اوایل قرن بیستم

اوایل قرن بیستم

جنبش رهایی زنان مانند هر پدیده دیگر دارای پیامدهای منفی و مثبت بود، در این قسمت به ذکر مختصر این اثرات پرداخته می شود:
قبل از ورود به بحث لازم به ذکر است، در بررسی دستاوردها و پیامدهای فمینیسم توجه به تفکیک میان امواج سه گانه و تفکیک میان دستاوردهای مدرنیته و صنعتی شدن و دستاوردهای جنبش فمینیسم ضروری است.
1-پیامدهای مثبت فمنیسم
زنان برای رسیدن به جامعه ای با مناسبات انسانی، جامعه ای که در آن علائق اجتماعی و انسانی هدف اصلی سیاست در دولت را تشکیل می دهند، جامعه ای که درآن نهادها بر اساس نیازهای انسانی شکل می گیرد، تلاش نمودندو در این مسیر به ارزش هایی دست یافتند. البته لازم به ذکر است بسیاری از آنچه که از آن با عنوان دستاوردها و نتایج مثبت فمینیسم یاد می‌شود، در واقع ارزش‌ها و هنجارهای گفتمان مدرن است که می‌توان آن را امری فرهنگی و بومی دانست. اما اگر در برخی از ارزش‌های جامعه مدرن از قبیل توسعه، آزادی و فردگرایی بتوان مناقشه کرد،‌ این مناقشه ناچار به دستاوردها و پیامدهای این ارزش‌ها نیز سرایت خواهد کرد. بر این اساس می‌توان گفت بسیاری از آنچه که فمینیست‌ها به عنوان دستاوردهای مثبت این جنبش مورد تأکید قرار می‌دهند ، شاید بتوان در پیامدها و نتایج منفی این جنبش قرار داد.
1-1-نسخ جهان بینی متعصبانه؛مهمترین موفقیت جنبش های زنانه، منسوخ شدن تمامی برداشت های متعصبانه در مورد برتری مرد و فرومایگی زن بود. در نتیجه این جنبش به همگان ثابت شد که زنان دارای هوش و قدرت های ذهنی برابر با مردان هستند و دارای هویت مستقل می باشند.
1-2-کسب استقلال اقتصادی و برخورداری از حقوق مالکیت،‌ ارث و در نهایت کسب تساوی حقوقی؛ (اولین و شاید مهم‌ترین دستاورد جنبش فمینیسم محسوب می‌شود)
1-3-ورود زنان به عرصه آموزش عالی؛ به گونه‌ای که در بسیاری از کشورهای غربی و برخی کشورهای در حال توسعه زنان اکثریت کرسی‌های دانشگاهی را به خود اختصاص داده‌‌اند.
1-4-افزایش روزافزون تعداد زنان شاغل و افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی و ایفای نقش مؤثر در این زمینه و کسب درآمد بالای زنان متخصص؛
1-5-توانایی بر حفظ و کنترل بدن؛
1-6-کسب حق رأی؛
تاریخ دستیابی زنان به حق رأی بدین ترتیب بود که:
در رژیم لیبال بورژوایی حقوق مدنی محدود به مردان متملک بود، پس از براه افتادن جریانات فمنیستی از یکسو و تحرکات سوسیالیستی از سوی دیگر، ابتدا حقوق مدنی به همه مردان (ازجمله کارگران) و سپس به همه افراد (ازجمله زنان) گسترش داده شد. «‌حق رأی سیاسی زنان در اوایل قرن بیستم در بیشتر کشورهای اروپایی و امریکایی مورد شناسایی قرار گرفت؛ در انگلستان 1918، در ایالت متحده امریکا 1920 . . . در ایتالیا 1925 و در فرانسه 1944 حتی کشور سوئیس که بیش از هر کشور دیگری در اعطای حق رأی به زنان مقاومت کرد، سرانجام در سال 1971 حق رأی زنان در انتخابات دولت فدرال در یک رأی گیری عمومی تصویب شد. به طور کلی پس از جنگ اول جهانی، زنان 21 کشور حق رأی به دست آوردند و این موفقیت را ابزاری جهت نیل به هدف اصلاحات اجتماعی می دانستند.
1-7-حق اشتغال؛
از نگاه فمینیست ها، کنترل بر منابع مالی به مردان در زندگی زناشویی، قدرت می دهد و ترک شوهر را برای زن دشوار می سازد، حتی زمانی که شوهر با زن رفتار خشونت آمیزی دارد و موجب آزار روانی یا جسمانی او می شود.بحث اشتغال زن را می توان در سطح غیر خانواده و در ارتباط با خانواده مورد بررسی قرار داد. برای اشتغال زن در ارتباط با خانواده نکات چندی قابل طرح اند:
الف) اشتغال زن در خارج از منزل می تواند به صورت پاره وقت باشد. در این زمینه در انگلستان گفته شده:
« زنان شاغل به صورت پاره وقت یا نیمه وقت، نسبت به زنانی که مشاغل تمام وقت داشتند و همچنین نسبت به زنان خانه دار، از وضعیت سلامت و سطح سلامت بهتری برخوردار بودند».
ب)انتخاب شغل برای زن یا مرد بر اساس استعدادها، توانایی ها، امکانات و جنسیت باشد.
فواید اشتغال زن در خارج از منزل
اول: ایجاد روحیه اعتماد به نفس
دوم: ایجاد در آمد و استقلال نسبی مالی
سوم: ارتقاء آگاهی های اجتماعی (که قابل انتقال به فرزندان می باشد)
1-8-ایفای نقش مؤثر اجتماعی؛
حضور زنان در اجتماع موجب نقش آفرینی آن ها در حیطه های مختلف جامعه و افزایش میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی شان می شود.
1-9- توجه به حضور زنان در اجتماع؛
پس از آن که زنان توانستند در صحنه عمومی حضور یابند، لازم است تا دستگاه قانون گذاربا درک شرایط آن ها و توجه به نقش و حضور اجتماعی شان از مشکلات و آسیب هایی که سلامت و امنیت آنان را به خطر می اندازد جلوگیری نمایند. در این راستا لازم است، در نظام قوانین بازنگری شود و به نقش حمایتی قوانین از زنان، بیش از پیش توجه گردد تا زنان بتوانند با آسودگی خاطر بیشتری در عرصه های مختلف اجتماعی حضور یابند.
1-10-آموزش بانوان در زمینه های مختلف.

Share