بازده غیر عادی سهام

بازده غیر عادی سهام

برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون از آماره F استفاده شده است. فرضیه صفر در آزمونF به صورت زیر خواهد بود:
که به وسیله آماره زیر صحت آن مورد بررسی قرار می‌گیرد:
برای تصمیم گیری در مورد پذیرش یا رد فرضیه صفر، آماره F به دست آمده با F جدول که با درجات آزادی K-1 و N-K در سطح خطای () 5% محاسبه شده، مقایسه می‌شود، اگر F محاسبه شده بیشتر از F جدول باشد () مقدار عددی تابع آزمون در ناحیه بحرانی قرار گرفته و فرض صفر () رد می‌شود. در این حالت با ضریب اطمینان 95% مدل رگرسیونی معنی دار خواهد بود.
8-8-3- آزمون معنی داری ضرایب رگرسیون
این روش به طور مستقل توسط آر ای ـ فیشر و به طور مشترک به وسیله نیمن و پیرسون ایجاد و تکمیل شده است. به طور کلی آزمون معنی دار بودن، روشی است که با استفاده از نتایج نمونه‌ای درستی و یا نادرستی فرضیه عدم را در جامعه تعیین می‌نماید. تصمیم درباره پذیرش و یا رد نیز بر اساس مقدار عددی تابع آزمون حاصل از داده‌های موجود به صورت ذیل انجام می‌شود:
که در آن t مقدار آماره آزمون بوده که دارای توزیع t با درجه آزادی N-2 است (N تعداد نمونه است). ضریب تأثیر متغیر x در جامعه بوده که بر اساس فرضیه عدم تعیین می‌گردد و مقدار ضریب تخمینی در مدل می‌باشد. انحراف معیار ضریب را در نمونه مورد بررسی بدست می‌دهد. پس از محاسبه آماره آزمون می‌توان با در اختیار داشتن درجه آزادی مدل به جدول توزیع احتمال t مراجعه نمود و در مورد پذیرش و یا رد فرضیه عدم تصمیم گیری کرد. به این ترتیب که اگر t محاسباتی بزرگ‌تر از t جدول بود فرضیه رد می‌گردد. به طور رایج در کلیه برآوردها برای بررسی معنی داری ضرایب ضریب ثابت () و شیب خط (B) به صورت زیر آزمون گردیده است:
عرض از مبدأ مساوی با صفر است
عرض از مبدأ مخالف صفر است
شیب خط برابر صفر است
شیب خط برابر صفر نیست
که برای آزمون فرضیه‌های بالا آماره های زیر استفاده می‌شود:
و دارای توضیح t با n-2 درجه آزادی است که برای نمونه‌های بزرگ، توزیع آن با توزیع نرمال استاندارد، تقریب زده می‌شود (آذر و مؤمنی،1385).
9-3- متغیرهای تحقیق
با توجه به آنکه مفروضات پژوهش به دنبال بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرهای بازده غیر عادی، عدم تقارن اطلاعاتی و میزان محافظه کاری می‌باشد؛ گروه بندی متغیرهای پژوهش به متغیرهای مستقل و وابسته امکان پذیر نمی‌باشد. از این رو برای گروه بندی متغیرهای پژوهش از دو گروه متغیرهای اصلی و تعدیل کننده استفاده شده است.
1-9-3- بازده غیر عادی
یکی از معمول ترین و پر کاربردترین روش تعیین بازده غیر عادی سهام شرکتها استفاده از مدل شناخته شده بازار است که در آن بین بازده سهام و ریسک مجموعه اوراق بهادار (پرتفوی ) بازار یک رابطه رگرسیونی وجود دارد. در این مدل برای محاسبه نرخ بازده غیر عادی از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای CAPM استفاده می شود .این مدل که از 2 پارامتر اساسی ریسک و بازده تشکیل شده است از قدرت پیش بینی بالایی برخوردار است و به صورت زیر محاسبه می گردد.
معادله شماره 1
معادله شماره 2
بازده غیر عادی سهم j در دوره t
بازده واقعی سهم j در دوره t
بازده مورد انتظار بر اساس الگوی بازار
بازده پرتفوی بازار حد فاصل زمان tو t-n که بر اساس معادله محاسبه می گردد .

Share