بررسی تأثیر بودجه ریزی مشارکتی بر عملکرد مدیریتی (مطالعه موردی مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران …

با توجه به جدول ۴-۶- مربوط به آزمون کولموگروف- اسمیرنف متغیر های اصلی تحقیق مشاهده می شود که مقدار سطح معنیداری بدست آمده برای همه متغیرها بالاتر از ۰۵/۰ می باشد، درنتیجه فرض صفر پذیرفته می شود. بنابر این متغیر های تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند. لذا پیش نیاز اصلی برای انجام مدل یابی معادلات ساختاری فراهم می باشد.
۴-۶- تحلیل عاملی تاییدی
در مدل یابی معادلات ساختاری[۵۵] عموما دو نقش اصلی مد نظر می گیرد.
مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تاییدی
مدلهای ساختاری یا تحلیل مسیر
۴-۶-۱- تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری[۵۶]
به رابطه بین متغیرهای مکنون[۵۷] با مشاهده گرها، مدل اندازه گیری می گویند. با استفاده از بارهای عاملی[۵۸] حاصل از این روابط در مدلهای ساختاری، روایی مدلها مورد سنجش قرار می گیرد. به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه، از ابزار تحلیل عاملی تاییدی[۵۹] استفاده می شود. در نمودارهای زیر نتایج تحلیل عاملی متغیرهای درونزا و برونزای تحقیق به همراه جدول شاخصهای برازش مدلها آورده شده است که در مجموع روایی پرسشنامه و معادلات اندازه گیری تحقیق را مورد بررسی قرار می دهند.
۴-۶-۲- تحلیل عاملی تاییدی متغیر بودجه بندی مشارکتی
در نمودار زیر متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت ضرایب استاندارد نشان داده شده و بر اساس بارهای عاملی روایی همگرای آن بررسی می گردد. آنچه از معادلات اندازه گیری در این نمودار نتیجه گرفته می شود این است که کلیه بارهای عاملی مقادیر بالای ۰٫۵ را اختیار کرده و سوالات در حد زیادی می توانند متغیر بودجه بندی مشارکتی را مورد سنجش قرار دهند.
 
نمودار ۴-۴- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت بار عاملی
در نمودار زیر متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت ضرایب معناداری به وسیله آماره تی نشان داده شده است. نتایج آماره تی برای تک تک معادلات اندازه گیری نشان می دهد که ارتباط گویه ها با متغیر مکنون ارتباطی معنادار است.
 
نمودار ۴-۵- مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی در حالت ضرایب معناداری
۴-۶-۳- شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیر بودجه بندی مشارکتی
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی متغیر بودجه بندی مشارکتی که در جدول زیر آمده، نشان می دهد که مدل با داده های جمع آوری شده از نمونه های آماری تحقیق، برازش خوبی دارد. یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش متغیر بودجه بندی مشارکتی به درستی به کار گرفته شده اند.
جدول ۴-۷- شاخصهای برازش متغیر بودجه بندی مشارکتی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شاخص AGFI GFI CFI NNFI NFI ۲/dfχ RMSEA
مقدار به دست آمده ۰٫۹۴ ۰٫۹۸ ۱٫۰۰ ۰٫۹۹ ۰٫۹۹ ۱٫۲۹۷