انواع سیستم های اطلاعاتی

انواع سیستم های اطلاعاتی

همانند هتل، بانک متوسط تمرکز بر افراد و تجهیزات
مدت زمان تماس متوسط
سفارشی سازی متوسط
سطح متوسط توانمندسازی
ارزش افزوده در صف و ستاد
خدمات انبوه بالا تمرکز بر تجهیزات
مدت زمان تماس پایین
سفارشی سازی پایین
سطح کم توانمندسازی
تمرکز بر محصول و فرآیند
ارزش افزوده در بخش ستاد
جدول 7-2 ) طبقه بندی فرآیند خدمات (سیلوسترو و همکاران، 1992)
دامنه سفارشی سازی تا چه حدی است (بعنوان نمونه دامنه سفارشی سازی خدمات یک دندانپزشک برای برآورد نیازهای هر مشتری خود بالا است).
منابع ارزش افزوده در کجا واقع می شوند؛ در بخش صف سازمان (همانند آرایشگر یا متخصص آرایش و زیبایی) یا در بخش ستاد (همانند یک بانک).
تا چه میزان آیا تمرکز بر محصول یا همان خدمت است (همانند مراکز خدمات و تعمیرات ماشین) یا این که در نقطه مقابل تمرکز بر فرآیند است (دوره های آموزش عالی).
ارتباط مستقیم بین جریان مواد و اطلاعات بعنوان قلب سیستم های ERP در سازمان های تولیدی شناخته می شود. عامل اول بعنوان ورودی ها در طول زنجیره تامین از بخش CRM تا SRM و عامل دوم نیز که در جهت عکس در زنجیره تامین تبادل می یابد. عامل دوم در بخش خدمات بصورت هزینه های غیر مستقیم منظور می شود و بطور مستقیم با فعالیت های سازمان های تولیدی پیوند ندارد. تفاوت دیگر سیستم های خدماتی با سازمان های تولیدی مربوط به حوزه برنامه ریزی و یکپارچه سازی سیستم است (باتا-جنولاز و میلت، 2006) در حالی که در سازمان های تولیدی ما با جریان مواد مواجه ایم؛ در سازمان های خدماتی این، جریان دانش است که نقش تاثیرگذاری در فرآیند برنامه ریزی دارد.
آلبرتچ و زِمکی (1985) ضمن تاکید بر محوریت مشتری در تولید خدمت، از راهبرد خدمت، افراد و سیستم بعنوان سه عنصر تاثیرگذار در آن یاد می کنند (شکل 20-2). با تمرکز بر این چارچوب و ویژگی های اشاره شده پیشین ؛ آن چه بیش از پیش روشن می گردد، نقش و جایگاه بی بدیل منابع انسانی در این سازمان هاست. همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد فرآیند پیاده سازی انواع سیستم های اطلاعاتی، فرآیندی فنی و اجتماعی است و پیامدهایی که چرخه حیات پیاده سازی سیستم ها با آن مواجه است عمدتا ناشی از پیامدهای انسانی سایر مراحل پیاده سازی است. از این رو ضروری است رویکرد پیاده سازی و ارزیابی آمادگی سازمانی نگاهی ویژه به این جزء و عوامل حیاتی موفقیت مرتبط با آن داشته باشد.

شکل 20-2 ) مثلث تولید خدمت (آلبرتچ و زمکی، 1985)
منافع متعددی از ERP ها عاید سازمان های خدماتی می شود. باتا-جنولاز و میلت (2006) آن را به شرح ذیل معرفی می کنند:
کاهش حجم کاری اداری
جایگزینی سیستم های قدیمی و پراکنده

Share