انگیزه پیشرفت

انگیزه پیشرفت

این جانور خطرناک افسانه ای، نخست در خوان سوم رستم و درجنگ های مازندران با او مواجه می شودو ازپای درمی آیدوسپس درخوان سوم اسفندیار،کشته می شودو درجنگی با اسکندرو همچنین در درگیری با بهرام گور،به قتل می رسد.
اژدهادر اوستا جانور بزرگ و مهیب واهریمنی است.اغلب برای این جانور شاخی نیز در نظر گرفته شده است.این موجود شاخدارار اهریمنی در نهایت توسط گرشاسب کشته می شود واین جنگ نماد نبرد وچیره شدن بر دیوبدکنش و اهریمن تبه کاراست.
درنقوش وحجّاری های تخت جمشیدجانورانی با شاخ و پربسیار زشت پیکر وجود دارند که داریوش با دست چپ شاخ جانور را گرفته و با دست راست دشنه ای را درپهلوی جانورفرو می کند واین تصاویر یادآور همان نمادپیروزی معنوی شاه در برابر نیروهای اهریمنی است.
در ادبیات ودائی، ما با مار و اژدهای سه سر، سه پوز و شش چشم روبرو هستیم. سپس این داستان وافسانه تعییر کرده است و افسانه ی روییدن دو مار از شانه جای آن مار و اژدهای سه سر را می گیرد. چنین باوری احتمالاًاز نفوذ افسانه ها وسنن بابلی که درحجاری های بابل به دست آمده به ادبیات ودائی راه یافته است. این حجاری هاغالباً ایزدانی با مارهایی درشانه ی خودهستند.
در ایران باستان مانند دیگر کشورهای کهن،افسانه های بدیعی درباره ی اژدها وجود داشته است. «آیین نبرد میان «اهی» با «ورتیره» و با«ایندره» به نحو وسیعی درمیان اقوام هند و ایرانی رایج بوده، امّا درحالی که در سرزمین های هندوستان، چین و بابل، اژدها نماد خشکسالی و تاریکی و سیل های ویرانگر بوده است.» (صفاری، 1383، ص 290).
اژدها جانوری است که در کهن ترین سنن نماد ویرانکاری بوده است. روزگاری دراز اساطیرشناسان می پنداشتند که اژدها نمایشگر سر و انگیزه پیشرفت بشراست و سرگذشت بشر سراسر کوششی است برای رهایی یافتن از قدرت درهم شکننده ی اژدها.
رابطه میان اصل و آغاز جهان و اژدها در کیهان شناسی بابلیان آشکار است. در این کیهان شناسی اژدهایی که نماد ظلمت آغازین است غالباً به صورت ماری خشمگین نموده شده و مردوک یا قهرمان خورشیدی برآن چیره می شود. بدین گونه جهان روشن پدرسالاری جهان آغازین مادرشاهی را تسخیر می کند.
در مصر باستان اژدها رمزطغیان های بزرگ رودنیل بوده است وسود وزیان آن طغیان ها راکه باور کننده یاویران کننده اند نشان می داده است.از این رو اژدها غالباً هم با خداوند «أسیریس» و هم با الهه «هاتور» همانند می شده و گاه نیز از لحاظ خیر و برکتی که داشته بااسیرس و به سبب ویرانکاریش با «ست» دشمن«ازیریس»یکی می شده است.
اژدها همیشه حیوانی نیرومند وسهمگین پنداشته شده وگاه- چنانکه در چین- مقدّس بوده پرستیده می شده است. زیرا بخشنده ی آب و باران می دانسته اند.
دربعضی نقاط اژدهاراهمان تمساح دانسته و پنداشته اندکه تمساح آورنده ی باران است.اقوام بسیار معتقدبودندکه اژدها خدای طوفان و هوای بد وسیل ودیگر بلاهای آسمانی است وطوفان براژدها سوار شده و موجب لغزش زمین و زمین لرزه می شود. تقریباً همه جا اژدها با شب و تاریکی و بطن مادری و آب کیهانی پیوسته ومربوط است.
اژدها تنها موجوداساطیری است کهدر تمام ملل جایگاه داشته است. درافسانه پردازی سراسر جهان به جزچین، که درآن جا موجود مسالمت جوست، نمودار نیروهای پلید و ناپاک است، اژدها آب را از بارورکردن بازمی دارد و می خواهدخورشید و ماه رافرو برد.بنابراین برای اینکه جهان بماند، بایداژدها نابود شود.این مفهوم اساطیری اژدها به عنوان نیروهای اصلی اهریمن و به گونه ی دشمن آفرینش، در دین ها و ادبیات گوناگون پیدا شده است.
درایران باستان، سیمای اژدها درنهایت سهمناکی و زشت رویی است. اژدهادر شاهنامه نیز موجودی اهریمنی است و بر پایه ی توصیفات فردوسی از آن، بسیار نیرومند است و بسیار زهرآگین و خطرناک است که ازدهانش دمی گرم چون آتش بیرون می زند.این موجود در داستان های زیادی از شاهنامه ظاهر می شود.
داستان های نبرد فریدون و منوچهر با اژدها و همچنین ظهور آن در هفت خوان ها بسیار جلب نظر می کند.

نمونه ی اشعاری که آتشی از این واژه استفاده کرده است :
«ای دل !
چه عطرها به خود زده این بیوه ی عقیم !
و ناوهای بسیار
با بیرق سیاه، که هر یک از
تصویر اژدهایی پیچیده بود،
در تپش از باد

Share