رشته حقوق

بازی های رایانه ای

دانلود پایان نامه

رفتارشان فراهم می کند . این موقعیتها تنها حاصل خودبازی نیست بلکه محیط اجتماعی اینگونه
کلوپها هم عامل مهمی در پدیدآوردن چنین تأثیرهایی است .(همان منبع)
بازیهای رایانه ای را می توان به شیوه های گوناگون و در چند بعد طبقه بندی کرد . ارائه یک طبقه
بندی فراگیر و سودمند احتمالاً باید با تلاش برای شناسایی بعدها و ویژگی های اصلی و تمایز دهنده
آغاز می شود . تمایز میان بازیها را می توان بر پایه هدف اصلی ، چگونگی انجام و کیفیت
موضوعی آنها ایجاد کرد . در همین راستا مقوله هایی از بازیهای رایانه ای را که می تواند از همه
جهات نقش آفرینی مثبت نماید عبارتند از : سرگرمیهای عمومی ( مشتمل بر بازیهایی که در آنها
ماجرای اصلی داستان گونه ، یا به شکل یک بازی جنگ و ویرانگری است ) آموزشی شامل
بازیهایی که در آنها محتوی اصلی مشتمل است بر یادگیری اطلاعاتی تازه یا یادگیری راه های تازه
کاربر ( اطلاعات ) و ورزشی و غیرخشن ( شامل بازیهایی که در آنها محور فعالیت اصلی
ورزشهایی عاری از مبارزه یا ویرانگری است (.–صارمی ،علی اکبر،1389اعتیاد به
اینترنت،اتشارات تمرین)

پیشینه پژوهش در خارج از کشور
1.کاستاومک کری(1991)اولین پژوهش رادر مورد اینترنت و نوجوانان را انجام دادند,نتایج پژوهش آنها نشان داد که اینترنت تأثیر به سزای در نوجوانان دارد.بیشتر پژوهش ها به دنبال این پژوهش مانند بونر و همکاران(1995)چان و همکاران(2000)این رابطه را تأیید کرده اند
نتایج یک تحقیق نشان داد که اینترنت بر روی روحیه نوجوانان مخصوصأبر روی گوشه گیری آنها و اخلاقیات ضد اجتماعی تأثیر می گذارد.یافته های تاچو ایبو میرسکی(2006)و گروس فرشی(1382)اسپانگروپالدیما(2004)همخوانی دارد.
پیشینه پژوهش در داخل کشور
نتایج تحقیق وپیمان آزموده,دکترشهریار شهیدی ,,عصمت دانش,1385تحت عنوان بررسی رابطه بین تأثیر بازی های رایانه ای بر روی پرخاشگری کودکان و نوجوانان استان تهران نشان می دهد که در این پژوهش کودکان و نوجوانانی که از بازی های رایانه ای خشن استفاده کرد هاند میزان پرخاشگری آنها نسبت به آنهای که از بازی های رایانه ای فکری استفاده کردند پرخاشکری آنها بیشتر است افرادی که از بازی های فکری استفاده کردند بیشتر از افرادی که از بازی های خشن استفاده کردند باهوش و مقاوم هستند.
نتایج تحقیق رسول حمایت طلب ,صدیقه بزازان,ریحانه لحمی ,(1382)تحت عنوان مقایسه میزان بازی های خشن رایانه ای بر روی سلامت پسران 8-12ساله شهرستان اراک نشان می دهد بین سلامتی روانی و بازی های خشن رایانه ای رابطه وجود دارد و کودکان از پرخاشگری بیشتری برخوردارند
طبق تحقیق مریم مرادی ,سید ابراهیم جعفری تحت عنوان بررسی ستون مربوط بین اینترنت و سلامت روان دانشجویان داشگاه پیام نور شهرستان لرستان که دانشجویان که بیشتر وقت خودرا به گذراندن پشت کامپیوتر سپری می کنند از لحاظ روانی اعتیاد خاصی به کامپیوتر می گیرند و بیشتر دچار انحرافات اجتماعی و اخلاقی و همچنین آسیب های جهانی می شوند
فصل سوم
روش پژوهش
طرح پژوهش:
پژوهش حاضرپژوهش هبستگی است

مطلب مشابه :  مبارزه با مواد مخدر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید