ایران باستان

ایران باستان

(اشاره به ویژگی دستوری برخی کلمات ذکرشده).
پرتواعظم، ابوالقاسم. نخستین دستور. ویرایش 2. [بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا]، 134 ص.
واژه؛ واژگک؛ واژه ساده؛ آمیژه، گفتار؛ همه‌نام و ویژه نام؛ نام زاد؛ نام آرش شناخته و ناشناخته؛ نام رمن؛ تک نام و آمیژه نام؛ چگونگی‌های نام؛ کنش؛ گواژه؛ پویه؛ چگونگی؛ چگونگی آمیژه؛ رفتار؛ 1ـ گونه‌های رفتار 2ـ کردار؛ پیاننده‌ها؛ پیراینده‌ها؛ ماننده‌ها؛ آواها؛ پیوند؛ وابسته‌ها؛ پیشوند؛ میانوند؛ پسوند؛ شمارش؛ ساخت گفتار؛ چامه‌ها و دستور زبان؛ بهره‌گیری از دستور زبان.
پژوه، محمد، گردآورنده. راهنمای نحو زبان فارسی. تهران: [بی‌نا]، 1340، 23 ص، مصور.
چند تعریف لازم؛ ساختمان [جمله]؛ اقسام جمله‌های فارسی؛ بررسی جمله از حیث منتهی‌شدن به فعل یا اسم؛ سنجش موضوع جمله از حیث تطبیق یا عدم تطبیق با واقعیت.
ــــــ . شالوده نحو زبان فارسی. تهران: محمد پژوه، 1346، 180 ص، نمودار.
مقدمه؛ دستورزبان فارسی: بنای جمله= ارکان جمله، اعضای جمله؛ تعریف اجزاء جمله، اقسام جمله.
ــــــ . کلید زبان فارسی. تهران: انتشارات ما، 1376، 116 ص.*
پوربزرگی، خلیل. فرهنگ واژه‌های هم‌آوا در زبان فارسی. تهران: رؤیا، 1380، 128 ص.
واژه‌های هم‌آوا در زبان فارسی.
ــــــ . فرهنگ واژه‌های هم‌صوت در زبان فارسی. [بی‌جا: بی‌نا]، 1360، 38 ص.
واژه‌های هم‌صوت.
پورداوود، ابراهیم. زبان سانسکریت و زبان‌های باستان ایران. الله‌آباد: [بی‌نا]، 1332، ?ص.*
ــــــ . فرهنگ ایران باستان بخش نخست. تهران: انجمن ایران شناسی، 1326، ج1، ص 85ـ90.
واژه‌ فرهنگستان؛ وجه اشتقاق فرهنگ؛ پیوستن کلمه ستان؛ اسم معنی و ذات.
ــــــ . گفت و شنود. بمبئی: [بی‌نا]، 1934 م، ?ص.
(دستور زبان)*.
ــــــ . هرمزدنامه. تهران: نشریه انجمن ایران شناسی، 1331، سی‌ونه+455 ص، مصور.
(بیان وجه اشتقاق برخی واژه‌ها به صوت پراکنده.)
پورقمی، ناصر. زبان فارسی از پراکندگی تا وحدت. تهران: گوتنبرگ، 2537=1357، 123+بیست‌وسه ص.
…؛ فصل پنجم ـ قانون‌مندی تحول و تکامل زبان و نقش عنصر آگاه در این فرارو؛ …؛ فصل هشتم ـ تکامل زبان فارسی در مرحله کنونی؛ فصل نهم ـ آیا زبان یک جامعه تغییرپذیر است؟ دگرگونی‌های زبان در چه مواردی است؟؛ فصل دهم ـ سیرتکاملی زبان و مسأله زایش و آمیزش زبان؛ فصل یازدهم ـ در جستجوی فارسی سره، زبان ناب و خالص، کوشش بی‌ثمر؛ فصل دوازدهم ـ مسأله تضاد در زبان یک مسأله اساسی؛ فصل سیزدهم ـ بارگیری جدید واژه‌ها، متروک شدن برخی واژه‌ها، اصطلاحات و ترکیبات؛ بخش چهاردهم ـ ژارگون اشرافی در ایران، درحال و گذشته، بخش پانزدهم ـ «زبان‌» ناتوان تهرانی ‌ـ مقصد همه گویش‌ها و نیمه‌ زبان‌ها.
پویان، محسن. دستور در مثنوی. قزوین: طه، 1382، 112ص.

Share