بافت استخوان

بافت استخوان

قراردادن ایمپلنت به صورت یک مرحله ای یا دومرحله ای
عدم قراردادن تعداد کافی ایمپلنت
فواصل بین ایمپلنت و دندانهای طبیعی
طرح پروتز
ج- فاکتورهای مرتبط با بیومتریال
مواد کاربردی برای ساخت ایمپلنت
خصوصیات سطحی ایمپلنت
طرح ایمپلنت
معرفی سیستم SPI
شرکت THOMMEN Medical سازنده سیستم ایمپلنت SPI که مخفف Swiss precision and Innovation است، می باشد . این شرکت سوئیسی بوده و سابقه بالینی 25 ساله دارد . به گفته شرکت ایمپلنت های Thommen به گونه ای طراحی شده اند که ثبات اولیه خوبی فراهم نموده ، دارای انعطاف در طرح درمان بوده و پرتکل جراحی ساده ای دارند .
Macrosurface به ویژگیهای طراحی خارجی ایمپلنت اطلاق می شود، که در رابطه با ایمپلنت های این سیستم، ویژگیهای روزه دار بودن و Self tapping در همه آنان مشترک بوده و به شکل های استوانه ای یا مخروطی – استوانه ای وجود دارند . همچنین تمام ایمپلنت های این سیستم ناحیه اپیکال متقارب و گنبدی شکل دارند.
SPI element: به شکل استوانه ای بوده، از ناحیه collar ماشین شده کرونال تا ناحیه میانی قسمت اپیکال دارای قطر یکنواخت می باشد(تصویر1-3). این شکل ثبات اولیه خوبی فراهم نموده و نیاز به حداقل مراحل دریل کردن جهت آماده سازی ناحیه قرار گیری ایمپلنت دارد.
SPI contact: به شکل هیبرید یعنی مخروطی – استوانه ای می باشد، بدین صورت که ناحیه کرونال بدنه ایمپنلت ، به شکل متقارب می باشد تا با کانتور آلوئول هماهنگی نزدیکی داشته باشد ،که این می تواند نیاز به bone augmentation را از بین برده یا کاهش دهد، ضمن اینکه به روند اسئواینتگریشن کمک می کند(تصویر1-3) . در قسمت پایین ناحیه مخروطی بدنه ایمپلنت استوانه ای می باشد. این ناحیه با ایجاد تماس کامل با استخوان اسفنجی ثبات اولیه خوبی فراهم می کند . این نوع ایمپلنت در ساکت های دندان تازه کشیده شده و همچنین در مورد ریشه های مجاور نزدیک به هم و تقعرهای ریج ها کاربرد مناسبی دارد . این نوع ایمپلنت این امکان را برای کلینیسین فراهم میکند که ایمپلنت ها با platform به مراتب بزرگتر جهت ثبات پروتزی انتخاب کند ضمن اینکه ناحیه اپیکال باریکتر باعث دوری از ریشه های مجاور و کاهش ریسک fenestration می گردد.
تصویر 1-3 انواع ایمپلنت های SPI
مرور مقالات :
– Mailath وهمکاران در سال 1989 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که:طرح های استوانه ای ایمپلنت بر طرح مخروطی ارجحیت دارند.(13)
-Siegele وهمکاران در مطالعه خود در سال 1989 نتیجه گرفتند که:در استخوان با تراکم پایین حداکثر استرس وتنش در اطرافapex ایمپلنت های متقارب متمرکز شده که این می تواند ثبات ایمپلنت را با مشکل مواجه سازد.(14)
– Reiger وهمکاران در سال 1990 در مطالعه خود گزارش دادند که: ایمپلنت های مخروطی با elasticmodulusبالا مناسب ترین فرم ایمپلنت می باشد.آنها نتیجه گرفتند که ایمپلنت های متقارب جهت دوری از استرس های«Punching»بهتر از ایمپلنت های استوانه ای هستند. (15)
– Andersson وهمکاران در سال 1995 در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که:ایمپلنت های مخروطی تحلیل استخوان بیشتری نسبت به سایر ایمپلنت ها نشان می دهند.(16)
– Friberg وهمکاران در سال 1995 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که:شکل مخروطی ایمپلنت باعث تقویت ثبات اولیه ایمپلنت می گردد.(17)
-Jokstad وهمکاران در سال 2004 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که: طی 2 سال در اطراف ایمپلنت های مخروطی میزان تحلیل استخوان بیشتری در مقایسه با سایراشکال مشاهده شد.(18)
-Osullivvan وهمکاران در سال 2004 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که: تقارب 1درجه ای منجر به ثبات اولیه بیشتر در مقایسه با طرح استاندارد Branemark شد.شکل مخروطی ایمپلنت بعلت فشار بیش از حد حین جایگذاری آن ممکن است اثرات منفی روی بافت استخوانی داشته باشد ولی شواهدی مبنی بر اینکه طرح متقارب باعث واکنش های منفی دربافت استخوان می شود مشاهده نگردید.(19)
-Karoussis وهمکاران در سال 2004 در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که:10 سال بعد از کار گذاشتن ایمپلنت میزان بقای ایمپلنتITI پیچی تو خالی (Hollow) در مقایسه با انواع استوانه ای تو خالی به مراتب بیشتر بود.(20)
-Petrie وهمکاران در سال2004 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که:افزایش طول و قطر ایمپلنت باعث کاهش تنش در ناحیه کرستال می گردد در صورتیکه افزایش تقارب با افزایش تنش کرستال همراه است، مخصوصا در ایمپلنت های باریک و کوتاه.بنابراین قطر،طول وتقارب بایستی در ارتباط با هم در نظر گرفته شوند.(21)
-Osullivan وهمکاران در سال2004 در مطالعه خود نتیجه گرفتند که:ایمپلنت های متقارب ثبات اولیه بالاتری نسبت به انواع با دیواره مستقیم دارند که این می تواند تاثیر قابل توجهی روی میزان موفقیت داشته باشد.(22)
– Saadoun وهمکاران در سال2004 با مقایسه ایمپلنت های متقارب با نوع دیواره مستقیم (استوانه ای)دریافتند که نوع متقارب انتشار استرس و تنش را بهبود می بخشد.(23)

Share