بخش صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن

ج- در صورت زود پرداخت یک یا تمام اقساط از سوی مشتری امکان استرداد سود دوران زود پرداخت به وی وجود دارد.
ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات
ضوابط خرید و فروش و روش اداری انجام این نوع از معاملات عیناً مانند فروش اقساطی مواد اولیه سابق الذکر است اما تفاوت های اساسی هم دارد که به شرح زیراست:
الف- در موارد طرح های تولیدی، کشاورزی، صنعتی، معدنی و خدماتی لازم است که طرح از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی در حد نیاز بررسی شده و در صورت موجه بودن مبادرت به عقد قرارداد شود.
ب- دریافت قسمتی از بهای مورد معامله از مشتری به عنوان پیش پرداخت نقدی حداقل ده درصد برای بخش کشاورزی و پانزده درصد برای بخش صنعت و معدن و بیست درصد برای بخش خدمات الزامی است.
ج- مدت وصول قیمت معاملات نباید حداکثر از عمر مفید ماشین آلات و تأسیسات مورد معامله تجاوز کند. در موارد استثنایی نیز این مدت از پنج سال تجاوز نخواهد کرد نظیر حیوانات مولد.
د- به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد و وصول مطالبات، اموال مذکور باید در وثیقۀ بانک قرار گیرد که نظر به لازم الاجرا بودن قراردادهای فروش اقساطی امضای قراردادهای مذکور به منزلۀرهن اموال مورد معامله است به جز در مورد وسایل نقلیۀ موتوری که رهن آن ها فقط از طریق تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی می باشد.
ه- در صورت پرداخت زودهنگام تمام یا قسمتی از بدهی،سود دوران زود پرداخت بعدازکسریک ماه به نفع بانک قابل استرداد به خریدار است.
ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن
علاوه بر ضوابط عمومی معاملات فروش اقساطی نکات ذیل در مورد فروش اقساطی مسکن لازم الرعایه می باشد:
الف- تکلیف بانک به دریافت نقدی مبلغی از متقاضیان واحد های مسکونی به عنوان پیش دریافت قبل از انعقاد قرارداد فروش.
ب- وصول قیمت فروش به اقساط مساوی در سررسیدهای معین صورت میگیرد.
ج- تکلیف بانک به وثیقه گذاردن ششدانگ واحد مسکونی مورد معامله واخذ تأمین کافی جهت ایفای تعهدات خریدار.
د- تکلیف بانک به اتخاذ ترتیب های مناسب جهت بیمه کردن واحدهای مسکونی فروخته شده حداقل به میزان ماندۀ مطالبات در هر سال.
ه- در صورت پرداخت قبل از موعد تمام یا قسمتی از بدهی، بانک ها مکلف اند تخفیف لازم را از محل سود متعلقه متناسب با مدت باقی مانده تا سر رسید قسط یا اقساط واریز شده اعطاء نمایند.
فروش اقساطی سهم الشرکه مسکن، تولیدی، خدمات
مشارکت مدنی یک تأسیس حقوقی است که در فقه و قانون مدنی مرادف با شرکت عقدی یا اکتسابی است که به شرکت اموال معروف است که موضوع آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا می تواند در مورد مسکن یا تولیدات یا خدمات بین بانک و مشتریان منعقد شود ویژگی های مشارکت مدنی به شرح زیراست:
الف- عقد جایز است مگر آن که ضمن عقد لازم اختیار فسخ از طرفین سلب شود.
ب- در این عقد سرمایه نقدی یاغیر نقدی توسط بانک و مشتریان تأمین می شود.
ج- در آمیختن سهم الشرکه نقدی طرفین به نحو مشاع می باشد.
د- مشارکت مدنی در تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی، بازرگانی وخدماتی وحتی مسکن مورد استفاده قرار می گیرد.

Share