بخش های مختلف اقتصادی

بخش های مختلف اقتصادی

قلمرو گمرکی؛ «قلمروی است که در آن قانون گمرک یک کشور کاملاً اعمال می شود ». (سایت اینترنتی گمرک ). باید افزود که به طور کلی قلمرو گمرکی یک کشور همان قلمرو ملی- شامل سرزمین، دریا و فضای هوایی – آن است ولی این امکان هم هست که بعضی از قسمت های قلمرو ملی جزء قلمرو گمرکی نباشد، مانند؛ مناطق آزاد یا آب های بین خط ساحلی و مرز قلمروِ یک کشور در دریا . قسمت هایی که از قلمرو ملی یک کشور را که بدین ترتیب جزء قلمرو گمرکی آن نیست «بخش خارج از قلمر گمرکی»می نامند. طبق توافق بین المللی، قلمرو گمرکی یک کشور ممکن است شامل بخش خارج از قلمرو گمرکی کشور دیگری شود. منطقه ای که بدین ترتیب جزقلمرو گمرکی کشوری می شود «بخش داخل در قلمرو گمرکی» نامیده می شود.(سیف، 1387، ص14).
2-3-4-3- اظهار نامه گمرکی
اصطلاح اظهارنامه گمرکی را سازمان جهانی گمرک به شرح زیر تعریف کرده است:
«اظهارنامه گمرکی عبارت است از هر گونه اظهار یا عملی به هر شکل که مورد قبول یا تجویز گمرک باشد و اطلاعات یا جزئیات مورد نیاز گمرک را ارائه دهد». (همان، ص15). در حال حاضر، برای این روش های گمرکی حداقل 6 نوع متفاوت«اظهارنامه» وجود دارد که به ترتیب برای واردات قطعی، موقت، و برگشتی از یک نوع، برای صادرات قطعی، موقت، و مرجوعی از یک نوع، برای ترانزیت داخلی از یک نوع، برای ترانزیت خارجی از یک نوع، و برای هر یک از کالاهای انتقالی و کابوتاژ یک نوع اظهار نامه جداگانه ای در بخش تجاری وجود دارد.
2-3-4-4-کابوتاژ کابوتاژ عبارت است از حمل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه مرزی یا با عبور از خاک کشور خارجی. خروج کالای کابوتاژ از خاک کشور و ورود مجدد آن باید از نقاط دارای گمرک مجاز برای انجام دادن تشریفات کابوتاژ صورت گیرد. (مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد،1381،ص68)
2-3-4-5- حقوق گمرکی
حقوق گمرکی حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس هنگام ورود یا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد. (بنائی،1377،ص41)
2-3-4-6- عوارض گمرکی
عوارض، به طور کلی، مبلغی است که دولت بر اساس قوانین و مقررات از بخش های مختلف اقتصادی دریافت می کند و در محلی خاص و از پیش تعیین شده به مصرف می رساند. عوارض دریافتیِ گمرک عبارت است از وجوهی که در مجوز مربوط وصول آن به گمرک واگذار گردیده است. (همان، ص41).
2-3-4-7- تعرفه
تعرفه در فرهنگ فارسی معین به این معانی آمده است1. (مصدر متعدی) معرفی کردن، شناساندن؛2. (اسم مصدر) شناسایی؛ 3. (اسم) ورقه شناسایی؛4. فهرست قیمت کالاها؛ 5. سیاهه مالیات و عوارضی که تعلق گیرد. (محمدمعین،ذیل تعرفه). تعرفه گمرکی، عوارض گمرکی و حقوق گمرکی است. (سیف،1387،ص19).
2-3-5- انواع کالا بر حسب قانون مقررات صادرات و واردات
برابر قانون مقررات صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند.
1-7-2)کالای مجاز:کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد.
2-7-2) کالای مشروط: کالای است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.
3-7-2) کالای ممنوع یا غیر مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام( به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون منع شده است. (محمودی،1388،ص12)
2-3-6- انواع قاچاق
2-3-6-1- قاچاق برحسب سازمانهای مأمور وصول درآمددولت وقوانین و مقررات
در این بخش تقسیم بندی انواع قاچاق کالا با در نظر گرفتن نوع کالا، مختصراً مورد بحث قرار خواهد گرفت. انواع قاچاق به اختصار عبارت اند از:
1- قاچاق گمرکی؛ 2- قاچاق دخانی؛3- قاچاق ارز(یا پول نقد رایج کشورهای خارجی)، طلا، نقره و مسکوکات؛ 4 – قاچاق فرآورده های (شیلاتی، جنگلی، نفتی)؛ 5- قاچاق اموال تاریخی فرهنگی(یعنی اشیائی با قدمت یکصد سال یا بیشتر) و ؛ 6- قاچاق اسلحه ومهمات و مواد ناریه؛ 7- قاچاق پرندگان شکاری و وحوش کمیاب؛ 8- قاچاق انسان و اعضاء بدن؛ 9- قاچاق دارو. (همان، ص16).
2-3-6-1-1- قاچاق گمرکی

Share