اهداف مورد نظر

اهداف مورد نظر

منبع : بیکن، 1384
طرحی که سال 1863 توسط هلم به اجرا رسید ( تصویر شماره 6-2) دارای مشخصات ارزشمندی بود :
از مهمترین مشخصات این طرح، محورهای اصلی و عمود بر هم است که در محل برخورد مهمترین آنها در مرکز شهر، یک عنصر یادمانی (مجسمه Penn) قرار داده شده است.
در این مرکز همچنین عمارت City Hall تمرکز اصلی از فعالیتهای شهر را پدید می‌آورد. در بافت شطرنجی شهر، چهار فضای باز و سبز، به صورت قرینه نسبت به دو محور اصلی قرار دارند.(موریس،1374).
( تصویر شماره 2-6 ) ایده ساختاری طرح توماس هلم
منبع : موریس، 1385
به دلیل موقعیت خاص قرارگیری شهر فیلادلفیا در همجواری رودخانه، یکی از محورهای اصلی که بین دو رودخانه واقع می‌شود از چنان جاذبه و قدرتی برخوردار میشود که به عنوان محور توسعه شهر در آمده و از رودخانه به طرف دیگر می‌جهد. محور مورب دیگری که بعداً به دو محور اصلی افزوده می‌شود و به صورت قطر یکی از چهار بخش مربع شکل شهر است، به موازات انحنای رودخانه امتداد یافته و محور دیگری برای توسعه شهر شده و نهایتاً به عناصر مهمی مثل موزه هنرهای زیبا ختم می‌شود. این محور از یکی از چهار فضای باز و سبز شهر می‌گذرد و به صورت مورب به مرکز شهر یا محل تقاطع محورهای اصلی منتهی می‌شود. ارتباط این محور با سایر عناصر ساختاری شهر نه تنها آن را جزء لاینفکی از شهر می‌نماید بلکه در ایجاد یک تصور ذهنی در خوانایی و شناخت شهر موثر واقع می‌شود. ( تصویر شماره 2-7) (حمیدی، 1376: 230)
( تصویر شماره 2-7 ) استخوانبندی شهر فیلادلفیا
منبع : بیکن، 1384: 225
ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر:
در سال 1947 بیکن به ریاست کمیسیون شهرسازی فیلادلفیا منصوب شد. فیلادلفیا در این زمان با مشکلات فراوانی رو به رو بود. فرسودگی بافت شهری، ناامنی در برخی مناطق شهری و عدم وجود خدمات شهری از جمله این مشکلات بودند. بیکن با دوباره مطرح نمودن استخوانبندی شهر و طرحهایی در جهت تقویت آن، به مبارزه با این عوامل پرداخت. ادموند بیکن به علت طرح و سرپرستی طرحهای شهر فیلادلفیا شهرت جهانی یافت ( حمیدی، 1376: 232). در جدول زیر مشخصات طرح ارائه شده برای ساماندهی استخوانبندی توسط ادموند بیکن، اشاره شده است:
( جدول شماره 2-8 ) مشخصات طرح فیلادلفیا
اهداف مورد نظر طرح
روش و معیارهای بررسی
نتایج طرح
– طراحی بر اساس استخوانبندی اصلی شهر
– جستجوی نظام جدید ساماندهی در بعد سوم ( ارتفاع )
– طرح در جستجوی الگویی بوده که رشد را همراه با قابلیت انطلافپذیری و تطابق با تغییرات داشته باشد.
– قابلیت جهتیابی به کمک نظم مداوم و فزاینده برای شهروندان
– انتقال عبور و مرور پیاده به سطح زیر خیابانها ( ابته این پیشنهاد رد شد).
– تحرک و پویایی بخشیدن به غرب شهر به مانند مرکز شهر.
– هرگونه ساخت و ساز موضعی جدید و عمده در جهت استحکام بخشیدن به ساختار باشد.
– بهبود وضعیت لایه بندی اجتماعی
– محترم شمارندن محوطهای که استخوانبندی اصلی شهر قرون 18 و 19 بوده است.
– دو عنــصر اساسـی مسیرهـا حرکت و تودههای ساختمانی
– استخوانبندی طراحی شده به یکباره ظاهر نمیشود و قسمت به قسمت ساخته میشود.

Share