مقاله دانشگاهی – بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ …

همچنین میزان تاثیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی برابر با ۰٫۲۹ می باشد. در حالیکه میزان تاثیر غیر مستقیم بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی از طریق متغیر میانجی تعهد سازمانی مقدار ۰٫۲۷ می باشد. بنابر این می توان چنین نتیجه گرفت که تعهد سازمانی نیز نقش میانجی دارد. زیرا آماره تی برای هر دو رابطه پیشایند و پسایند معنادار می باشد و فرضیه شماره ۵ نیز تایید می گردد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق
۵-۱- مقدمه
در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. این فصل نمایی کلی از تحقیق میباشد و به بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه ها، اهداف، محدودیتها و تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق اشاره دارد. فصل دوم نیز مبانی تئوریکی تحقیق را در بر میگیرد و متغیرهای مستقل و وابسته در این قسمت به تفصیل مورد بحث قرار می گیرند و تحقیقات مختلفی که در این زمینه صورت گرفته است در قسمت پایانی فصل دوم توضیح داده شده است. فصل سوم روش تحقیق، ابزارگردآوری دادهها و روایی و پایایی تحقیق بیان شده است. در فصل چهارم تحقیق نیز تجزیه و تحلیل دادهها ارائه شده است. در این فصل نیز نتایج مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
مطالب این فصل به نتایج و یافتههای پژوهش، محدودیتهای پژوهش و ارائه پیشنهاد‌هایی برای پژوهش-های آتی اختصاص یافته است. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها خلاصه‌شده و با تحلیل آن‌ها سعی می‌شود به سؤالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. بنابراین در ابتدا پس از بیان نتایج حاصل از بررسی هر یک از فرضیات پژوهش، نتایج به دست آمده با سایر پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه مقایسه شده و بر این اساس پیشنهاد‌هایی کاربردی و مطالعاتی از سوی محقق ارائه می‌شود.
۵-۲- نتایج آمار توصیفی
در این بخش نتایج بررسی توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق، ارائه می شود:
۵-۲-۱- متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیتباتوجّه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه مشاهده می شود که جنسیت ۷۰٫۹ درصد(۷۸ نفر) از پاسخ دهندگان مرد و ۲۹٫۱ درصد(۳۲ نفر) نیز زن می باشند.
سنباتوجّه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه مشاهده می شود که سن ۳٫۶درصد(۴نفر) از پاسخ دهندگان کمتر از ۳۰ سال، ۳۰٫۹درصد(۳۴ نفر) بین ۳۰ تا ۴۰ سال و ۴۶٫۴ درصد(۵۱ نفر) بین ۴۰ تا ۵۰ سال می باشد و ۱۹٫۱ درصد (۲۱ نفر) بالای ۵۰ سال می باشد.
تحصیلات: باتوجّه به تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نمونه مشاهده می شود که میزان تحصیلات ۴٫۵ درصد(۵ نفر) از پاسخ دهندگان دیپلم، ۱۱٫۸ درصد(۱۳نفر) از پاسخ دهندگان فوق دیپلم، ۵۰ درصد از پاسخ دهندگان(۵۵ نفر) لیسانس و ۳۳٫۷درصد از پاسخ دهندگان(۳۷نفر) فوق لیسانس و بالاتر می باشند.
۵-۲-۲- متغیرهای اصلی
بودجه بندی مشارکتیمیانگین امتیاز متغیر بودجه بندی مشارکتی از نظر پاسخ دهندگان ۲۵۸۳/۴ و انحراف معیار ۵۵۹۵۵/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز ۳) است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر بودجه بندی مشارکتی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۰۰/۲ و بیشترین امتیاز معادل ۰۰/۵ می باشد.
عدالت رویه ای بودجه: میانگین امتیاز متغیر عدالت رویه ای بودجه از نظر پاسخ دهندگان ۰۱۳۷/۴ و انحراف معیار ۵۷۱۳۰/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عدالت رویه ای بودجه از نظر پاسخ دهندگان معادل ۳۸/۲ و بیشترین امتیاز معادل ۰۰/۵ می باشد.
تعهد سازمانی: میانگین امتیاز متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان ۹۸۶۴/۳ و انحراف معیار ۶۴۶۱۲/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر تعهد سازمانی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۰۰/۲ و بیشترین امتیاز معادل ۵ می باشد.
عملکرد مدیریتی: میانگین امتیاز عملکرد مدیریتی از نظر پاسخ دهندگان ۸۴۸۸/۳ و انحراف معیار ۵۵۶۳۹/۰ می باشد. میانگین به دست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار است و همچنین کمترین امتیاز مربوط به متغیر عملکرد مدیریتی از نظر پاسخ دهندگان معادل ۴۴/۲ و بیشترین امتیاز معادل ۵ می باشد.
۵-۳- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی
با توجه به نتایج مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف، مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای هر پنج متغیر اصلی تحقیق بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته می شود. بنابراین متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند. بنابراین پیش نیاز اول برای انجام مدل یابی معادلات ساختاری فراهم می باشد. همچنین می توان گفت که برای آزمون فرضیات تحقیق می توان از روش های پارامتریک استفاده نمود.
۵-۴- نتایج آزمون همبستگی پیرسون
نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیر های مکنون تحقیق رابطه خطی وجود دارد و همگی در سطح ۹۹% معنیدار هستند. به این ترتیب یکی دیگر از پیش نیازهای اصلی انجام معادلات ساختاری برقرار می باشد.
۵-۵- نتایج تحلیل عاملی تاییدی
۵-۵-۱- متغیر بودجه بندی مشارکتی
با توجه به مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی و جدول شاخص های برازش مشاهده می شود که کلیه مقادیر t در حالت اعداد معنی داری بیشتر از ۹۶/۱ بوده و این نشان می دهد که درستی کلیه سوالات طراحی شده برای متغیر بودجه بندی مشارکتی، تائید می شود. به عبارت ساده تر روایی سازه برای متغیرهای مستقل تائید می شود و مدل از نظر شاخص های برازش در وضعیت مناسبی است.
۵-۵-۲- عدالت رویه ای در بودجه
با توجه به مدل اندازه گیری متغیر عدالت رویه ای در بودجه و جدول شاخص های برازش مشاهده می شود که کلیه مقادیر t در حالت اعداد معنی داری بیشتر از ۹۶/۱ بوده و این نشان می دهد که درستی کلیه سوالات طراحی شده برای متغیر عدالت رویه ای در بودجه تائید می شود. به عبارت ساده تر روایی سازه متغیر عدالت رویه ای در بودجه تائید می شود و مدل از نظر شاخص های برازش در وضعیت مناسبی است.
۵-۵-۳- متغیر تعهد سازمانی
باتوجه به مدل اندازه گیری متغیر تعهد سازمانی و جدول شاخص ها مشاهده می شود که کلیه مقادیر t در حالت اعداد معنی داری بیشتر از ۹۶/۱ بوده و این نشان می دهد که درستی کلیه سوالات طراحی شده برای متغیر تعهد سازمانی تائید می شود. به عبارت ساده تر روایی سازه تعهد سازمانی تائید می شود و مدل از نظر شاخص های برازش در وضعیت مناسبی است.
۵-۵-۴- متغیرعملکرد مدیریتی
باتوجه به مدل اندازه گیری متغیر عملکرد مدیریتی و جدول شاخص ها مشاهده می شود که کلیه مقادیر t در حالت اعداد معنی داری بیشتر از ۹۶/۱ بوده و این نشان می دهد که درستی کلیه سوالات طراحی شده برای متغیر عملکرد مدیریتی تائید می شود. به عبارت ساده تر روایی سازه عملکرد مدیریتی تائید می شود و مدل از نظر شاخص های برازش در وضعیت مناسبی است.
۵-۶- نتایج آزمون فرضیات
۵-۶-۱- فرضیه ۱
بودجه بندی مشارکتی تاثیر معناداری بر عملکرد مدیریتی دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در فصل چهار، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر بودجه بندی مشارکتی و عملکرد مدیریتی برابر با ۳٫۹۷ است و از آن جا که این مقدار در خارج بازهی]۹۶/۱ & 96/1- [ قرار دارد، این فرضیه تایید میشود. با توجه به ضریب استاندارد هم میتوان گفت که میزان تاثیر بودجه بندی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی برابر با ۲۹/۰ است. این نتیجه با نتیجه پژوهش مینای و مون (۲۰۱۳) همخوانی دارد. آنها در پژوهش خود برای رابطه بین این دو متغیر مقداری برابر با ۰٫۶۲ به دست آوردند.
۵-۶-۲- فرضیه ۲
عدالت رویه ای بودجه تاثیر معناداری بر عملکرد مدیریتی دارد.
با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده در فصل چهار، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر عدالت رویه ای بودجه و عملکرد مدیریتی برابر با ۸٫۳۸ است و از آن جا که این مقدار در خارج از بازهی ]۹۶/۱ & 96/1[ قرار دارد، این فرضیه تایید می شود. با توجه به ضریب استاندارد هم میتوان گفت که میزان تاثیر بر عدالت رویه ای بودجه ای بر عملکرد مدیریتی برابر با ۷۰/۰است. این نتیجه با نتیجه پژوهش مینایی ومون (۲۰۱۳) همخوانی دارد. آنها در پژوهش خود برای رابطه بین این دو متغیر مقداری برابر با ۰٫۴۴ به دست آوردند.
۵-۶-۳- فرضیه ۳
تعهد سازمانی تاثیر معناداری بر عملکرد مدیریتی دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.