رشته حقوق

انعطاف پذیری شناختی

دانلود پایان نامه

1-6-1. فرضیههای اصلی
به منظور پاسخ گویی به سوالات پژوهش حاضر فرضیههای زیر مطرح است:
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود نشانههای مرضی در مبتلایان به پارکینسون موثر است
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) برافزایش همبستههای شناختی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO)بر افزایش رفتارهای مرتبط با سلامت در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
1-6-2. فرضیههای فرعی
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود ادراک بیماری در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود اختلال خواب در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود افسردگی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود اضطراب در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود اختلال عملکرد اجتماعی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود نشانههای جسمانی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر افزایش حافظه روزمره در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود انواع توجه در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود بازداری پاسخ در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر افزایش خودکارآمدی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود کیفیت زندگی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود عملکرد جنسی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر افزایش سازگاری اجتماعی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
شناخت رفتار درمانگری سالمندان(CBTO) بر بهبود پیروی دارویی در مبتلایان به پارکینسون موثر است.
1-7 متغیرهای پژوهش:
در یک تحقیق علمی برای پاسخ دادن به سوالهای پژوهش و یا آزمون فرضیهها تشخیص متغیرها امری ضروری است(سرمد و همکاران، 1386).
براساس اهداف و فرضیههای ارائه شده متغیرهای اصلی تحقیق عبارتند از: سالمندی، بیماری پارکینسون، نشانههای مرضی(ادراک بیماری، اختلال خواب، افسردگی، اضطراب، کنش اجتماعی، خودبیمارپنداری، سلامت عمومی)، همبستههای شناختی(حافظه روزمره، انواع توجه ،انعطاف پذیری شناختی)،رفتارهای مرتبط باسلامت (خودکارآمدی، کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، سازگاری اجتماعی، پیروی دارویی)، شناخت رفتار درمانگری سالمندی.
1-7-1. تعاریف نظری متغیرها:
سالمندی: آخرین مرحله تحول است که از ششمین دهه (60 سالگی) شروع و تا مرگ ادامه دارد، که از نظر بعضی صاحبنظران به عنوان سالهای ناتوانی و از نظر بعضی دیگر سالهای ضعف و یا کم توانی نامیده می‌شود (معتمدی، 1381).

مطلب مشابه :  نمونه پایان نامه حقوق :خشونت علیه زنان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید