بحث و بررسی

بحث و بررسی

کاربادوکس (75) ترکیب مهمی بوده و به عنوان ضد باکتری عمل می کند. همچنین کربوکسالدئید (76) فعالیت بسیار عالی در مقابل گسترش بیماری در موش ها از خود نشان داده است.[45و46]
در سال 2004، سری جدید از مشتقات 2- آلکیل کربونیل و 2- بنزیل-3- تری فلوئورومتیل کینوکسالین 1و4-دی- ان- اکسید(77) سنتز و به عنوان عامل بازدارنده رشد تومورهای سرطان سینه معرفی شد. طبق بررسی های انجام شده، ترکیبات (77) فعالیت ضد باکتریایی زیادی داشته و تمامی این مطالعات برای جلوگیری از رشد سلول انجام گرفته است.[47]

فعالیت های ضد سرطانی کینوکسالین ها:
درسال 2007، مشتقات جدیدی سنتز شده و برروی سلول های سرطانی انسان مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد، ترکیبات (78) فعالیت های ضد سرطانی در مقابل سلول های کلونی و ترکیبات (79) فعالیت زیادی در مقابل تمام سلول سرطانی از خود نشان می دهند.[48]
فصل دوم
بحث و بررسی
فصل دوم: بحث و بررسی
روش ها ی تهیه آریل گلی اکسال‌ ها
روشهای متفاوتی برای سنتز آریل گلی اکسال وجود دارد، فنیل گلی اکسال اولین بار از تجزیه گرمایی فنیل گلی اکسال- اکسیم بوسیله مشتقات سولفیت بدست آمد. .[49]
شارما و چاندلیا [50] اکسید شدن استوفنون بوسیله اسید نیتریک محلول در آب (HNO3(aq) ) در حضور SeO2 به عنوان یک کاتالیزور گزینشی، را گزارش کردند.
فلودی و همکارانش[51] سنتز آریل گلی اکسال بوسیله واکنش استوفنون با هیدروژن برماید محلول در آب ( HBr(aq) ) در دی متیل سولفوکسید (DMSO) بیان کردند.
از واکنش متیل بنزوات ها با KHCH2S(O)CH3ابتدا ترکیب ArC(O)CH(SCH3)(OH)تولید میشود سپس با اکسیداسیون بوسیله Cu (OAc)2 آریل گلی اکسال سنتز میشود. [52]
یک روش مناسب دیگر برای تهیه آریل گلی اکسال، شامل اکسیداسیون فنیل برمایدها با دی متیل سولفوکسید (DMSO) در دمای اتاق با راندمان %95 -48 میباشد. [53]
از واکنش آریل یا هترو آریل متیل کتون با (PhSe) 2 در مقدار اضافی از (NH4)2S2O8 در متانول و در شریط رفلاکس، آریل گلی اکسال- استال ها با راندمان 95- 60 % سنتزمیشود. [54]
کورنبلام و همکارانش[55] سنتز آریل گلی اکسال را از طریق نیترات استرها با راندمان%86- 82 گزارش کردند. نیترات استرها بوسیله واکنش مشتقات فنیل برماید با نیترات نقره، در استونیتریل بدست میآید ودر ادامه با استفاده از NaOAc در دی متیل سولفوکسید (DMSO ) در دمای اتاق، به آریل گلی اکسال تبدیل میشود.
فنیل گلی اکسال و تعدادی از هترو آریل گلی اکسال ها از قبیل 2- فوریل- ، 2- تیونیل- ، 2- پیریدیل- و 3- پیریل گلی اکسال ها، به راحتی از اکسیداسیون ترکیبات α- دی آزو کتون ها، بوسیله دی متیل دی اکسیران با راندمان 100-85% بدست میآیند. [56]
همچنین آریل گلی اکسال ها بوسیله واکنش فنیل آسیل برمایدها با N,N – دی اتیل هیدروکسیل آمین طی رفلاکس درحلال متانول با راندمان %90-55 بدست میآیند. [57]
یک روش ساده ترجهت تبدیل فنیل آسیل برماید به فنیل گلی اکسال، استفاده از α- پیکولین N – اسید می باشد، که روشی ملایم و غیر اکسایشی است. [58]

Share