با سایر کشورها

با سایر کشورها

برای نمونه، کتابهای شاخصی چون روح القوانین و قرارداد اجتماعی در سالهای 1320 تا 1332 ترجمه شد. در حوزه فلسفه نیز بعضی از کتابهای دکارت و کانت و امثال آنان با فاصله بسیار زیادی منتشر شد. دکارت با آن اهمیت و تاثیری که فلسفه او داشت، اولین اثرش بعد از صد و پنجاه سال به دست یک یهودی به نام ملا لالهزار به شکل ناقص ترجمه شد و همین روند ناآگاهی از جریان فکری و فلسفی موجب شد که بزرگی چون حاج ملاهادی سبزواری که در نبوغ و دانش او تردیدی نیست، بر صحت و درستی محتوای هیات بطلمیوسی چنان مطمئن و مصر بود که برای محفوظ ماندن این تراث بس ارجمند لازم دید که شعر هم بسراید و این مفاهیم و اباطیل را ماندگار سازد، و برای مثال، عقول را با افلاک بطلمیوسی تطبیق دهد، تا مبادا خللی در آن کاخ رفیع وارد شود. حال اگر شرایط علمی و اجتماعی به ایشان اجازه میداد که نبض تفکر فلسفی در غرب را به دست گیرد، آیا ایشان با آن نبوغ و برجستگی همان مسیر را ادامه میداد یا آنکه تحولی اساسی در تفکر فلسفی دینی خود و دیگران ایجاد میکرد و گامی به پیش در ترقی تفکر فلسفی در جهان برمیداشت؟‌
سروش، مبادی مابعدالطبیعه، صص نه تا یازده.
در همین موضوع، شاهد دو اتفاق متفاوت و تا حدی متناقض هسیتم. از یک سو، طبق بعضی از آمارهای جهانی، از رشد عملی چشمگیری به خصوص در مقایسه با سایر کشورها برخورداریم – هر چند بعضی از محققان و نقادان هم در صحت و درستی آمار و هم در تحلیل آن نقدهایی اساسی دارند – و از سوی دیگر تیراژ کتاب به پانصد نسخه تنزل میکند، گویی کسی گرد کتاب نمیگردد.
mysticism
Methodological
principle
Bradwardine
Gerson
Savonarola
Wycliffe
Pre-reformeres
Barth, Kark, The Theology of John Calvin, Pp. 55-64
در خصوص فردگرایی پروتستانی و پیامدهای آن ذکر فشرده مطلبی از کتاب خودکشی دورکیم جالب به نظر میرسد. وی در این کتاب میگوید که اگر به نقشه جغرافیایی خودکشیهای اروپائیان نظری بیفکنیم، در نگاه اول متوجه میشویم که در کشورهای کاتولیک مثل اسپانیا، پرتقال و ایتالیا میزان خودکشی چندان زیاد نیست اما در کشورهای پروتستان آمار بالایی دارد. حال به دلیل تفاوتها و شباهتهای بسیار این مناطق، باید موضوع را در دو مذهب اما در یک جامعه مقایسه و بررسی کرد. در ایالت باویر آلمان، میزان خودکشی از سایر مناطق آلمان کمتر است (کمتر از نود نفر در یک میلیون نفر در سال)‌ اما در ساکس، به سیصد مورد میرسد. در باویر، درصد جمعیت کاتولیک آن از دیگر ایالات آلمان بیشتر است (713 نفر از هزار نفر). از سوی دیگر، اگر استانهای مختلف را با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که میزان خودکشی با جمعیت پروتستان نسبت مستقیم و با جمعیت کاتولیک نسبت معکوس دارد. حال با توجه به همخوانی وقایع موافق، آیا میتوان گفت که پروتستانتیزم علت این وخامت اوضاع است؟ واقعیات مبتنی بر مشاهدات فراوان این مطلب را تایید میکند. در این میان، میزان خودگشی در میان یهودیان از کاتولکیها هم کمتر است. شاید با توجه به این که یهودیان در بیشتر جوامع، مانند کاتولکیها در اقلیتند، تصور شود که در اقلیت بودن علت کمیابی نسبی مرگهای ناخواسته در این دو مذهب باشد. به عبارت دیگر، مذاهبی که در اقلیتند، به خاطر مبارزه با خصومت جمعیتهایی که آنها را احاطه کرده، ناگزیرند برای صیانت از خود، نظارت شدیدتری را اعمال کنند و به انضباط سختگیرانهتری سرفرود آورند. اما این توجیه هم کافی نیست، زیرا در اتریش و باویر که کاتولیکها در اکثریتند، اثر صیانتی آیین کاتولیک باز هم قابل ملاحظه است و در برابر، آمار خودکشی پروتستانها گاه تا پنج برابر بیشتر است. پس باید علت را در «ماهیت این دو نظام دینی» جستجو کرد. در هر دو مذهب، خودکشی با صراحتی یکسان مذموم شمرده شده و عقوبت آنجهانی برایش تعیین شده است. پس علت را درجای دیگر باید جستجو کرد. آیین کاتولیک با آن که برای فکر و اندیشه منزلت خوبی قائل است، به اطاعت تعبدی راضی نیست بلکه میخواند بر وجدانها حکومت کند و با آن که با عقل به زبان عقل سخن میگوید، از آن اطاعتی کورکورانه میطلبد. مؤمن کاتولیک ایمانش را بدون این که نظارتی بر آن داشته باشد، ساخته و پرداخته دریافت میکند و حتی آن را در بوته آزمون تاریخی نمیآزماید، زیرا از هر گونه تفسر متون اصیل، منع شده است و نظام سلسله مراتبی کلیسای کاتولیک چنان ماهرانه سازمان یافته که سنت را تغییرناپذیر میکند. تفکر کاتولیکی از هر چه رنگ و بوی تغییر بدهد، بیزار است. در عوض، مؤمن پروتستان در ساختن ایمانش دست بازتری دارد. کتاب مقدس به زبانی که میفهمد، در اختیار اوست و هیچ تفسیری بر او تحمیل نشده است. مقامات کلیسایی نیز جز در انگلستان، جایی دیگر سلسله مراتبی نشده است.آنچه کشیش میگوید، درست مثل مؤمن عادی، به اعتبار شخص خود و وجدانش است. وی در پایان نتیجه گرفته است که «گزینش عقلی و آزاد اندیشی دینی» باعث فرقهگرایی میشود. اگر پروتستانتیزم به تفکر فردی جای بیشتر میدهد، برای آن است که مبنای اعتقادی و فرایض عملی مشترک کمتری دارد. در یک اجتماع دینی، هرچه اصول فراگیرتر باشد، نیرومندتر و یگانهتر است و جامعهپذیری به همان اندازه بهتر صورت میگیرد که این اصول اعتقادی، فراگیرتر و منسجمتر باشد. هر اندازه شیوههای فکر و عمل از آموزههای دینی بیشر اثر پذیرفته باشد، و از گزینش عقلی به دورتر باشد، حضور ایده خدا در همه جزئیات هستی بیشتر است و ارادههای فردی را در محور هدفی یگانه دور هم جمع میکند و به عکس، هر چه گروه مذهبی به قضاوتهای شخصی افراد بیشتر بها دهد، ایده خدا در زندگیشان غایبتر و یکپارچگی و شور حیاتیشان کمتر خواهد بود و بنابرین به این نتیجه میرسیم که فزونی خودکشی در میان پروتستانها از آنجا ناشی میشود که یگانگی دین در آن ضعیفتر از دین کاتولیک است و لذا نمیتواند یک امت به وجود آورد. دورکهیم، خودکشی، صص 161-188؛ روش تحقیق در علوم اجتماعی، صص 46-51 با تلخیص، به نقل از E. Durkheim, le Suicide, P.U.f. coll. Quadrige, 1983, (1930) P. 149-159.
راسل، تاریخ فلسفه غرب، ج 1، ص 22- 23
Barth, The Theology of John Calvin, p. 50
طباطبایی، المیزان فی تفسیر القران، ج 4، صص 92-132
امروزه جای این پرسش هست که گر چه بعضی از رشتهها و شاخههای علوم مانند شبیهسازی حیوانی بسیار در جهان امروز جذاب و جدید است، ولی آیا باید در صدر اولویتهای علمی و پژوهشی ما نیز قرار گیرد و در حالی که در بسیاری از زمینههای علمی مانند کشاورزی در اولیات آن دچار مشکلیم، توان فکری و مالی عظمیی را صرف این موارد کنیم؟‌ فلیتامل.
رک آلاحمد، همان، صص 52-55 که نمودارش هم جالب است.
درخششهای تیره، ص 15 به نقل از طباطبایی، همان، ص 200
عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، 36-37
شبیه این رفتار، پرهیز از نگاه به دوربین نجومی گالیله توسط محافظهکاران مسیحی بدان دلیل بود که ابزاری شیطانی است ( رویای خرد، ص 565).
در این خصوص نگاه کنید به کتاب رویارویی و تجدد، فصل بازرگان و تفسیر علمی دین،‌ ج 2، صص 76-110

Share