براعت استهلال

براعت استهلال

(همان:187،ب539-535)
همچنین:
بــدو گفــــت کـــــز تـــــو بپـــرسم هـمه ز گـــردنـــکـــشان وز شــــــاه و رمـــــه
همــــــه نامـــــــــداران آن مـــــــــرز را چـــو طــــوس و چـــــو کاووس و گودرز را
ز بهـــــــــرام وز رستــــــــــم نامــــــدار ز هــــــرکـت بپــــــرسم بـه من بـر شمـار
(همان،ب544-542)
و همچنین:
بگـــــو کـــــان سـرا پــردهی هفــت رنــگ بـــدو انــــــدرون خیمــــــههای پلنـــگ…
وزان پــس بـــدو گفـــت بـــــر مـیمــنـــه ســـــواران بسیــــار و پیـــــــل و بنـــــه…
دگـــر گــفت کـــان ســرخ پـــرده ســـرای ســـــواران بســـــی گــــــردش انـدر بپای…
بپـــــرسید کــــــان سبــز پـــرده ســـرای یکـــــی لشکـــــــری گـــشن پیشش بپای…
(فردوسی،187:1389،ب545 و550 و555 و568).
همانگونه که ضمیر خودآگاه میتواند خودش را با آینده درگیر کند، ناخودآگاه و رویاهای آن نیز، چنین توانایی شگفتی را دارند( یونگ،115:1390). میبینیم که سهراب اطلاعات دقیقی از سپاهیان ایران میگیرد و روشن است که این اطلاعات را برای جنگ میخواهد نه چیز دیگر، و در نهایت به یاد آرزوی خود که یافتن پدر است؛ میافتد:
غمــــــی گـــــــشت سهـــــراب را دل از آن کــه جایـــی ز رستــــم نیامــــد نشــان
(فردوسی،188:1389،ب570)
سهراب از پیش به واسطه نشانههای مادر از ویژگیهای پدر آگاه است:
نـــه مــــــــردست از ایرانیان بــــه بــالای او نـــبینـــم همـــــی اســــــب همتای اوی
درفشـــــی بــــــدیـــــد اژدها پــیــکر است بـــــر آن نیــــــزه بـر شیر زرین سر است
(همان،ب566-565)
اما از آنجایی که هدف او علاوه بر یافتن پدر، قدرت طلبی، کینخواهی ژندهرزم و به ویژه کینخواهی که فردوسی در براعت استهلال از آن سخن میگوید (همان:172،ب14) نیز هست؛ منتظر شنیدن حقیقت از زبان هجیر میماند تا: ” مگر کان سخنها شود دلپذیر”(همان:188،ب572). و به داشتهها و اطلاعات خود اکتفا نمیکند. گویی از یاد میبرد که برای چه و چرا آمده است؟! سهراب که به دیدههای خود اعتمادی ندارد؛ چگونه میتوان انتظار داشت که به سخنان هجیر وقعی نهد؟!
در داستان میبینیم که رستم با دیدن سهراب به یاد جد خود – سام- میافتد:
کــه هــــرگز ز تـــرکان چنین کس نـــخاست بـــه کــــــردار ســـــرو است بالاش راست

Share