دسته بندي علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه …

کاندولا، سرینی واس آر(۱۳۸۹). برسی مداخله ها و پیش رانهای راهبرد مدیریت عملکرد، مسیرشغلی بنیان، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم ، شماره ۳۱، ص ص۱۹۰-۱۴۹
مجیدی، عبدالله (۱۳۷۷). بررسی تأثیر جابجایی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، تهران، دانشگاه تربیت مدرس.
محمدی پور، رحمت الله و احمدی، زهرا (۱۳۹۲). بررسی نقش حسابداری تعهدی در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی و جایگاه حسابرسی عملیاتی، نشریه حسابرس، شماره ۶۷، ص ص ۱۰-۱
محمدی، مسعود(۱۳۷۶). بودجه بندی یک تئوری تطبیقی فرآیند بودجه، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، نویسنده آورن ویلد اوسکی، چاپ اول، ص ص ۲۷-۲۸
مرادی، جواد، ولی پور، هاشم، راضی، محمد علی، منصور آبادی، علیرضا و زارع، رضا (۱۳۹۱). امکانسنجی پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل “شه” (مطالعه موردی شهرداری شیراز) فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، شماره چهارم، ص ص۸۳-۶۵
مشرف جوادی، محمد حسین و ابوطالبی، محمد مهدی(۱۳۹۰). بررسی شاخصهای عدالت سازمانی در نهج البلاغه با تأکید بر فرمان امام علی علیه السلام به مالک اشتر، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت اسلامی، شماره ۱، ص ص ۳۶-۱۱
مهدوی، داوود(۱۳۸۶). بودجه ریزی عملیاتی، ابزار مدیریت و برنامه ریزی برای بهبود عملکرد، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، شماره ۱۰، ص ص ۱۰۴-۸۴
میرسپاسی، ناصر (۱۳۸۳). مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار با نگرش به روند جهانی شدن، تهران: انتشارات میر.
میرزا صادقی، علیرضا، طنخواه، سودابه و فاطمی، رزیتا(۱۳۸۱). مدیریت مبتنی بر عملکرد، تهران: انتشارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ناظمی، مهدی، علیزاده گلریزی، ابوالفضل و کوزه چیان، هاشم (۱۳۹۲). مطالعات مدیریت ورزشی، شماره۱۸، ص ص۱۸۸- ۱۷۵
نعامی، عبدالزهرا و شکرکن، حسن (۱۳۸۵). بررسی رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با رفتار مدن سازمان در یک سازمان صنعت در شهر اهواز، مجله علوم تربیت و روان شناس، دانشگاه اهواز، دوره سوم، سال سیزدهم، ص ص ۹۲-۷۹
نورنگ، احمد و مهریاراردیموسی، حامد (۱۳۹۰). توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تأمین با استفاده از کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، شماره ۳۴، ص ص ۶۱-۴۸
الوانی، مهدی (۱۳۸۲). چالش های مدیریت دولتی در عصر جهانی شدن، مدیریت و توسعه، شماره ۹ ، دوره پنجم
الوانی، مهدی(۱۳۷۲). آسیب شناسی گروه اندیشی در تصمیم گیری مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل اداری ایران، تهران:دانشگاه علامه طباطبایی.
هزار جریبی، جعفر(۱۳۹۰). بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن(مطالعه موردی شهرتهران)، جامعه شناسی کاربردی،شماره سوم، ص ص ۶۲-۴۱
Arie , H. (2006). Mandated Performance Measurement :A help or a hindrance? National productivity review:vol.18 issue 2.pp.59-61.
Aryee,S. (2002). “Trust as a Mediator of the Relationship Between Organizational Justice and Work Outcome : Test of a Social Exchange Model”, Journal of Organizational Behavior, Vol. 23, pp: 267-285.
Armstrong,H.E.(1994). Interpersonal Outcome of Cognitive Behavioral Treatment for Chronically Suici, The American Journal of Psychiatry,PP:1771-1776
Alan, A.(1984). Management Review, New York, Information website https:// books .google. com /books
Brudan,A.(2010).rediscovering performance management:systems,learing and intrgration,vol 14,no 1,pp: 109-123
Busi , M.(2006). “Collaborative Performance Management” Int. Journal of Productivity & Performance Management, Vol.55 No.1
Chamkerlin , J. (2006). “Team Performance” Team Performance Management , Vol. 12 no . ¾
Chan, D.C.(2005). “Core Competencies & P.M.”, Library Management , Vol.27 No.3
Charash, Y.C., Spector, P.E. )2001(. The role of justice in organizations:A Meta analysis. Organizational Behavior & Human Decision Process.vol 86.No2.
Cremer,D,.D, Knippenberg,D.V.(2002). How Do Leaders Promote Cooperation?The Effects of Charisma and Procedural Fairness, Journal of Applied Psychology, Vol, 87, No. 5,PP, 858–۸۶۶
Cropanzano, R., Folger, R. (1991). Procedural Justice and Work Motivation. In R. M. Steers, L. W. Porter (Eds.). Motivation And Work Behavior (5th Ed.), 131-143
Cascio, W.(1989). Productivity, Quality of Work Life Profits, Human Resources: Second Edition, Mc grow- Hill, International Edition,PP:295-315
Courtis,W.( 2004). Management & Organizational behavior, U.S.A, Mc grow- Hill,PP:230-245
Davis, C. E. (1997). An assessment of Acounting Security, CPA Jornal March
Dowling, Kevin. (1999). Empowerment: theoreticall Background, C S WT.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.