ایران باستان

ایران باستان

چگونه ادای مرا در آورد
و سناتوران را به کرنش واداشت؟
و موسی
از طور با زبان لال برگشت؟) » (آتشی ، 1368، ص 1929)
6-3-3-4- زردشت
«زردشت»، پیامبرایران باستان بودکه مزدیسنابنیان گذاشت.وی همچنین سراینده ی«گات ها»، کهن ترین بخش اوستا باشد . زردشت را گاهی یک مصلح اجتماعی یا یک معلم اخلاق نیز عنوان کرده اند. در اوستا این نام به صورت «زَرَثَ اوشتَر» به معنی دارنده ی شتر زرد یا شتر فرتوت ، و در پهلوی «زردشت » یا «زَرتوخشت » و در فارسی به صورت های «ذرارتشت» ، «زاردُشت» ، «زراروهشت» ، «زردشت» و . . . آمده است .
نام زردشت در اوستا گاه با نام خانوادگی «اوسپَیتمه »که در پهلوی وادبیات مزدیسنان به صورت های اسپیتمان ، اسفیتمان ، سپیتمان آمده است . نام پدر او «پوروَشسب» یا «یورشسب» معرب آن «پورشسف » و مادر او «دُغدویه » بوده است . (عفیفی،1383،ص535).
چهره های تاریخی غالباً وارد دنیای اسطوره ها می شوند، البته همراه با افسانه هایی که بر جزئیّات زندگی اصلی آن ها چندان شاخ و برگ می افزاید که جدا کردن واقعیت از داستان غالباً دشوار است .
ولادت زردشت پیامبر در هاله ای از افسانه پیچیده شده است . متون زردشتی بعدی ، از قبیل «دینکرد» توضیح می دهند که چگونه فرّه (خَوَرنَه) و روح پاسبان (فَرَوَهر) از قبل در مادر این پیامبر وجود داشته است . فره از دنیای نور خورشید ، ماه و ستارگان سرچشمه گرفت ، و از آن جا در خانه ای اجداد زردشت به کانون خانواده راه یافت . مادر زردشت ، فرّه را در پیکر خود حمل می کرد و این فرّه چندان نورانی بود که این زن در تاریکی می درخشید . نیروهای اهریمنی از این موضوع سؤاستفاده کردند و این دختر را جادو گر خواندند و پدرش او را از خانه بیرون کرد . وی نزد رئیس خانواده ی سپتیمان رفت و بعداً با سپری به نام «پورشسب» ازدواج کرد . پس از آن که این دو ازدواج کردند ، روزی پورشسب راهنمایی بعضی جاویدانان به سمت یک درخت مخصوص رفت . روح پاسبان که از آسمان بر زمین آمده بود ، به شکل گیاه هوم در شاخه های این درخت نهاده شده بود . وی این گیاه را برای همسر خود برد . پیکر مادی زردشت (تن گوهر) از طریق نوشیدن شیر گاوهای جوان به مادرش می رسد؛ گاوهایی که از گیاهانی تغذیه کرده اند که به نوبه ی خود از آب بارانی سیراب شده اند که سروران آب ها و گیاهان ، خرداد و امرداد بر زمین بارانده اند. دغدویه مخلوطی از گیاه هوم کوبیده شده و شیر را خورد . (کرتیس،1386،صص65-11) .
زمان ظهور زردشت،با همه ی پژوهش های دانشمندان قدیم وجدید،هنوز هم درپرده ی ابهام است. درباره ی زمان زندگانی زدشت آنقدرتحقیق و بحث و گفت وگو شده است که حتّی اشاره به همه ی آن مطالب ، کتاب بزرگی را فراهم می کند .
درباره ی زادگاه زردشت ، بین دانشمندان اختلاف نظر است . بعضی او را از شرق فلات و برخی از غرب فلات می دانند . «در سنّت زردشتیان زردشت از مردم مغرب ایران است .» (عفیفی،1383، 536)
باتوجّه به مطالب گات ها یا گاهان ، زردشت در میان قومی شبان و برزگر که به خدایان متعدّد گرایش داشته اند ، ظهور کرده و مردم را از بت پرستی برحذر داشته است . در گادها از مسائل تاریخی سخن نرفته و غیر از نام توران نام محل دیگری دیده نمی شود.با توجّه به اوضاع و احوال سرزمین های خاوری و آنچه مورخین قدیم درباره ایران باستان و شاهان کیانی نوشته اند. بیشتر دانشمندان ، محلّ ظهور زردشت را شرق ایران باستان می دانند و نیز با توجه به زبان شناسی گات ها چنین نظر می دهند که زردشت خود از شرق ایران بوده و بعدها که مرکز قدرت از شرق به غرب کشانده شده ، زردشت را به غرب نسبت داده اند .
در نوشته های تاریخی و نیز در نسبت مزدیسنان آمده که زردشت در عصر کی گشتاسب ظهور کرد ، و این پادشاه دین او را پذیرفت و در گسترش آن کوشش بسیار نمود . بعضی نظر داده اند که گشتاسب حامی زردشت ، با ویشتاسب پدر داریوش یکی هستند ، ولی به دلیلی این نظر مردود شناخته شده است .(همان،صص536 و 537).
درباره ی قدمت زمان زردشت از دیدگاه های گوناگون دانشمندان بررسی ها کرده و نظراتی داده اند که چند مورد آن گفته می شود :
1-بعضی از دانشمندان، زمان زردشت را هنگام اتقلاب کشاورزی در جهان می داند که زمان آن حدود هفت هزار پیش از میلاد مسیح بوده است.
2-در آثار مذهبی زدشتیان، تولّد زردشت را روز خردا از ماه فروردین و دو هزار و هفتصد و شانزده سال بد از آخرین یخبندان می دانند.بنابر تحقیقاتی که درباره ی وقوع یخبندان صورت گرفته، آخرین یخبندان 9 هزار سال قبل از میلاد بوده است، و با توجه به داستان یخبندان جم که در اوستا از آن سخن رفته می توان دانست که زمان تولد زردشت در شش هزار و سیصد و شانزده قبل از میلاد بوده است.
3-بعضی از دانشمندان و مورّخان یونانی مطالبی درباره ی زمان زردشت نوشته اند. از آن جمله ارسطو، وادکسوس، هرمُدروس و خسانتوس زمان زردشت را شش هزار سال قبل از لشکرکشی خشایارشاه بر ضد یونان می نویسند. (هینلز، 1383، ص 281).
«کریستن سن» ، دانشمند ایران شناس دانمارکی پس از بررسی نظر دانشمندان ، نظر می دهد که تاریخ زندگی زردشت به عهدی بین هشتصد تا یک هزارو دویست پیش از میلاد است ، امّا در سنّت زردشتیان ، زمان زردشت را قرن هفتم قبل از میلاد می نویسند .(عفیفی ، 1383، ص537).
در کتاب تقویم و تاریخ پس از بیان و تطبیق سالهای نجومی نتیجه گرفته شده که زردشت در قرن 18 قبل از میلاد می زیسته است . (همان ، ص538) .

Share