانه ای نشان داد که مقدار میانگین در رژیم پایین برابر با ۸۵۰=/µ و مقدار میانگین در رژیم بالا برابر است با ۶۴/۱µ می باشد. ضرایب رگرسیون به دست آمده برای سطح آستانه ای پایین ۵۷۱٫-، ۳۸۹٫- و برای سطح آستانه ای بالا ۷۷۳٫-، ۹۰۱٫- و معنادار می باشد و با توجه به جدول (۴-۴) ۸۴% مشاهدات قرار گرفته در رژیم پایین و ۱۶% مشاهدات در رژیم بالاتر از مقدار آستانه قرار دارند. گرچه شاخص های نرخ رشد درآمد مالیاتی همچنان در رژیم پایین بوده است، اما هر چه از زمان ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیش برویم، درصد مشاهدات در رژیم با میانگین بالاتر قرار دارد. بنابراین نتایج کامل از موفقیت نسبی و رو به رشد قانون مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش درآمدهای مالیاتی استان یزد داشته است.
۵-۵- پیشنهادها
۵-۵-۱- پیشنهادهای سیاستی
با توجه به پیش نیازهای مالیات و ویژگی های آن در چند کشور منتخب، سیاست های زیر باید توسط سیاست گذاران کشور و به ویژه دولت مورد توجه قرار گیرد:

 1. استراتژی های سازمان در جهت مشتری مداری و مشتری محوری طراحی گردد و اقدامات کاربردی در جهت جلب رضایت هر چه بیشتر مراجعه کنندگان فراهم گردد.
 2. تعیین اهداف و برنامه های سازمان به صورتی که اداره مالیاتی یزد به عنوان یک سازمان پیشگام و پیشرو در ارائه خدمات در صدر سازمان های خدماتی ایران قرار گیرد و در ارائه راهکارهای نوین در رفع معضلات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک سازمان پیشتاز شناخته شود.
 3. حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر مالیات و مالیات بر ارزش افزوده وافزایش سهم آن دراقتصادهای بسته.
 4. پروژه های تحقیقاتی در زمینه شناسایی نیاز ها و تقاضا های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده به اداره کل مالیاتی طراحی و اجرا گردد.
 5. بسته های تشویقی برای ارائه کنندگان مالیات بر ارزش افزوده به صورت خوداظهاری مبتنی بر صداقت.
 6. کاهش شکافت تکنولوژیکی باکشورهای توسعه یافته ازطریق ورودتکنولوژی مربوط به سیستم مالیات بر ارزش افزوده.

۵-۵-۲- پیشنهادهای پژوهشی

 1. بررسی تاثیر درامدهای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای در حال توسعه و مقایسه ان با دارمدهای موجود در ایران.
 2. مقایسه سیستم مالیات بر ارزش افزوده با کشورهای توسعه یافته.
 3. بررسی تاثیر درامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر توسعه اقتصادی کشورهای عضو اوپک.
 4. بررسی نقش عوامل سیاسی واقتصادی بر مالیات بر ارزش افزوده درایران.
 5. چالشهای سیستم فعلی نظام مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقای سیستم فعلی.
 6. دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.