انگیزه

انگیزه

چـــــرا کـــــردهای نـــــام کــاووس کــــی کــــه در جنــــــگ نــــه تــاو داری نه پی
تنـــت را بــــرین نیـــزه بــــــــریان کـــنم ستــــاره بدیـــــن کـــار گـــــریان کـــنم
(همان،ب651-650).
در واقع توصیفات هجیر از رستم و کشته شدن ژنده رزم بیش از پیش سبب تحریک عقده قدرتطلبی سهراب میشود و این عقده و احساس غرور برآمده از خامی و بی‌تجربگی؛ او را وادار میکند که یک تنه به قلب سپاه ایران بتازد:
خــــروشان بیامــــد بـــه پــــرده ســـــرای بـــــــه نیــــــزه درآورد بــــــالا ز جـــای
خـــم آورد زان پــــس سنــــان کــــرد سیخ بــــزد نیـــــــزه بــرکـــــند هــــفتاد میخ
ســــــراپرده یــــــک بهــــره آمــــد ز پای ز هـــــــر ســــــو بــــرآمد دم کــــــرنای
(همان،ب658-656).
در ادامه قدرت‌طلبی‌اش ضمن توهین به رستم رجز خوانی میکند:
بــــه آوردگــــه بـــر تــــرا جـــای نیــست تــــرا خــــود بــــه یک مشت من پای نیست
به بــــالا بلنـــــــدی و بـــا کتـــف و یـــال ستـم یافــــت بالــــت ز بــسیـــــار ســــال
(همان:191،ب681-680).
رستم نیز ضمن دعوت کردن سهراب به آرامش؛ او را خام و بیتجربه میخواند:
بـــدو گفــــت نـــرم ای جـــوان مـــرد گرم زمـــین ســــرد و خشـــک و سخن گرم و نرم
(همان،ب683).
پس از نبرد نخست، سهراب ضمن دادن گزارش جنگ به هومان میگوید:
نــــــشانهای مــــــادر بیابـــم هــــــمی بــــدان نیـــــــز لخــــــتی بتــــابم هـمی
(همان:195،ب820).
سهراب در میدان نبرد، پس از شنیدن توصیف دلاوریهای رستم، امید سبزی در دلش جوانه میزند. از سویی بخشی از شکی که سهراب به رستم دارد از آن روست که هماورد خود را برتر از سایرین می‌بیند. ای کاش به جای آن همه پرسش از رستم و دیگران، ” گمانی برم من که او رستم است” (همان،ب821)، می‌توانست بازوبند خود را همچون پرچمی بر بازو ببندد و بدینگونه رستم را و خود را یاری کند.
اگر تنهاترین و اصلیترین قصد سهراب یافتن پدر است پس چرا از ” نام” و انگیزه خود، هیچ سخنی به هجیر نمیگوید؟! چرا بازو بند که در حکم نشانهای است؛ پنهان میکند؟! چرا وقتی نشانههای مادر و حس او در شناخت پدر به یاریاش میآیند؛ منتظر میماند دیگران نسبت او را، با پدر تأیید کند؟!
سهراب بوی پدر را استشمام میکند و در یک قدمی شناخت اوست، پس به رستم میگوید:
بـــدو گفــــــت کـــز تـــو بــــپرسم سخن هــــــمه راستــــــی بایــــــد افکــــند بن

Share