دسترسی متن کامل – بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه …

با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در فصل چهار، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر تعهد سازمانی و عملکرد مدیریتی برابر با ۷٫۹۰ است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازهی ]۹۶/۱ & 96/1- [ قرار دارد، این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم میتوان گفت که میزان تاثیر تعهد سازمانی بر عملکردمدیریتی برابر با ۶۰/۰ است. این نتیجه با نتیجه پژوهش مینای ومون(۲۰۱۳)همخوانی دارد. آنها در پژوهش خود برای رابطه بین این دو متغیر مقداری برابر با۰٫۴۹ به دست آوردند.
۵-۶-۴- فرضیه ۴
عدالت رویه ای نقش میانجی در رابطه با مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در فصل چهار، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر بودجه بندی مشارکتی و عدالت رویه ای بودجه برابر با ۷٫۷۸ است و میزان آماره ی t بین دو متغیرعدالت رویه بودجه و عملکرد برابر با ۸٫۳۷ است و از آن جا که این مقادیر در خارج از بازهی]۹۶/۱ & 96/1- [قرار دارد، این فرضیه تایید میشود. این نتیجه با نتیجه پژوهش مینای ومون(۲۰۱۳)همخوانی دارد. آنها در پژوهش خود رابطه مثبتی میان مشارکت بودجه ای و عدالت رویه ای که بر عملکرد مدیریتی اثر می گذارند، دست یافتند.
۵-۶-۵- فرضیه ۵
تعهد سازمانی نقش میانجی در رابطه با مشارکت بودجه ای و عملکرد مدیریتی دارد..
با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در فصل چهار، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر بودجه بندی مشارکتی و تعهد سازمانی برابر با ۴٫۹۵ است و میزان آماره ی t بین دو متغیر تعهد سازمانی و عملکرد برابر ۷٫۷۹ است و از آن جا که این مقادیر در خارج از بازهی]۹۶/۱ & 96/1- [قرار دارد، این فرضیه تأییدمیشود. این نتیجه با نتیجه پژوهش مینای ومون(۲۰۱۳)همخوانی دارد. آنها در پژوهش خودبه رابطه مثبتی میان مشارکت بودجه ای و تعهد سازمانی که بر عملکرد مدیریتی اثر می گذارد،‌ دست یافتند.
۵-۷- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نشان می دهد که مشارکت در بودجه بندی نقش بسزایی در دسترسی مدیران به اطلاعات مرتبط با بودجه در سازمان دارد و منجر به بهبود عملکرد مدیران می شود. این مطالعه از این رویکرد پیروی می کند که مشارکت در بودجه بندی به واسطه آثار شناختی نظیر دسترسی مدیران به اطلاعات مرتبط با برنامه ها و بودجه سازمان، موجب بهبود عملکرد می شود.
در این قسمت با توجه به نتایج بررسیهای به عمل آمده پیشنهاداتی بر اساس هریک از متغیرها ارائه می گردد:
پیشنهاد می شود شهرداری ها شرایط مسائد و لازم را برای مشارکت مدیران خود درتنظیم نهایی بودجه و بخش های مالی و برنامه ای فراهم نموده که متناسب با آن مدیران بخشهای مختلف شهرداری بتوانند با نظر به مشورت مدیران در امور مربوطه تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند که این امر باعث می شود بر عملکرد آنان تاثیر مثبت داشته و موفقیت سازمان بیش از پیش تضمین شود.
پیشنهاد می شود مدیران به طور مستمر و مداوم جلسات متعددی را برای آماده سازی بودجه فراهم نمایند به طوریکه هریک از مدیران واحد مربوطه به طور مستقیم در تهیه و تنظیم بودجه درگیر باشند و با مشارکت در بخش های مختلف آن تلاش کنند بودجه دقیق و مناسبی برای حوزه های مختلف در نظر بگیرند. این امر موجب می شود ایده ها وافکار جدیدی که از طرف افراد مربوط به بخش های برنامه و بودجه ارائه خواهد شد، تاثیرمطلوبی بر عملکرد تک تک مدیران داشته باشد تا از این طریق بتوانند گام موثر در پیشرفت امور حوزه خود داشته باشند.
پیشنهاد می شود شهرداری ها با رعایت مفاد قوانین و مقررات روش های نوین بودجه بندی، اطلاعات لازم را در مورد نحوه چگونگی تعیین بودجه حوزه مسؤلیتی مدیران و میزان بودجه مورد درخواست واحد های مربوطه را در اختیار آنان قرار دهند، زیرا رعایت عدالت تخصیص بودجه در بخش های مختلف موجب تامین نیاز های مدیران و پوشش حوزه مسؤلیتی آنان گردیده و در نتیجه در بهبود عملکرد مدیریت تاثیر بسزایی دارد.
پیشنهاد می شود مدیرانی که به نحوی در برنامه های بودجه و مالی درگیر هستند نهایت همکاری را با مسئولین و سرپرستان حوزه مربوطه داشته باشند و رویه های بودجه بندی رابر مبنای استانداردهای اخلاقی و وجدانی در نظر بگیرند و اطلاعات دقیق بودجه را در اختیار مافوق خود قرار داده، زیرا این کار باعث شده تا مدیران را در انجام بهترکارها یاری دهد وموجب افزایش عملکرد آنان گردد.
پیشنهاد می شود شهرداری ها با مشارکت دادن مدیران مالی و بودجه در مسائل مرتبط با بودجه هر گونه تغییرات اعمال شده در برنامه و بودجه را با آنان در جریان بگذارند. در این صورت می توانند پاسخهای منطقی و قابل قبولی را به واحدهای مربوط به حوزه مسؤلیتی خود دهند و از میزان فشار انتقادها بکاهند زیرا با هرگونه مشورت در تصمیم گیری و همکاری نه تنها قدر شناس محبت و لطف همکاران است بلکه میزان روحیه انتقادی در ارتباط با آنان بالا می رود.
پیشنهاد می شود شهرداری ها با مشارکت دادن مدیران در بخش های برنامه و بودجه و رعایت تخصیص عدالت رویه های بودجه ای زمینه لازم را برای ارزشهای سازمان وحس شغلی عملکرد در بین مدیران فراهم نمایند تا آنان خود را بخشی از سازمان دانسته و این باعث می شود سرنوشت سازمان برای آنها اهمیت پیدا کند و باعث بالا رفتن تعهد سازمانی گردد.
پیشنهاد می شود در شهرداری ها با مشارکت مدیران در تهیه بودجه، رویه های بودجه بندی را بر مبنای حوزه های مختلف مسئولیتی در نظر بگیرند. در واقع زمینه و شرایط مناسب برای کار کردن مدیران را فراهم می نمایند. از آنجا که تعهد سازمانی اثر بخش، سود و فواید گسترده تری را برای مدیران به ویژه عملکردشان به همراه دارد فرد احساس می کند این سازمان بهترین گزینه برای کار کردن است.
پیشنهاد می شود با توجه به اینکه ادراک مدیران از عدالت بر روی بروز تعهد سازمانی اثرگذار است، با افزایش میزان عدالت رویه ای بودجه در سازمان و ابعاد آن می توانیم از بروز بی اعتمادی وبی توجهی مدیران نسبت به سازمان جلوگیری کنیم. لذا احساس تعهد سازمانی در مدیر پدیدار گشته و متعاقب آن رفتارهایی برای به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش خود برای هرچه بیشتر شدن موفقیتهای سازمان و بهبود عملکرد بروز خواهد داد و در نتیجه باعث بروز تعهد شغلی و سازمانی مدیران و کارکنان می شود.
پیشنهاد می شود شهرداری ها با مشورت دادن و جلب مشارکت مدیران در تصمیم گیری به صورت دوره ای یا با استفاده از ساز و کارهای مشخص دیگر، آنان را از نقاط ضعف و قوت ونتایج فعالیتهای خود که در کارکردها و عملکرد کلی سازمان منعکس می شود و نمود پیدا می کند، مطلع سازند و اینکه چقدر در ارزیابی مستمر و منظم از پیشرفت امور در حوزه خود موثرند! این کار باعث می شود مدیران احساس کنند که در شهرداری تاثیرگذار بوده و تلاشهای شان در مسیر ارزشهای سازمان اثربخش بوده است.
۵-۸- محدودیتهای تحقیق
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بوده که می تواند مسیری برای تحقیقات بعدی را مشخص نماید که عمده آنها عبارتند از:
داده های مورد استفاده برای بررسی مدل مورد نظر در این تحقیق و آزمون فرضیات مربوط به یک دوره زمانی بسیار کوتاه می باشد و نتایج حاصله مربوط به این دوره زمانی بوده و برسیها باید در دوره های مختلف نیز صورت می گرفت زمان به عنوان یک عامل متغیر قطعا تاثیرات به سزایی در تغییر نتایج تحقیق خواهد داشت.
این پژوهش به بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریت با نقش میانجی عدالت رویه ای در بودجه و تعهد سازمانی در شهرداری تهران پرداخته است و برای اطمینان از درستی نتایج به دست آمده می بایست این روابط در سایر بخشها از جمله بخشهای تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی نیز آزموده شوند، این کار می تواند از انحراف های تعمیم جلوگیری نماید، اما در عین حال مستلزم زمان و هزینه های بالایی می باشد.
یکی از محدودیت های عمده ی پژوهش کمبود مطالعات انجام شده در داخل کشور به ویژه در ارتباط با مشارکت مدیران در بودجه بود، که امکان مقایسه ی نتیجه ی پژوهش با نتایج پژوهش های داخل کشور را میسر نساخت.
این پژوهش به بررسی متغیرها در گستره جغرافیایی استان تهران پرداخته است. در حالیکه می توان با گسترش دامنه تحقیق در استانهای دیگر به دلیل تفاوتهای سطح مدیریتی و رفتاری نتایج دقیق تری را به دست آورد.
۵-۹- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
پیشنهاد می شود با توجه به مبحث نوین حسابداری مدیریت و اهمیت نقش مدیران در نظام بودجه ریزی، این بررسی در سایر سازمانها و بخش های خصوصی نیز مورد آزمون قرار گیرد.
پیشنهاد می شود تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر بودجه بندی مشارکتی با تعهد هدف بودجه بر عملکرد مدیریت انجام شود و در آن ابعاد متغیر تعهد هدف بودجه نیز شناسایی و مورد بررسی دقیقتر قرار بگیرد.
پیشنهاد می شود برای بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیران حجم نمونه زیادتری برای دستیابی به نتایج محکم و تعمیم پذیرتر انتخاب شود و این تحقیق در کل استانهای کشور یا مناطق مشخص نیز انجام شود.
منابع
ابراهیمی رومنجان، مجتبی، خراشادی، محمد و اشرفی، عبدالناصر(۱۳۹۳). مدیریت عملکرد در نظام بودجه ریزی عملیاتی، دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد.
ابیلی، خدایار وموفقی، حسن(۱۳۸۶). دریچه ای بر مفاهیم نوین مدیریتی با تاکید بر منابع انسانی، تهران: نشر سارگل
اعتمادیان، اکبر، عمادزاده، مصطفی و روحانی، علی (۱۳۹۲). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی، فصلنامه پژوهش حسابداری، سال سوم، شماره ۱، ص ص ۷۱-۵۳
امیران، حیدر، غفاری، میثم و شیخ، علیرضا(۱۳۹۲). مدیریت و اندازه گیری عملکرد سازمان از ایده تا اجرا،تهران: انتشارات امیران، چاپ اول انصاری، شاهرخ(۱۳۷۸). بودجه و بودجه ریزی دولتی در ایران، تهران: انتشارات یکان، چاپ سوم، ص ۱۶۰
آذر، عادل، خدیور، آمنه، امین ناصری، محمدرضا وانواری رستمی، علی اصغر(۱۳۹۰). ارائه معماری نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد سیستم پشتیبان تصمیم هوشمند، پژوهش های مدیریت در ایران- مدرس علوم انسانی، شماره ۳، ص ص ۲۲-۱
آهنچیان، محمدرضا(۱۳۸۸). روش شناسی در طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالی مورد دانشگاه فردوسی، فصل نامه انجمن آموزش عالی ایران، سال دوم،شماره ۳، ص ص۴۶-۱۵
باباجانی، جعفر(۱۳۸۹). نقش و جایگاه مبنای حسابداری بر رویکرد اندازه گیری در حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی، فصلنامه دانش حسابرسی، سال دهم، شماره ۵
باباجانی، جعفر(۱۳۹۲). حسابداری و مسئولیت پاسخگویی در بخش عمومی، انتشارات ترمه، چاپ دوم،
براتی، احمد، ملکی، محمد رضا، گلستانی، مینا و ایمانی، علی(۱۳۸۵). ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارکنان بیمارستان امیر المومنین سمنان، فصلنامه علمی – پژوهشی مدیریت سلامت، دوره ۹، ص ص ۵۴-۴۷

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است