بازار رقابتی

بازار رقابتی

1-5-2- مسایل مکان یابی هاب با درنظرگرفتن هزینه ثابت:
در این نوع مسایل مکان یابی ، هدف کمینه کردن کل هزینه استقرار مراکز و حمل ونقل جریان تقاضا در شبکه است. در این مساله تعداد مراکز متغیر تصمیم است و برای گشایش هر مرکز نیز هزینه ثابتی اعمال می شود.
1-5-3- مسایل مکان یابی هاب با در نظرگرفتن هزینه ثابت هر ارتباط:
در این نوع مسایل مکان یابی ، برای هر ارتباط بین هر نقطه تقاضا و هاب یک هزینه ثابت محاسبه می شود.
1-5-4- مسایل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن حداقل مقدار جریان هر ارتباط:
در این نوع مسایل مکان یابی ، مقدار جریانی که از هر نقطه تقاضا به هاب می باشد باید بزرگتر یا مساوی با حداقل جریان داده شده باشد.
1-5-5- مسایل مکان یابی هاب با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت:
در این نوع مسایل مکان یابی ، ظرفیت های تسهیلات هاب، جریان های درون شبکه را محدود می کنند. در حقیقت ، جریان های ورودی وخروجی برای هر هاب باید کوچکتر یا مساوی ظرفیت آن هاب باشد.
1-5-6- مسایل مکان یابی هاب پیوسته:
در این نوع مسایل مکان یابی ، فضای جواب یک شبکه یا یک تعداد خاصی از نقاط روی گراف نمی باشد بلکه یک صفحه یا محیط ان است.
1-5-7- مسایل مکان یابی هاب چند هدفه:
در این نوع مسایل مکان یابی ، چند هدف بیان می شود که اولین هدف کل هزینه جریان حمل ونقل را مینیمم می کند و هدف دیگر ،بیشترین زمانی را که یک هاب برای پردازش جریان انجام می دهد مینیمم می کند( مثلا بیشترین زمان سرویس در هاب ها را مینیمم می کند).
1-5-8- مسایل مکان یابی مرکز:
در مساله مکان یابی مرکز با تعداد هاب مشخص ، هدف یافتن مکان بهینهp هاب و تخصیص گره های تقاضا به این مراکز است به طوری که طولانی ترین مسیر در شبکه کمینه شود. برای مثال این مساله برای مکان یابی تسهیلات اورژانسی مناسب است. این مساله از نوع مسایل مینی ماکس است.
1-5-9- مسایل مکان یابی پوششی هاب:
در مسایل مکان یابی هاب پوششی ، هدف یافتن بهترین مکان برای هاب در شبکه و تخصیص گره های تقاضا به مراکز با در نظر گرفتن محدودیت پوششی است بطوری که کل هزینه ایجاد هاب در شبکه کمینه شود. محدودیت پوششی باعث می شود که تعداد گره تقاضای مشخصی به هر هاب تخصیص یابد. بدین صورت که هریک از مراکز، گره هایی را که در فاصله مشخصی از آن هستند را پوشش می دهد. لذا گره هایی که در آن محدوده پوششی باشند ، امکان تخصیص به هاب مورد نظر را دارند.
1-5-10- مسایل مکان یابی هاب با ساختار شبکه ستاره:
در این مساله یک هاب مرکزی با یک مجموعه نقاط می باشد که تلاش می کنیمp هاب انتخاب کنیم که بصورت مستقیم به هاب مرکزی ارتباط برقرار کنند. هر نقطه تقاضا باید به یک هاب متصل باشد. در نتیجه آن ساختار شبکه بصورت یه ستاره یا شبکه ستاره ای می شود.
1-6- اهمیت و ضرورت موضوع:
در سالهای اخیر مطالعات زیادی پیرامون مسایل مکان یابی هاب انجام شده است و این امر در نتیجه استفاده روز افزون از شبکه هاب در سیستم های مدرن حمل ونقل و ارتباطات بوده است. چنین شبکه ای این امکان را می دهد تا تعداد بیشتری از مبادی و مقاصد با پیوندهای کمتری با یکدیگر در ارتباط باشند. از طرف دیگر استفاده از پیوندهای کمتر باعث تمرکز جریان می شود و امکان بهره مندی از صرفه جویی مقیاسی را فراهم می آورد.
با توجه به کاربردهای وسیع شبکه های هاب در صنایع گوناگون و رشد روز افزون این صنایع در جهان و همچنین مطرح بودن شاخص هزینه های محصول در بازار رقابتی امروز ، مطالعه پیرامون مساله مکان یابی هاب از اهمیت چشم گیری برخوردار است.
1-7- هدف از اجراء :
هدف از این تحقیق، پیدا کردن مکان بهینه هابها با توجه به گره های موجود و تخصیص جریان تقاضا به گره ها و هابها بطوریکه مجموع هزینه های مسیریابی مینیمم گردد، می باشد.
1-8- سوالات تحقیق :

Share