سبز اندیشان امروز

بررسی اسناد و مدارک

فرضیات تحقیق
روش تحقیق
مراحل تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
(دیاگرام شماره 1-1 ) فرایند شناخت و ساماندهی استخوان بندی اصلی شهر گرگان
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
برای جمعآوری دادههای مورد نیاز در این پژوهش از چند روش کمک گرفته میشود، بطوریکه ابتدا به بررسی اسناد و مدارک مرتبط با شهر گرگان و نقشههای دورههای تاریخی شهر پرداخته میشود تا اطلاعات راجع به فرم شهر در دوره2های برداشت شود و دادههای مورد نیاز برای سنجش بدست آورده شود. سپس به منظور اخذ و تدقیق اطلاعات مراجعه به سازمانهای مربوطه جمعآوری میشود و جهت تکمیل اطلاعات جزئی راجع به مشخصات جزئیات فرم شهر به بازدید حضوری (مشاهده و در صورت نیاز پرسشنامه) اقدام خواهد شد.
1- روش کتابخانهای و اسنادی: جهت تدوین بخش مبانی نظری، پیشینه تحقیق و جمعآوری دادههای مورد نیاز در ارتباط با فرم شهر، فعالیت ها، کاربری ها و …
2- روش پیمایشی و میدانی : به منظور تکمیل دادهها و اطلاعات جمعآوری شده در ارتباط با مشخصههای فرم شهر
جامعه آماری و تعداد نمونه و روش نمونه گیری
نمونه گیری از جامعه آماری به عنوان یک ابزار تحقیقی است و عبارت از انتخاب تعدادی مشخص از واحدهای جامعه با استفاده از یکی از روشهای نمونهگیری که واحد نمونه نامیده میشوند و ممکن است فرد، خانواده یا هر چیز دیگر باشد. نمونهها بایستی بیان کننده مشخصات جامعه آماری باشند.
یکی از روشهای نمونهگیری، نمونهگیری اتفاقی بوده که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. در این نمونهگیری، نمونهها به طور اتفاقی انتخاب شده و این کار مثل کار خبرنگارهاست که در جامعه بطور اتفاقی نمونه را انتخاب میکنند.
در این پژوهش سعی برآن است با انجام مصاحبهای با مدیران و متخصصین امور شهری که در مسائل شهرسازی دارای تجربه میباشند، عناصر موجود و تاثیرگذار در ساختار استخوانبندی اصلی شهر به دقت شناسایی گردند. براساس هدف این پژوهش، از کارشناسان شهرسازی ادارات و سازمانهای ذیربط و همچنین مهندسان شهرساز سازمان نظام مهندسی استان گلستان استفاده خواهیم کرد.
با توجه به سرشماری تعداد جمعیت کارشنان و شهرسازان مربوطه 48 نفر بوده است. فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌های محاسبه حجم نمونه آماری است با استفاده از این فرمول حجم نمونه مورد نظر در این پژوهش محاسبه گردیده شده است.
(تصویر شماره 1-1) فرمول محاسب حجم نمونه کوکران
منبع: درگاه اینترنتی پایگاه علمی- پژوهشی پارس مدیر، 1390
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در بخش توصیفی این تحقیق به مرور مبانی نظری مرتبط با تحقیق، شناخت و بررسی وضع موجود شهر پرداخته میشود در این بخش سعی میشود تا از نمودار تک بعدی و دو بعدی و جداول به منظور توصیف بهتر شرایط موجود بهره گرفته شود. همچنین جهت سنجش معیارهای استخوانبندی شهر انجام مطالعات کیفی و کمی صورت میپذیرد.
این بررسی در خصوص عناصر و هم در خصوص فضاهای شهر و معابر صورت میپذیرد و با جمعآوری آمار و اطلاعات مورد نیاز در خصوص عناصر اصلی شهر، فضاهای شهری و شبکه رفت و آمد، تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزارهای Arc GIS و Space Syntax صورت میپذیرد.
فصل دوم
مفاهیم، نظریه ها، رویکرد
مقدمه
استخوانبندی شهر مجموعهای است مرکب از یک ستون فقرات و شبکهای به هم پیوسته از کاربریها و عناصر مختلف و متنوع شهری که شهر را در کلیت انسجام میبخشد و تار و پودش در تمامی گستره شهری تا انتهاییترین اجزای آن (محلات مسکونی ) امتداد مییابد (حمیدی،1376: 1). در طی قرنهای متمادی تفکرات متفاوتی بر ادبیات شهرسازی تاثیرگذار بوده و تحت تاثیر این تفکرات دچار تحولات بسیاری شده است. « استخوانبندی شهر» به مثابهی نمونهای از این ادبیات گسترده از این دگرگونی ها مصون نمانده است و طی دهههای اخیر با نگرشهای متفاوتی روبرو بوده است.
هدف از مطالعات این بخش ، شناخت نظریههای پیرامون ساخت اصلی شهر ( استخوانبندی اصلی ) درجهت به کارگیری آن درمراحل آتی پژوهش میباشد. این مطالعه به بررسی دیدگاههای موجود دراین زمینه از زمان شکلگیری مکتب و تفکر ساختارگرایی تاکنون پرداخته و درضمن تجزیه و تحلیل این دیدگاهها به استنتاج و ارائهی چارچوبی به منظور بکارگیری در فصول بعدی مطالعه میپردازد.

                                                    .