برتری جویی

برتری جویی

در اینجا سهراب در برابر سخنان گردآفرید که نام رستم را به زبان میآورد؛ هیچ گونه توجهی به نام رستم و تصمیم خود که پیدا کردن پدرش است، نمیکند. همچنین زمانی که هومان از آمدن و انبوهی سپاه ایران میترسد؛ سهراب که خود را قدرت مطلق میداند؛ اینگونه هومان را از ترس میرهاند:
بـــه هومـــــان چنیــن گفـت سهراب گرد کـــــه انـــدیـــشه از دل ببـــاید ستـــــرد
ببینـــی تـــو زیـــن لشکـــر بـــیکــران یکـــی مـــرد جنگــــی و گـــــرز گـــــران
(همان:185،ب470-469)
غرور او برآمده از قدرت‌طلبی و خامی است:
سلیـــح ست بسیـــار و مـــــردم بســــی ســرافــــــــراز نامـــــــی ندانـــــم کسـی
(فردوسی،185:1389،ب473)
سهراب هرچند پیروزی خود را منوط به یاری تقدیر میداند:” گر ایدون که یاری دهد هور و ماه “(همان،ب470) اما او پشتگرم و مغرور به قدرت خود، سپاه و ابزار و آلات جنگی و همچنین کمکهای همهجانبهی افراسیاب است:
کــــنون مـــن بـــه بخــــت رَد افراسیاب کنـــم دشـــت را هـــمچــو دریــــــــای آب
(همان،ب474)
هرچند او در ابتدا بدون کمکهای نظامی و … افراسیاب، قصد حمله به ایران و در نهایت توران را داشت:
سپـــاه انجـــمن شــــد بـــرو بــر بســی نیـــاید همـــی یــــادش از هـــــر کســـــی
(همان:176،ب145)
محبتی در کتاب “پهلوان در بنبست” سهراب را شخصیتی میداند که یک باره به اوج پهلوانی میرسد و عقدهی پدر خواهی در وجودش شکل میگیرد. و از همه جا و همه کس نشان پدر خود را میجوید (محبتی،81:1381).
اما همانگونه که گفته شد عقدهی قدرت‌طلبی وی بر عقدهی پدر خواهی او میچربد. به همین دلیل تمام انرژی روانی سهراب در سراسر داستان صرف همین موضوع- قدرت خواهی و برتری جویی- میشود.
سهراب با گزینش این سفر در مسیر خودشناسی- یافتن پدر- قرار میگیرد، اما کنشها و رفتارهایی که از او سر میزند مانع از حرکت درست وی در این مسیر میگردد. از رفتارهای بد و ناشایست او، یکی آنکه از ایرانیان اسیر میگیرد، دوم دژ سپید، که موقعیت مرزی و استراتژیک دارد؛ تسخیر میکند به گونهای که ساکنان دژ از ترس تحت فرمان او درمیآیند:
بـــه فـــــــرمان همـــــه پیــش او آمدند بـــه جـــان هــــــر کســی چـــاره جو آمدند
(همان:180،ب306)
و پس از آنکه از گردآفرید شکست میخورد سرزمینهای پیرامون دژ را نیز، ویران میکند:
بـــه تــــــاراج داد آن همـــه بـوم و رست بـــه یکبارگــــــی دســت بــــد را بــــشست
(همان:179،ب271)
در باور فروید مرحلهی مقعدی از 18ماهگی تا 4 سالگی را در برمی‌گیرد. در این زمان دفع مواد زائد برای کودک لذت‌بخش میشود و اگر در این مرحله مورد عتاب و سرزنش مادر قرار بگیرد و به طور کامل ارضا نشود(یعنی تثبیت شود) در بزرگسالی به فردی لجوج، تندخو، بیشرم و خرابکار تبدیل میشود(کریمی،78:1373).

Share