بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۵

۲-۴-۵-۷) مدل بریونز، تجیدا و مورالس

آنها طی مقاله ای تحت عنوان« بطرف تکامل سیستم مفهومی گردشگری» در سال ۲۰۰۹ به تبیین و تکاملی سیستم استنتاجی گردشگری بر اساس نگرش نو و انطباق با شرایط جدید و بی نظمی های جدید پرداخته اند. در این مدل عناصر آنتروپی، بازدارنده، هم ایستایی( همگن)، سناریوهای سیستم و عناصر بی نظمی با جزئیات خود به صورت چتری وحلقه های تودرتو از مرکز ( گردشگری)، سیستم گردشگری را تشکیل داده که عناصر آنها با همدیگر دارای ارتباط متقابل دارند (نمودار ۲-۱۰). در این مدل بطور نسبی تمامی عناصر مؤثر و تشکیل دهنده گردشگری اعم از حمل ونقل، اقامتگاهها، خدمات ترابری ومسافرتی، خدمات پذیرایی، خدمات عمومی و مجانی، تفریح، فرهنگ و… را مورد بررسی قرار داده و به درک مفاهیم ذهنی و واقعیت های بیرونی با توجه به ارزش و اهمیت عناصرگردشگری پرداخته است (بریونز، تجیدا و مورالس، ۲۰۰۹: ۱۱-۵).
مدل ارائه شده زیر بر پایه نظریه سیستمی پرورانده شده است؛ این مدل در طبقه بندی مدل های نظری- سیستم گردشگری کل از گونه پیش بینی کننده می باشد. در این مدل بینظمی با عث ایجاد اختلال در امور شده و در این مورد گردشگری نیز متأثر از آن شده و باعث کاهش گردشگری خواهد شد. نقش پلیس در این مدل ایجاد نظم و به تبع آن افزایش گردشگری خواهد بود.

نمودار ۲-۱۰: دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس، ۲۰۰۹: ۹٫

۲-۴-۵-۸) دیدگاه هولدن

هولدن از جمله اندیشمندانی است که گردشگری را به عنوان یک سیستم مورد توجه و بررسی قرار می دهد. او با به نمایش گذاشتن عناصر مختلف سیستم گردشگری، اهمیت داده های سیستم گردشگری در چشم انداز محیطی، منابع انسانی و طبیعی را متذکر و برجسته می نماید. وی معتقد است درون سیستم گردشگری سه بخش زیر سیستم، یعنی زیر سیستم مقصد، گردشگر و حمل و نقل اهمیت داشته که یکدیگر را پوشش داده و به یکدیگر نیز وابسته اند. در زیر سیستم مقصد، جاذبه های طبیعی و فرهنگی برای جذب گردشگری مهم است که منجر به خروجی سیستم می شود. داده های خروجی سیستم وابسته به درآمد و علاقه گردشگران است که تغییرات فرهنگی و محیطی جامعه را بدنبال خواهد داشت (هولدن، ۲۰۰۰: ۸).

مدل ارائه شده از طرف هولدن بر پایه نظریه سیستمی می باشد؛ این مدل در طبقه بندی مدل های نظری- سیستم های کل از گونه پیش بینی کننده و اثرات اکولوژیکی است. مهمترین عامل در این مدل تغییر محیطی از طریق برقراری امنیت آن است. در ستانده این سیستم، عوامل زیادی دست خوش تغییرات خواهد شد که عوامل محیطی، اقتصادی و فرهنگی از جمله مهمترین عوامل قابل تغییر خواهد بود. در این زمینه نقش عوامل امنیتی و پلیس در تغییرات مثبت و جلوگیری از ستانده منفی حائز اهمیت میباشد (نمودار ۲-۱۱).

نمودار ۲-۱۱: سیستم گردشگری، چشم انداز محیطی(هولدن، ۲۰۰۰: ۸)

۲-۴-۶) تقاضای گردشگری

همانطور که هر تولیدکنندهای میداند، بهترین محصول، محصولی است که بتواند رضایت یا ترجیحات بازار را تأمین سازد. سیستم گردشگری نیز زمانی می تواند به نیازهای بازار پاسخ گوید که بازده ای مناسب عرضه کند، مشخصاً اگر مقصد گردشگری، فاقد جاذبه های طبیعی، علمی، فرهنگی و تمهیدات امنیتی باشد، ایجاد تقاضا برای آن دشوار است، در این حالت گردشگری تابع عرضه خواهد بود، برای اینکه گردشگری تابع تقاضا شود، باید برای بازاریابی، تبلیغ، تمهیدات امنیتی و… شود (داسول، ۱۳۷۹ :۳۱-۳۵).

۲-۴-۷) عرضه

دومین بعد اساسی در گردشگری عرضه است عرضه شامل عناصر و برنامه هایی می شود که برای ارائه به بازدیدکنندگان یک مقصد طراحی و آماده شده اند، این عناصر، با سیاست های و عملکردهای سه بخش دولتی، خصوصی و غیر انتفاعی هدایت و کنترل می شوند. موفقیت و توسعه گردشگری وابسته به شناسایی صحیح اجزا و عناصر بعد عرضه است، برای برنامه ریزی در این زمینه، باید دست کم شش عنصر یعنی جاذبه ها، حمل و نقل، خدمات، اطلاعات، پیشبرد فروش و در آخر نیز دوباره تمهیدات امنیتی که ضروت وجود آن در دل پنج عنصر دیگر واضح و روشن می باشد (کاظمی ، ۱۳۸۵ :۳۵).
برخی معتقدند محصول قابل عرضه گردشگری شامل کالاها، خدمات غذایی، حمل و نقل، دفاتر سیاحتی، امکانات و سرگرمی و سایر خدمات مسافرتی است(کاظمی ، ۱۳۸۵ :۳۵). از انجا که برنامه ریزی گردشگری همه عناصر را در یک مجموعه هماهنگ شده با یکدیگر در بر می گیرد، شناخت کافی این عناصر را در یک مجموعه هماهنگ شده با یکدیگر در بر می گیرد. شناخت این عناصر برای اشخاص
ذی نفع ضروری است (شکل ۲-۱۲).
نمودار ۲-۱۲: عناصر سیستم گردشگری (عبدالله زاده، ۱۳۷۹ : ۱۵)

۲-۴-۸) جاذبه ها

مهم ترین یا قوی ترین عنصر در بعد عرضه گردشگری جاذبه های مقصد است، جاذبه ها منبع انژی زا و قدرت دهنده به سیستم گردشگری اند، اگر بازار، نیروی سوق دهنده مسافران باشد، جاذبه ها، همانطور که از عنوان آن پیداست، نیروی کششی یا جذب کننده گردشگران محسوب میشوند. جاذبه ها دو کارکرد مهم دارند، اولاً برای مسافران نقش انگیزشی ایفا می کنند، به گونه ای که افراد در محل سکونت خود وقتی اطلاعاتی راجع به جاذبه ها یک مقصد کسب می کنند، تصمیم می گیرند به دیدن آنجا بروند، ثانیاً، جاذبه ها با عث ایجاد رضایت خاطر بازدیدکنندگان می گردد و در واقع پاداش سفر آن ها محسوب می شوند (اینسکیپ، ۱۳۸۸: ۱۸۱).

۲-۴-۹) خدمات

تأثیر عمده اقتصادی گردشگری، از طریق خدمات و تسهیلات برای مسافران ایجاد می شود، رستوران ها و خدمات غذایی، تسهیلات اسکان و پذیرایی، خدمات حمل و نقل، اردوگاه ها، خدمات اطلاع رسانی، تسهیلات تفریحی ورزشی و فروشگاه ها بیشترین میزان اشتغال، درآمد و منبع اخذ مالیات هستند مجموعه این خدمات معمولاً (صنعت خدمات مهمان یاری) نامیده شده است. اقتصاددانان بر این باورند که گردشگری نه تنها آثار مستقیم اقتصادی، بلکه اثر تکاثر دارد، بنابراین برای حداکثر کردن درآمدهای حاصل از گردشگری، باید ملاقات کنندگان را تشویق کرد تا آنجا که ممکن است از اماکن تماشایی دیدن کنند و از تسهیلات رفاهی استفاده و هر چه بیشتر خرید کنند، البته این امر مستلزم توزیع بهینه خدمات، با قیمت مناسب است (کاظمی، ۱۳۸۵: ۵۶-۵۵).

۲-۴-۱۰) حمل و نقل

تغییر سبک زندگی، سلیقه و نوع بازدیدکننده موجب ایجاد تغییراتی در الگوهای گردشگری میشود. تغییرات پدیدآمده در انواع و تجمع وسایل ارتباطی و حمل و نقل موجب تغییر عادت های گردشگری نیز می شود، جاذبه های فرهنگی در خطوط راه آهن غیر فعال و نیمه فعال کاهش سهم بازار را تجربه کرده اند، مگر اینکه شیوه جایگزین مناسبی برای دسترسی گروهی بازدیدکنندگان در پیش گرفته باشند و برنامه ریزی خاص و ویژه انجام گیرد (اینسکیپ، ۱۳۸۸: ۱۸۱).

۲-۴-۱۱) اطلاع رسانی

تبلیغ از طریق علائم و اطلاعات دیگر از ابزار ارزشمند برای جذب بازدیدکنندگان به یک محل است به خصوص هنگامی که به یک سبک و شکل استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد و به طور کل به عنوان تداعی کننده سطح خاصی از از کیفیت و نوع جاذبه تشخیص داده می شود، اطلاعات مناسب، مفید و جالب احتمال دارد که به عنوان عاملی شتاب دهنده در تصمیم گیری برای رفتن به یک محل عمل کند، اگر مکانی جاذبه های ارزشمند و دیدنی زیادی هم داشته باشد، در صورتی که اطلاع رسانی به طریق مناسب و به موقع صورت نگیرد، امکان سفر گردشگران به آن مقصد کمتر می شود (مورگان و پیتچارد، ۲۰۰۰: ۷۶).

۲-۴-۱۲) پیشبرد فروش

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است