بازرگانان

بازرگانان

-از جنس خیال یا ارواحی-
که آسمانی عبور می کنی
عین همان تبار «المپ» نشین ات» (آتشی، 1386، ص 1662).
آتشی، این اشعار را در وصف نوعی گل به نام «گل سرخ سلیویائی» سروده است و برای ارج و مقام به این گل، آن را از تبار کوه المپ که جایگاه خدایان بوده، می داند.
«اینک
رمز تو را یافتم، رمز تو در نام یگانه ی توست
که برای من از المپ
عطر گیاهان معجزه گرد می آورد
و در رگ های پیرمن می ریزد
و انفجار کذایی صورت می بندد :
شعر !
و شعر در تلاش دست متفکّرمن
نام اصلی توست» (همان، ص 1694).
5-2-3-4- اودسئوس
«ادوسئوس» یا «اودیسهم، پس ازآشیل و پاتروکل، بزرگ ترین و نام آورترین قهرمان یونان است. او در هوشمندی و نیرنگ نامی بلند برای خویش به جا گذاشته است. او پادشاه «ایتاک»، فرزند «لائرت» و «آنتیکله» بود و با «پنه لوب» دختر «ایکاریوس» ازدواج کرد و از ازدواج آنها، «تلماک» متولّد شد.
وقتی پاریس هلن را ربود، منلاس خواستار جنگ با ایشان گشت و آگاممنون این را پذیرفت و از هم پیمانانش درخواست کمک کرد. او کوشید از رفتن به تروا خودداری کند اما تلاشش بیهوده ماند. امّا قبل از اینکه با آنان همراه شود به سوی «سکیروس» روی گردانند تا در آنجا آشیل نوجوان را بیابد. او که در جامه ی زنان در قصر لیکومد به امر مادرش، تتیس، پنهان شده بود و روزگار می گذراند، اودیسه ی هوشمند برای باز شناختن آشیل حیله کرد و به شکل بازرگانان درآمد و بارش را از جواهرات پر کرد و در میانشان شمشیری گذاشت و به درون قصر راه یافت. آشیل از میان جواهرات، شمشیر را انتخاب کرد . و ادویسئوس (اودیسه) او را شناخت و با خود همراه کرد. ده سال اول به جمع کردن لشکر گذشت و پس از آنان به راه افتادند و اینان در راه تروا به هر منزل و شهری که می رسیدند دست به غارت می زدند تا به «تتیس» شهری که سپند ائیتوس بر آن حکم می راند رسیدند. پس از فتح آن، ایشان به سوی تروا رهسپار شدند. ده سال دوم نبرد که با تروایی ها می جنگیدند، اولیس به اساس کارهایش نامش پرآوازه گشت.
او «دیومد» خسته تن را تیمار کرد، «لون» را کشت، به همراه دیومد به درون باروهای تروا راه جست. بر دو اسب نامار «رزوس» دست یافت. در بازی هایی که در آیین سوگ و مرگ پاتروکل برگزار شد بر دو آژاکس پیشی یافت و آنان را شکست داد. او یکی از کسانی بود که برای آشتی دادن آشیل و آگاممنون به سوی آشیل رفت امّا موفق نشد. این ها، قهرمانی های وی بودند که در منظومه ی «ایلیاد» اثر «هومر» آمده است و بعد از آن، او برای راه یافتن به آن سوی دیوارهای نفوذناپذیر تروا حیله کرد. به «آخاییان» پیشنهاد داد که اسبی چوبین بسازند و آن را پیش کش تروایی ها کنند و وانمود کنند که شکست خوردند. این حیله کارگر شد و آن ها در اسب چوبی پنهان شدند و به تروا راه یافتند و از آن عظمت فقط خاکستر باقی گذاشتند. بازگشت اودیسه نیز ماجرای بسیاری دارد که هومر آن را نیز در کتاب خودآورده است.
بر روان «پوزئیدون» به این سبب که اودیسه تنها چشم، غول پولیفم مینوی، را که یکی از نیرومندترین غولان بوده است. کور کرده؛ کینه ای نشسته بود و او بدون این که اودیسه را بکشد، او را دور از وطن، سرگردان میکند. امّا بعد از ده سال سرگردنی، اودیسه به ایتاک باز می گردد. پنه لوپ که دیگر نمی توانست، از پس خواستگاران بر بیاید، مسابقه ای طرح کرده بود که هر کس که بتواند کمان اودیسه را فرو کشد و تیری را از میان دوازده تیر که در پی هم چیده شده اند، بگذراند با وی عروسی می کند. اودیسه لباس مبدل پوشید و به جمع خواستگاران پیوست و تنهاکسی بود که توانست کمان را بکشد. آنگاه خود را نمایان کرد و از خواستگاران را کشت و انتقام خود را از خواستگاران که در این چند سال بر اموال او افتاده بودند، گرفت. (گرانت-هیزل، 1384، صص 85-95)

Share