فايل – بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۲۳

در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و توزیع جدول فراوانی خلاصه می کند وسپس به کمک نمودار آن ها را نمایش می دهد و سرانجام، با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار، فراوانی ها، نمودار آماری) آن ها را خلاصه می کند. در این بخش محقق با استفاده از جداول توزیع فراوانی و اطلاعات مربوط به جداول آن نظیر میانگین، فراوانی، درصد فراوانی، نمودار آماری و انحراف معیار اطلاعات پرسشنامه و سایر اطلاعات مربوط به گویه ها به تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد.
۳-۸-۲)آمار استنباطی
آمار استنباطی آن دسته از روش های آماری است که ما را قادر می سازد تا با استفاده از داده های دانسته شده به اطلاعات ناشناخته برسیم. آمار استنباطی با دو دسته از مسائل سر و کار دارد. ابتدا به برآورد می پردازد و سپس به آزمون فرضیه اقدام میشود. بنابر ماهیت داده ها و اطلاعات جمع آوری شده از روش های زیر استفاده شده است:

۳-۸-۲-۱)ضریب همبستگی پیرسون

با توجه به این که در این پژوهش داده های جمع آوری شده با استفاده از مقیاس اندازه گیری فاصله ای اندازه گیری شده اند، برای محاسبه ضریب همبستگی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. فرمول محاسبه ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون مطابق زیر است :
 
ضریب همبستگی
تعداد آزمودنی ها
نمره آزمودنی در متغیر اول
نمره آزمودنی در متغیر دوم
مجموع

۳-۸-۲-۲)آزمون کای اسکوور

این آزمون حهت بررسی وجود همبستگی بین نسبتهای مشاهده شده در جامعه آماری با نسبتهای مورد انتظار مورد استفاده قرار می گیرد. نسبتهای مورد انتظار در این تحقیق برای هر کدام گزینههای خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم، ۲۰ درصد در نظر گرفته شد (نسبتهای برابر برای تمام گزینهها). فرض صفر در این مورد عدم اختلاف مؤثر بین نسبتهای مشاهده شده با نسبتهای مورد انتظار بود. به همین علت به این روش آزمون جداول توافقی کای اسکوور نیز گفته می شود که با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.
X2: کای اسکوور
Ci: مقادیر مورد انتظار
Co: مقادیر مشاهده شده
جهت رد یا قبول فرض صفر از مقایسه مقادیر X2 محاسبه شده با مقادیر جدول X2 در سطح احتمال ۰۵/۰ و ۰۱/۰ استفاده شد. هرگاه X2 محاسبه شده بزرگتر از X2 جدول باشد H رد شده و H1 قبول میشود در غیر این صورت H1 رد میشود. هرگاه میزان P- value از ۰۵/۰ بیشتر باشد فرض H رد و غیر این صورت پذیرفته خواهد شد.

مطلب دیگر :
بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۲۲

۳-۸-۲-۳) تجزیه واریانس یک طرفه (ANOVA)

جهت تعیین اختلاف مؤثری بین میانگین انواع اقدامات پلیس در جذب گردشگر و تعیین عوامل با تأثیر بیشتر از تجزیه واریانس یک طرفه استفاده گردید.
به منظور تسهیل و تسریع محاسبات آماری از نرم افزار آماری SPSS Ver.21 استفاده گردید.

۳-۹) خلاصه فصل ۳

در این تحقیق اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از پیش طراحی شده بدست آمد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه بدو ورود ۹۵ /۰ و پایایی پرسشنامه بعد از ورود ۹۷ /۰ بدست آمده است .جامعه آماری کل گردشگرانی که در طی سال ۱۳۹۱ از مراکز گردشگری استان دیدن نمودند، بود، از این تعداد ۳۶۰ نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند در این تحقیق پنج عامل اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس، رفتار و منش پلیس، گشت پلیس در مکان های گردشگری، پایگاه های پلیس در مکان های گردشگری و اقدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.
فصل چهارم:
نتایج پژوهش

فصل چهارم:نتایج پژوهش

جامعه آماری در این پژوهش کل گردشگرانی بودند که در سال ۱۳۹۱ از مراکز گردشگری استان دیدن نمودند که از این تعداد ۳۶۰ نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند.

۴-۱)تحلیل توصیفی داده ها

از کل ۳۶۰ گردشگر مورد بررسی در این تحقیق، ۸/۱۲ درصد (۴۶ نفر) گردشگر خارجی و ۲/۸۷ درصد (۳۱۴ نفر) گردشگر داخلی بودند (نمودار ۴-۱). همچنین ۴/۶۸ درصد گردشگران مرد و ۶/۳۱ درصد آنها نیز زن بودند.

مطلب دیگر :
بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۱۹

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.