بررسی تأثیر اقدامات کنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران- قسمت ۲۲

۲-۱۲) خلاصه فصل ۲

بر اساس بررسی الگوهای گردشگری و پیشینه تحقیق، اقدامات کنترلی پلیس در دو بعد اقدامات پلیسی و حضور پلیس در جهت جذب گردشگری قابل بررسی بوده که به ترتیب مولفههای آنها عبارت بودند از: وجود پایگاههای پلیس در مکانهای گردشگری، گشت پلیس در مکانهای گردشگری، رفتار و منش پلیس، اقدامات حفاظتی و امنیتی پلیس، افدامات ترافیکی و روان سازی ترافیک.
فصل سوم:
روش شناسی

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱)مقدمه:

در این مرحله بایستی معلوم شود که برای مسأله انتخاب چه روش پژوهشی مناسب است. پایه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هرعلمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود؛ پس روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. چون در این پژوهش به توصیف و مطالعه آنچه هست پرداخته می شود، یک پژوهش توصیفی است. پژوهش توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول فرآیندهای جاری آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار میدهد. از آنجایی که در پژوهشات توصیفی می توان ویژگیهای جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایش ارزیابی نمود، پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است (اهدایی، ۱۳۸۰: ۵۴).
« پیمایش» عبارتست از جمع آوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عمل توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت گیرد. همچنین پژوهش حاضر از این جهت که در جهت حل یک مشکل می باشد، از نوع کاربردی است. پژوهش کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف عملی است و تأکید آن بر تأمین و سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است و توسعه شیوه های عملی فعالیت های اجرایی را به دست می دهد و از سویی چون پژوهشگر در شرایط واقعی یک گروه از جامعه(گردشگران)و همچنین یک سازمان(ناجا) حضور پیدا می کند، این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. به طور کلی میتوان گفت هر مطالعه علمی بزرگ یا کوچکی که روابط را به طور نظام یافته دنبال کند، فرضیه ها را بیازماید، غیر آزمایشی باشد و درشرایط زندگی واقعی مانند جوامع محلی، مدارس، کارخانه ها، سازمانها و موسسات اجرا گردد، مطالعه میدانی تلقی می شود. در مطالعه میدانی پژوهشگر ابتدا موقعیت اجتماعی و یا مؤسسه ای را در نظر می گیرد و سپس روابط بین نگرش ها ، ارزش ها، ادراکات و رفتارهای افراد و گروههای موجود در موقعیت را مطالعه می کند. او هیچ وقت موقعیت مستقلی را دستکاری نمی کند (اهدایی، ۱۳۸۰: ۵۵).

۳-۲) نوع و روش تحقیق:

در این پژوهش بررسی اثربخشی عملکرد نیروی انتظامی را در جهت جذب گردشگری به استان با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، و داده های کمی-کیفی انجام پذیرفت.
پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی و از نوع پژوهشات کاربردی است. از آنجایی که در این پژوهش، پژوهشگر به دنبال آن است تا دریابد که تا چه حد اقدامات کنترلی پلیس در امنیت گردشگران در قزوین موثر بوده است، لذا این پژوهش از نوع پژوهشات کاربردی است.انتخاب روش پژوهش بستگی به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش، فرضیات تدوین شده، ملاحظات اخلاقی و انسانی ناظر بر موضوع پژوهش و وسعت و امکانات اجرایی آن دارد. راهگشای دو نوع ذهنیت درباره روابط بین متغیرها، به سوی پژوهش همبستگی و همخوانی، رهنمون می گردد: زمانی محقق از یک گروه، دو یا چند دسته اطلاعات در اختیار دارد و زمانی دیگر، از دو یا چند گروه، یک دسته اطلاعات در اختیار محقق است. از آنجایی که در این پژوهش رابطه بین متغیرها مدنظر می باشد روش پژوهش همبستگی است.
سؤالات ابتدا با مقیاس پنج درجه ای و از نوع لیکرت سنجیده شد. در این مطالعه منظور از متغیر امنیت، میزان احساس امنیت گردشگران (اجتماعی،جانی،مالی،…) در هنگام بازدید و حضورشان در اماکن تاریخی و گردشگری قزوین میباشد. داده های حاصل از پرسشنامه کدگذاری و پس از وارد شدن در نرم افزار Spss با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
از آن جایی که در این پژوهش رابطه بین متغیرها مدنظر می باشد روش پژوهش همبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی ساده است.در این پژوهش رابطه بین دو متغیر اقدامات کنترلی پلیس(امنیت) و جذب گردشگران سنجیده می شود ابتدا با پرسش نامه میزان احساس امنیت گردشگران از امنیت عمومی موجود سنجیده می شود. سپس ارتباط بین اقدامات کنترلی پلیس را در اماکن گردشگری و احساس امنیت گردشگر در این اماکن را سنجیده و از سویی میزان تاثیر این اقدامات در جذب گردشگران را تحلیل می کند.
پزوهش حاضر، براساس هر بخش متغیرهای پژوهش ارزش های زیر را به خود اختصاص می دهند:
متغیرهای مستقل:
اقدامات کنترلی پلیس
متغیرهای وابسته:
جذب گردشگران
برای پی بردن به وجود رابطه مؤثر آماری بین دو متغیر، صرف نظر از نوع استقلال یا وابستگی آن از روش همبستگی پیرسون یا اسپیرمن استفاده می شود. با توجه به اینکه در این پژوهش با دو روش مصاحبه و پرسش نامه اطلاعات جمع آوری می شود به این ترتیب که ابتدا میزان احساس امنیت گردشگران در هنگام بازدید و میزان ارتباط این حس در آنان با اقدامات ناجا را در پرسش نامه مورد پرسش قرار گرفته و اطلا عات لازم کسب گردید. بدین ترتیب اطلاعات مربوط به دو متغیر مورد مطالعه کسب شده و سپس با در نظر گرفتن مدل رگرسیون وابستگی بین دو متغیر با یکی از روش های تخمین مدل (پیشرو، پسرو، استپ وایز و …) بدست می آید.

۳-۳)جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری در این پژوهش کل گردشگرانی است که در طی سال ۱۳۹۱ از مراکز گردشگری استان دیدن می نمایند، می باشند که از این تعداد ۳۶۰ نفر گردشگر داخلی و خارجی بطور تصادفی انتخاب شدند. چون محقق قصد دارد میزان تأثیر اقدامات مؤثرکنترلی پلیس انتظامی قزوین در جذب گردشگران را بسنجد بنابراین در تنظیم پرسشنامه از کلیه رؤسای پاسگاهها و پرسنل فرماندهی انتظامی شهرستان قزوین که در برقراری امنیت و نظم در این مراکز نقشی فعال داشته اند تعامل فکری به عمل آمد.

حجم نمونه: در این پژوهش از جدول مورگان برای تخمین تعداد نمونه استفاده شد. برابر نتایج آمارگیری از گردشگران مرکز آمار کشور، آمار تعداد سفر و نفر شب اقامت سفرهای انجام شده بر در قزوین در سال ۱۳۹۰، تعداد ۵۸۶۳۸۱ سفر نفر شب از قزوین بازدید نمودهاند (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰: ۲۸). بنابر این تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان ۳۸۴ نفر بود که به طور اتفاقی از بین گردشگران داخلی و خارجی انتخاب شدند.

از تعداد تعداد ۳۶۰ نفر پرسشنامه را به طور کامل پر نموده و مورد بررسی قرار گرفتند.

۳-۴) روش نمونه گیری

نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه. در این پژوهش روش نمونه گیری بصورت اتفاقی می باشد که از میان گردشگران بازدید کننده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. در مورد اماکن گردشگردی و تاریخی نیز به صلاح دید استاد راهنما و با توجه به فراوانی بازدید ۴ عدد از اماکن تاریخی و جاذبه های طبیعی قزوین(قلعه الموت،حمام و موزه مردم شناسی قجر،دریاچه اوان،کاخ چهلستون) انتخاب شدند.و در مورد فرماندهان انتظامی و مسئولین فعال در برقراری امنیت در این اماکن نمونه ای انتخاب نشد و همگان مورد مصاحبه قرار گرفتند؛ نمونه با جامعه برابر بود (اهدایی، ۱۳۸۰: ۵۴).

۳-۵)روش گردآوری اطلاعات:

در این پژوهش، چون محقق قصد بررسی و مطالعه تاثیر اقدامات کنترلی پلیس در جذب گردشگران(امنیت و گردشگری) را دارد، لذا جهت جمع آوری اطلاعات واقعی و قابل اطمینان، از روش میدانی و کتابخانه ای بهره گرفت.

۳-۵-۱)روش کتابخانه ای

برای بررسی نتایج کار سایر محققین با اهداف این پژوهش و همچنین تعیین روایی پرسشنامه ها و تنظیم آنها بطوریکه بتواند در رسیدن به هدف پژوهش کمک نماید. از کتاب های علمی و تخصصی، مجلات، ژورنال کتاب ها، مقاله های علمی و پژوهشی، پژوهشات دیگران در این زمینه و سایتهای آکادمیک و اینترنت، جهت نوشتن پیشینه پژوهش، ادبیات موضوع و تکمیل بحث و نتیجه گیری مطالعه استفاده شد.

۳-۵-۲)روش میدانی

همچنین جهت تعیین تاثیر اقدامات کنترلی و امنیتی پلیس در جذب گردشگران و تعیین صحت فرضیات و یا رد آنها باید پس از تنظیم پرسشنامه اقدام به مطالعه میدانی نمود. به همین منظور با مصاحبه و پرسشنامه از گردشگرانی که از اماکن گردشگردی بازدید می کردند تکمیل گردید چرا که سایر روش های مطالعاتی مانند روش آزمایشگاهی و… در این پژوهش کاربردی نخواهد داشت.

۳-۶)ابزارهای گردآوری اطلاعات

۳-۶-۱)پرسشنامه

پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای جمع آوری داده های پژوهش است. پرسشنامه مجموعه سؤالات(عبارات یا گویه ها) است که تمامی شاخصهای همه مفاهیم منظور در فرضیه ها را در بر می گیرد و پاسخ دهنده با ملاحظه آنها را پاسخ میدهد. هر پرسشی با یکی از شاخص ها متناظر است و پاسخی که دریافت می کند اطلاعات لازم برای سنجیدن فرضیه را فراهم می کند. از طریق پرسشنامه می توان دانش، علایق، نگرشها و عقاید فرد را در ارتباط با موضوعی خاص مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبل وی پی برد و به آنچه در حال حاضر انجام می دهد، آگاهی یافت (آصف زاده، ۱۳۸۳: ۱۹۰).

۳-۶-۲) مصاحبه

یکی از ابزارهای رایج در پژوهش و نوعی روش کیفی در جمع آوری داده ها ست که دو طرف مصاحبه گر و مصاحبه شونده دخیل هستند که در این روش از افراد صاحب نظر یا دارای تجربه یا دخیل در مورد موضوع نظرخواهی میشود این نظر خواهی به هر روشی صورت گیرد شفاهی،تلفنی ضبط صدا و… براساس پاسخهای مصاحبه شونده است و در نهایت پاسخ های فرد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری میشود (آصف زاده ۱۳۸۳ :۱۹۰)
در این پژوهش برای بررسی احساس امنیت در گردشگران از پرسش نامه ۲۰ سوالی با مقیاس ۵ گزینه ای طیف لیکرت به صورت خیلی خوب(۵) خوب (۴) متوسط(۳) کم (۲) خیلی کم (۱) استفاده شد و برای بررسی اقدامات کنترلی پلیس مصاحبه ای باز با فرماندهان ومسئولین پاسگاه های انتظامی که در برقراری امنیت عمومی در اماکن مورد مطالعه نقش فعال داشتند صورت گرفت.

۳-۷) روشهای سنجش روایی و پایایی

روایی آن خصیصه و یا ویژگی ابزار گردآوری اطلاعات است که مقولاتی را تعیین کند که برای آن ها در نظر گرفته شده است. برای بالا بردن روایی پرسشنامه از نظرات اساتید محترم صاحب نظر استفاده شد و سؤالات پرسشنامه مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفت (آصف زاده ۱۳۸۳ :۱۹۰).
اعتبار یا پایایی، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گردآوری اطلاعات است که در طول زمان ثبات و پایداری خود را حفظ نماید (آصف زاده ۱۳۸۳ :۱۹۰). برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است . پایایی پرسشنامه بدو ورود ۹۵ /۰ و پایایی پرسشنامه بعد از ورود ۹۷ /۰ بدست آمده است که این مقدار پایایی پرسشنامه در حد بسیار خوب است .به عبارت دیگر پاسخگویی یک نفر برای پرسشنامه در دو زمان مختلف به میزان ۹۷ درصد یکسان خواهد بود که این مطلب پایداری موضوعی و انسجام و وضوح پرسشنامه را مر رساند.

۳-۸)روش های تحلیل داده ها

۳-۸-۱)آمار توصیفی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.