اندیشه سیاسی

اندیشه سیاسی

priest
Minister
نگاه کنید به پیوستهای یک و دو آخر پایان نامه.
عنایت، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، ص 129
“Christian Fundamentalism”, in Merrian-Webster’s Encyclopedia of World Religions.
مجله کاوه،
ابنتیمیه در مجموع از معدود شخصیتهای اسلامی است. وی قطع نظر از عناد و لجاج با شیعه، از شخصیتهای بزرگ عالم اسلام است. خودش در جنگ علیه مغولان شرکت کرد و دیگران را نیز به مشارکت در آن ترغیب کرد. با همه تعصب و جمودش، به استقلال و عدم تقلید علاقهمند بود (رک زریاب خویی در کتاب غزالیشناسی ص 147).
ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، ج 1، صص 134-143
الگار، نقش روحانیت پیشرو، ص 132
آدمیت، فکر آزادی و مقدمه مشروطه، ص197
مجله ایرانشهر، ش 1و 2، دیماه 1293 ص 4 به نقل ذاکر اصفهانی، علیرضا، «پروتستانتیزم اسلامی و نقد آن در کشف اسرار» ص 142
شریعتی، مجموعه آثار، ج20، ص 491
شریعتی، همان، ص 294
شریعتی، رک به «چه باید کرد؟» در مجموعه آثار ج 2 ص 294-296
نهرو، نگاهی به تاریخ جهان، صص 475-484
همان 493-496
. برای مثال، ملاحظه دیدگاههای میرزا آقاخان در سه مکتوب جالب است. وی در این اثر با نثری مسجع و خواندنی، شکوه از این دارد که ایرانیان پیش از اسلام در عرش بودند و با آمدن اسلام به خفت و خواری تن دادند و البته از خود نمیپرسد چگونه ملتی – صرف نظر از این که مهاجمان که بودند و چه داشتند و چه کردند – با تعریفی که وی از آنها عرضه کرده، به این سادگی تن به حقارت داده است: «باز آتش دل من از ظلم تازیان شراره کشید. بیچاره ایرانیان! خطوط ایشان در کمال وضوح با حروف مقطع بوده و از چپ به راست. ولی از وقت تاخت و تاز تازیان نوشتن را از راست به چپ رفتن عوض کردند. آه آه که تازیان نه همان وقت تخت کیان و تاج کیقباد را از ایران گرفتند و بر باد دادند و نه تنها همان علم کاویانی را سرنگون نمودند، بلکه هر چه ملت ایران داشت به تاراج بردند. فیلسوفان عالم به آواز بلند فریاد میکنند که ای ایرانیان بدبخت، تازیان بیمروت و عربان کهنهدزد بیانصاف و غیرت بر سر شماها ریخته و تخت کیانی و تاج قبادی را زیر و زبر کردهاند و ثروت چهارهزار ساله ایران را تاخت و تاراج کردهاند. آیین پاک و روشن و باشرف تابناک شما را به خوی نجس عربی و طبیعت نحس بدوی و فطرت دزدی تحویل دادند. خود عربها هنوز یک هزار سال است دو عبارت قرآن را نمیدانند و یک قانون شریعت را نمیفهمند. خلاصه این دزدان بیابان و این جانوران درنده نادان، ایران را ویران و ایرانیان را گرسنه و بیسامان کردند. درد بیدرمان این که هنوز ما دست از بندگی و تقلید ایشان و اطاعت آیین و کیش آنان برنداشتهایم و جنگ امامت امام محمدتقی و خلافت عمر و علی را مایه سعادت قرار دادهایم (سه مکتوب، نقل با تلخیص از آل احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، ج2، ص 80-83).
آل احمد، در خدمت و خیانت روشفنکران، ج 1، صص 168-188
آل احمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، ج 2، ص 36
آلاحمد، «دین و دنیا»، در خدمت و خیانت روشنفکران، ص 6 تا 8 با تلخیص.
آلاحمد، در خدمت و خیانت روشنفکران، ج 2، ص 45-52
طباطبایی، جدال قدیم و جدید، ص 10

Share