بانکداری بدون ربا

بانکداری بدون ربا

17- روزنامه اطلاعات، پاسخ‌ به‌ سؤ‌ال‌ رئیس‌ کل‌ دادگستری‌ تهران‌ در تاریخ‌ 27/9/1375، تاریخ انتشار: 2/2/1378
[17] صافی‌ گلپایگانی: لطف الله، پاسخ‌ مورخ‌ 12/1/82 به‌ استفتای‌ پژوهشکده‌ حوزه‌ و دانشگاه‌ قم.
[18] طبیبیان ، د. سید محمد ، مقاله:تجربه دو دهه بانکداری اسلامی و چالشهای پیش رو:ابعاد نظری،ساختاری و اجرائی – مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی ،تهران،ناشر:مؤسسه عالی بانکداری ایران-بانک مرکزی، ، چاپ اول، چاپخانه خورشید، 1383ش
[19] طلوعی ،سلام،مقاله: بررسی حسابداری فروش اقساطی،نشریه حسابدار-سال هیجدهم-شماره162صص8-11
[20] عزیز پور،محمد،مقاله: قاعده اتلاف در فقه، وبلاگ تخصصی حقوق، بخش مقالات حقوقی،بی تا. www.azizpoor.blogfa.com
[21] کبیری پرویزی، بهمن، مقال ه: شرایط فقهی قرارداد بیمه ، پایگاه اینترنتی شبکه اطلاع رسانی بانک وبیمه
[22] مجمع الفقه الاسلامی الدولی، مقاله: نظره شمولیه لطبیعه بیع المرابحه للآمر بالشراء، مجله مجمع الفقه الاسلامی الدولی( الدوره الخامسه)شماره 5- الجزءالثانی، صص1117-1125، 1409ق-1988م
[23] مجموعه التوفیق المالیه الالکترونیه، مقاله: صیغه التمویل بالمرابحه، السعودیه، مجله مجموعه التوفیق المالیه الالکترونیه ، نشر مجموعه التوفیق المالیه، 2009م
[24] محمود، سامی حسن، مقاله: بیع المرابحه للآمر بالشراء، مجله الفقه الاسلامی، ، نشر مجمع الفقه الاسلامی ، ج2، صص1089-1113، 1988م
[25] مصطفوی،د.مصطفی، مقاله: بررسی فقهی حقوقی تاسیس وکالت بلاعزل، مجله رهنمون، شماره9و10، زمستان83 و بهار84 ش
[26] موسوی‌ اردبیلی، عبدالکریم: پاسخ‌ به‌ استفتأ کمیسیون‌ قضایی‌ و حقوقی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی، مورخ‌ 16/12/77
[27] موسویان”الف”،سید عباس،مقاله: بررسی راهکارهای حل مشکل تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربا، مجله فقه و حقوق، سال دوم، بهار 1385
[28] موسویان”ب”،سید عباس،مقاله: بررسی فقهی- حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران، مجله فقه وحقوق سال اول،بهار 1384
[29] موسویان”ج”،سیدعباس،مقاله:الگوی جدید در بانکداری اسلامی،مجله تازه های اقتصاد، شماره 90، بی تا
[30] وحدتی شبیری، سید حسن، مقاله،‌ مطالعه‌ تطبیقی‌ خسارت‌ تأخیر تأدیه‌ در حقوق‌ ایران‌ و فقه‌ امامیه، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، شماره 12، سال1382ش.
پایگاهها
[1] پایگاه:آیت الله جعفرسبحانی-آرشیو درس خارج فقه واصول آیت الله سبحانی-(مبحث ضمان)سه شنبه 12/8/88
[2] پایگاه: اسلام ویب-بخش فتاوی اسلام ویب-عنوان فتوا:الشرط الجزائی فی العقود المالیه(الجائز و الممنوع)(عدم جواز شرط جزائی جریمه تأخیر دیون سلم یا تسلیم مبیع)رقم الفتوی 69557 تاریخ فتوا 29 شوال 1426،مرکزالفتوی www.islamweb.net)
[3] پایگاه :”اسلامی اف ان”، بخش فتاوی، فتاوی المرابحه، Islami FN.com.www
[4] پایگاه اقتصاد ایران،بخش اخبارقراردادهای آتی،ص4،مصاحبه رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار،به نقل از خبرگزاری مهر- 7/6/88
[5] پایگاه بحوث و دراسات،قرارات – بخش فتاوا، فتوای الشرط الجزایی،22شعبان1426ق-26/9/2005م
[6] پایگاه رسمی شیخ سلیمان بن عبدالله الماجد-بخش فتاوا- فتاوای بیوع- عنوان فتوا:الشرط الجزائی فی بیع الاقساط 5/12/1429قwww.salmajed.com
[7] پایگاه رسمی شیخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین- بخش فتاوا- عنوان فتوا:الشرط الجزائی-شماره فتوا : 2048
[8] پایگاه لواء الشریعه، اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه و الافتاء، مقاله:الشرط الجزائی،مجله البحوث الاسلامیه،شماره 2، ،بخش مقالات،19/5/ 2009
[9] پایگاه منتدیات بیت الفقه –بخش موسوعه بیت الفقه للفتاوی(فتاوی د.حسن شموط)www. Alfeqh.com
[10] پایگاه منتدیات تاجر الاقتصادیه،خلاصه مقاله:خطاب الضمان- تألیف:شیخ بکر ابوزید،السعودیه،www.tajer.com

Share