بازدارندگی

بازدارندگی

با توجه به ثوابت سرعت واکنش HDS برای ترکیبات متفاوت گوگردی، به ازای افزایش یک حلقه آروماتیکی، ثابت سرعت واکنش HDS، 10 مرتبه کاهش می‌یابد. علاوه بر این واکنش‌پذیری HDS با افزایش گروه‌های آلکیلی در موقعیت‌هایی که ممانعت فضایی اعمال می‌کنند بیشتر کاهش می‌یابد ]29[.
2-8. گوگردزدایی بدون استفاده از هیدرژن :
در این روش از گاز هیدروژن برای تبدیل کاتالیستی ترکیب گوگردی استفاده نمی‌شود، که به اختصار شامل روش‌های زیر می‌باشد :
1) تقطیر کاتالیستی
2) انتقال نقطه‌ی جوش مواد با آلکیلاسیون
3) گوگردزدایی با استخراج
4) گوگردزدایی با روش رسوبی
5) گوگردزدایی اکسایشی
6) گوگردزدایی توسط جذب روی جاذب جامد
2-9. گوگردزدایی فوتوکاتالیستی :
فرآیند اکسایش ترکیبات گوگرددار در نفت سفید با بهره‌گیری از ترشری بوتیل هیدروپروکساید (t-BuOOH) و در حضور کاتالیزورهای مختلف توسط Danhong Wang و همکارانش، انجام شد ]77[. فعالیت اکسایشی دی‌بنزوتیوفن در نفت سفید، در مورد یک مجموعه از کاتالیزورهای مولیبدنی نشانده شده بر روی بستر Al2O3، و با مقادیر مختلفی از مولیبدن تخمین زده شد. نتایج نشان داد که فعالیت اکسایشی DBT، با افزایش مقدار مولیبدن تا حدود 16 درصدوزنی، افزایش مییابد؛ در حالی که در مقادیر بالاتر از 16درصد، میزان این فعالیت رو به کاهش می‌رود. هم‌چنین اکسایش بنزوتیوفن(BT)، دی‌بنزوتیوفن (DBT)، 4-متیل‌دی‌بنزوتیوفن (4-MDBT)
و 4و6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن (4,6-DMDBT) حل شده در دکالین، در حضور کاتالیزور Mo/ Al2O3(16درصد مولیبدن در روی اکسید آلومینیوم) و با استفاده از t-BuOOH، به منظور بررسی فعالیت اکسایشی این ترکیبات گوگرددار انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که فعالیت اکسایشی این ترکیبات گوگرددار بدین ترتیب کاهش می‌یابد :
DBT > 4-MDBT > 4,6-DMDBT >> BT
حاصل تحلیل واکنش‌های اکسایشی این ترکیبات گوگرددار نشان می‌دهد که واکنش اکسایشی هر ترکیب گوگرددار را میتوان به عنوان یک واکنش از نوع درجه اول تلقی کرد.
مروری انتخابی بر طراحی مسیر، کاتالیست‌های وابسته و شیمی گوگردزدایی عمیق و آروماتیکزدایی (هیدروژناسیون)عمیق سوخت‌های هیدروکربنی خصوصاً سوختهای دیزلی توسط Chunshan Songو همکارش صورت گرفته است ]66[. چالشی که در گوگردزدایی عمیق سوختهای دیزل وجود دارد، مشکل زدایش ترکیبات گوگرددار مقاوم، به خصوص 4و6-دی‌متیل‌دی‌بنزوتیوفن، از طریق فرآیندهای مرسوم هیدرودِسولفوراسیون (گوگردزدایی با هیدروژناسیون) میباشد. اثر بازدارندگی پلی‌آروماتیک‌ها و ترکیبات نیتروژنی، که در برخی انبارهای دیزل وجود دارد، موجب تشدید این مشکل و اثر نامطلوب آن بر HDS عمیق می‌گردد. با توجه به مقررات جدید آژانس محافظت از محیط زیست (EPA) مبنی بر کاهش گوگرد موجود در دیزل از ppmw500 به ppmw15 تا ژوئن 2006، پالایشگاه‌ها علاوه بر معضل بزرگ تنظیم گوگرد دیزل،
ناگزیر با کاهش الزامی محتوای آروماتیک‌ها نیز مواجه‌اند. اصول و مشکلات فرآیندهای هیدرودِسولفوراسیون موجود، و نیز مفاهیم، مزایا و معایب چندین روش جدید مورد بررسی قرار گرفته است. به طور خاص روشهای جدید زیر برای گوگردزدایی بررسی خواهند شد :
1) کاتالیست‌های جدید برای هیدرودِسولفوراسیون فوق عمیق تحت شرایط فرآیند HDS مرسوم
2) طرح مفهوم جدید برای کاتالیست‌های فلزات نجیب مقاوم به گوگرد، در هیدروژناسیون دما-پایین
3) فرآیند گوگردزدایی جدید توسط جذب و ربایش گوگرد تحت گاز هیدروژن
4) فرآیند جدید گوگردزدایی توسط جذب انتخابی در دمای محیط بدون گاز هیدروژن
5) گوگردزدایی اکسایشی در فاز مایع
6) گوگردزدایی زیستی
Z.Y.Zhangو همکارانش زدایش ترکیبات آلی گوگرددار شامل دی‌بنزوتیوفن (DBT) و 4و6-دی‌‌متیل‌دی بنزوتیوفن (4,6-DMDBT) بر سطح زئولیت‌های متنوع سدیم-ایتریم تعویض یون شده (با یونهای مجرد Cu2+، Zn2+، Ag+ و یونهای ترکیبی Cu2+–Zn2+، Zn2+–Nd3+، Ni2+–Nd3+) در سیستم‌های مدل (محلول‌های
n-اکتان از ترکیبات گوگرددار و در برخی موارد با نسبتهای کوچکی از ) را به طور اصولی مورد مقایسه قرار داده‌اند ]82[. هم‌چنین اکسایش ترکیبات گوگرددار توسط هم‌دیگر با فرآیند جذب بر جاذب‌های نقره-ایتریم و مس-ایتریم، و نیز اکسایش مستقل ترکیبات گوگرددار بدون فرآیند جذب، به منظور مقایسه انجام گرفت. مشاهده شد که ترتیب کارایی گوگردزدایی چنین است :
جذب مستقیم > اکسایش-جذب > اکسایش مستقیم. مشاهده شد که مس-ایتریم برای نقره-ایتریم، برحسب عملکرد سولفورزدایی، یک رقیب محتمل محسوب میشود؛ که اولی پایدارتر از دومی میباشد. تاثیر پارامترهای گوناگون بر گوگردزدایی نقره-ایتریم و مس-ایتریم بررسی شد. نتایج مطالعه بر روی نمونه‌های دست نخورده و استفاده شده، بینشهایی در مسیر شناخت جاذبهای گوناگون و انواع بر همکنش میان ترکیبات گوگرددار جذب شده و یونهای فلزی تعویض شده به دست می‌دهد.

Share