بازده سرمایه گذاری

بازده سرمایه گذاری

در بازار کارا، قیمت اوراق بهادار در برابر اطلاعات جدید به صورتی سریع و دقیق واکنش نشان می‌دهد. (هاگن رابرت ، 2002) یک از تحقیقات انجام گرفته در این ارتباط توسط فاما، فیشر، جنسن و رال انجام شده است آنان با استفاده از داده‌های ماهانه در مورد تجزیه سهام شرکت‌های بورس نیویورک در طی سال‌های ۱۹۲۷- ۱۹۵۹، واکنش قیمت سهم در برابر تجزیه سهام را مورد بررسی قرار دادند. آنان در بررسی خود به دنبال پاسخ این سوال بودند که آیا بازده غیر عادی پیرامون زمانی که تجزیه سهام صورت می‌گیرد مشاهده می‌شود یا خیر؟ نتیجه بررسی آنان با الگوی بازار کارا سازگار بود (فاما و دیگران ، ۱۹۶۹). در مقابل این تحقیق سینایی و ادریسی ۱۳۸۳ با استفاده از مفروضات حاکم بر تحقیق فاما و همکارانش به بررسی تأثیر خبر تجزیه سهام در بورس تهران پرداختند که نتایج بررسی آنان با الگوی بازار کارا ناسازگار بود (بازدهی غیر عادی پیرامون تاریخ تشکیل مجمع وجود دارد). به نظر می‌رسد این ویژگی از مفروضات حاکم بر مدل ساب مارتینگال برگرفته شده است.
در بازارهای کارا تغییر در بازده مورد انتظار بر اساس تغییر در صرف ریسک و نرخ بهره متعلق به دوره‌های زمانی مورد توجه انجام می‌گیرد. (هاگن رابرت ، 2002) به بیان دیگر اگر بازار کارا باشد، قیمت کنونی سهام باید همه اطلاعات را منعکس سازد و تنها در برابر دریافت اطلاعات جدید (که نمی‌توان آن‌ها را پیش‌بینی کرد) واکنش نشان دهد (اسکات و همکاران ، 2008) از این رو در بازارهای کارا، قیمت سهام باید در طول زمان دارای نوسان تصادفی باشند. به نظر می‌رسد این ویژگی از مفروضات حاکم بر مدل گشت تصادفی برگرفته شده است.
در بازارهای کارا سرمایه‌گذاران متخصص نمی‌توانند به صورت فردی یا گروهی به بازدهی‌های برتر یا بیشتر دست یابند. (هاگن رابرت ، 2002) به بیان دیگر اگر بازار کارا باشد سرمایه گذاری به صورت یک بازی منصفانه (جوانمردانه) تبدیل می‌شود بدین معنا که اگر بازده مورد انتظار عادی مستلزم پذیرش ریسک باشد سرمایه گذاران نمی‌توانند انتظار داشته باشند که بازده سرمایه گذاری آن‌ها در سهام بیشتر از بازده انتظاری عادی آن سهام شود (اسکات و همکاران ، 2008). به نظر می‌رسد این ویژگی از مفروضات حاکم بر مدل بازی منصفانه برگرفته شده است.
هیچ قاعده داد و ستدی نمی‌تواند از طریق تجربیات شبیه سازی شده، بازده بهتری بدست آورد.
2-10-2-2-2- سطوح مختلف کارایی بازار
کارایی بازارهای سرمایه بر اساس میزان دسترسی به اطلاعات به سه شکل، طبقه بندی می‌گردد:
شکل ضعیف کارایی بازار: :قیمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعاتی است که درگذشته ارائه شده است و سرمایه گذاران نمی‌توانند با استفاده از آن‌ها بازدهی غیر عادی کسب نمایند (هندرکسون و ون بردا، 1992). این شکل کارایی بر پایه مدل گشت تصادفی بوده و تحلیل‌های تکنیکی در بازار سرمایه نمی‌تواند مفید واقع گردد. (تلنگی ،۱۳۸۳).
شکل نیمه قوی کارایی بازار:: قیمت اوراق بهادار منعکس کننده همه اطلاعاتی است که در دسترس عموم (شامل اطلاعات پیشین و کنونی) می‌باشد به عبارت دیگر در این شکل کارایی قیمت اوراق بهادار به گونه‌ای تغییرمی کند که گویا همگان از اطلاعات موجود آگاه هستند(هندرکسون و ون بردا، 1992).
شکل قوی کارایی بازار::قیمت اوراق بهادار منعکس کننده همه اطلاعات محرمانه و اطلاعاتی که در دسترس عموم می‌باشد را منعکس می‌نماید. در این شکل از کارایی حتی افراد درون شرکت نیز نمی‌توانند بازده اضافی کسب نمایند (باچر،۲۰۰3).
3-10-2-2-2- روش‌های آزمون کارایی بازارهای سرمایه
در ارتباط با کارایی بازار سرمایه آزمون‌های متعددی در کشور های مختلف انجام شده است. این آزمون‌ها مطابق با اشکال مختلف کارایی بازار (ضعیف، نیمه قوی و قوی) تفکیک شده‌اند. از این رو در ادامه مهم‌ترین روش‌های مورد استفاده در آزمودن کارایی بازار توسط پژوهشگران مالی را بیان خواهیم نمود.
1-3-10-2-2-2- روش‌های آزمون کارایی بازار در سطح ضعیف
در دهه ۱۹۷۰ محققان با هدف تعیین روابط بین تغییرات متوالی قیمت‌ها از روش‌هایی از قبیل همبستگی پیاپی، آزمون گردش‌ها، مقایسه نتایج حاصل از قواعد تجاری فیلتر با روش ساده خرید و نگهداری اقدام به آزمون نمودن کارائی بازار در سطح ضعیف پرداختند.(سینایی ومحمودی،1384) همچنین با گذشت زمان و با ظهور روش‌های آماری جدید مطالعات محققین در این زمینه ادامه پیدا نمود به گونه‌ای که در دهه ۱۹۹۰ آن‌ها از روش‌هایی همچون الگوی پیش بینی، تابع توزیع GB،آزمون نسبت به واریانس،روش شبیه سازی و شیوه‌های شبکه عصبی درصدد آزمودن کارایی بازار در سطح ضعیف درآمدند (نمازی،شوشتریان، 1375).
به طور کلی پژوهشگران این آزمون‌ها را به دو گروه اصلی (۱) آزمون‌های استقلال (۲) آزمون‌ها مربوط به قواعد مبادله دسته بندی می‌کنند. آزمون‌های استقلال بر پایه استوار است که همبستگی ضعیف بین تغییرات متوالی قیمت سهام مبین این موضوع است که مطالعه تاریخی قیمت‌های اوراق بهادار حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده نمی‌باشد. همچنین آزمون‌های قواعد مبادله بر این پایه استوار است که با استفاده از قواعد مبادله‌ای که صرفاً با تکیه بر اطلاعات تاریخی بازار است نمی‌توان راهبردهایی را برای انجام معامله تعیین می‌کنند، به نحوی که بتوان عملکردی بهتر از شاخص بازار یا نتایج حاصل از یک سیاست خرید و نگهداری ساده داشت.
الف ) همبستگی پیاپی
همبستگی پیاپی به وضعی اطلاق می‌گیرد که در آن دو مجموعه از مقادیر در زمان‌های مختلف به هم وابسته‌اند و آن هنگامی است که مقادیر یک مجموعه از مقادیر با مجموعه‌ای دیگر فاصله زمانی (ثابت) دارند. در این روش همبستگی یک سلسله از اعداد با عدد قبلی در یک روند زمانی نشان داده می‌شود. با کمک این ضریب می‌توان همبستگی و یا استقلال مقادیر در فواصل زمانی مختلف پی برد. این ضریب را می‌توان از فرمول زیر محاسبه نمود.
به طوری که. لگاریتم طبیعی قیمت در زمانt و لگاریتم طبیعی قیمت در زمانt-n می باشند.
آزمون گردش‌ها
گردش در ادبیات مالی به معنای تغییر متوالی در قیمت‌ها با علامت مشابه می‌باشد به گونه‌ای که یک گردش مثبت عبارت است از یک تغییر متوالی قیمت به صورت مثبت به طوری که تغییرات قیمت قبل و بعد از آن دارای علامت خنثی و یا منفی باشند. در این روش با در اختیار داشتن مجموعه‌ای از تغییرات قیمتی (با توجه به افزایش سرمایه و سود نقدی) هر تغییر افزایشی با علامت مثبت (+) و هر تغییر کاهشی در قیمت با علامت (-) نشان داده می‌شود. به عنوان نمونه گردش سهام j برای یک دوره 4 روزه به صورت (+ 0 – +) تعیین می‌شود و در نهایت با یکی از 3 الگوهای زیر کارایی و یا عدم کارایی بازارهای اوراق بهادار تعیین می‌شود.
.
روش اول: کل گردش‌های واقعی و مورد انتظار یک علامت (مثبت) با یکدیگر مقایسه می‌گردد و هرچقدر که تفاوت بین گردش واقعی و مورد انتظار کمتر باشد احتمال عدم وابستگی تغییرات قیمت بیشتر خواهد بود.
روش دوم: تعداد گردش‌های واقعی و مورد انتظار هر علامت (مثبت، منفی و خنثی) با یکدیگر مقایسه می‌شود. گردش مورد انتظار هر علامت بر اساس توزیع برنولی تعیین می‌گردد.

Share