اهداف مورد نظر

اهداف مورد نظر

مکانیابی تسهیلات کمکرسانی به افراد آسیبدیده در زمان وقوع حوادث که از مباحث مهم در مهندسی صنایع است دو بخش عمده مکانیابی (جانمایی) و طراحی را شامل میشود که مهمترین بخش طراحی، استقرار یا جانمایی و بخشهای دیگر آن، حملونقل و طراحی ساختمان و تاسیسات است. منظور از تسهیلات، هر مجموعهای است که کار کمکرسانی به افراد را در زمان وقوع حوادث برعهده داد که شامل بیمارستان، مراکز هلال احمر و غیره است.
در مکانیابی، ما به بررسی محل قرار گرفتن یک وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر می پردازیم که برای تعیین محل آن، معیارهای مهمی موثرند، از جمله نزدیکی به جادههای اصلی، نقاط تقاضا، منابع تامین مواد اولیه، در دسترس بودن نیروی انسانی موردنظر، شرایط محیطی، مقررات و قوانین دولتی و غیره. هم چنین، در طرح استقرار میخواهیم چگونگی قرار گرفتن اجزای یک وسیله را برای رسیدن به بهترین پوشش تعیین کنیم. روش های زیادی تاکنون برای حل این گونه مسایل مطرح شدهاند که از آن جمله می توان به برنامهریزی، استفاده از تصمیمگیری چندگانه و غیره اشاره کرد [1].
همانطور که قبلا بدان اشاره کردیم، مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و بخشهای خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و غیره با چنین مسایلی سر و کار دارند. در واقع، تصمیمات مربوط به مکانیابی و استقرار، نه تنها در مسایل صنعتی، بلکه در مسایل گوناگونی در بخش های دولتی و خصوصی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی ظاهر میشوند. در بخش دولتی، تعیین مکان مراکز خدماتی نظیر ایستگاه های پلیس راه، اورژانس، بیمارستانها ایستگاههای آتشنشانی و غیره نیاز به اتخاذ چنین تصمیماتی دارد. لذا تصمیمگیری در مورد مکانیابی تسهیلات عمدتا از تصمیم گیریهای بلندمدت و استراتژیک شرکتهای بزرگ خصوصی و عمومی است و هزینههای بالای مربوط به مکانیابی و استقرار و راهاندازی تسهیلات، پروژههای مکانیابی را به سرمایهگذاریهای بلندمدت تبدیل کرده است. بدین ترتیب، موفقیت یا شکست مراکز تسهیلاتی در هر یک از بخشهای دولتی و خصوصی، بستگی کامل به مکانهای انتخابی برای آنها دارد. از این رو، اهمیت مساله مکانیابی و استقرار تسهیلات و ضرورت پرداختن بدان بر همگان روشن است [1].
2-2- دسته بندی کلی مسایل برنامه ریزی تسهیلات
مسایل برنامهریزی تسهیلات به چهار دسته عمده مکانیابی، مسیریابی، تخصیص و طراحی تقسیم میشوند. با ترکیب این مولفهها مسایل مکانیابی- مسیریابیو مکانیابی- تخصیص به دست میآیند [1]. (شکل 2-1 را ملاحظه کنید.)
مکانیابی- تخصیص تسهیلات
مکانیابی- مسیریابی تسهیلات
شکل 2- 1. دستهبندی کلی مسایل برنامهریزی تسهیلات[1].
2-3- دستهبندی مسایل مکانیابی با نگرشی سنتی
دستهبندیهای کلاسیک مسایل مکانیابی عمدتا بر اساس موارد مختلف صورت میگیرد که در زیر به آنها میپردازیم:
براساس خصوصیات وسایل جدید
مکانیابی تک وسیلهای/ چند وسیلهای
مکانیابی با وسایل نقطهای/ ناحیهای
براساس خصوصیات وسایل موجود
مکانیابی با وسایل ایستا/ پویا
مکانیابی وسایل با مکان قطعی/ احتمالی
براساس نوع ارتباط وسایل موجود و جدید
مکانیابی با ارتباطات برونزا/ درونزا
مکانیابی با ارتباطات ایستا/ پویا
مکانیابی با ارتباطات قطعی/ احتمالی
براساس فضای جواب
مکانیابی روی خط/ صفحه
مکانیابی گسسته/ روی شبکه

Share