اندیشه سیاسی اسلامی

اندیشه سیاسی اسلامی

انوشیروان و زنجیر عدالت» (همان، ص 45).
دادرسی پادشاهان عجم»و بار عام دادن‏ در روز مهرگان و روز نوروز (همان، ص 49).
کار با علم کردن و عمل نیکو انجام دادن‏ چون«افریدون و اسکندر و اردشیر و نوشیروان‏ عادل» (همان، ص 71).
حرمت نگه داشتن فرامین و اختیارات‏ پادشاه (همان، ص 85).
حق گذاردن خدمتکاران شایسته (همان، ص 185).
ملوک اکاسره در عدل و همت و مروت‏ زیادت از دیگر پادشاهان بودند خاصه انوشروان‏ عادل» (همان، ص 159).
وزیر نیکو داشتن چون پادشاهان بزرگی از جمله«کیخسرو چون گودرز داشت و منوچهر چون‏ سام،و افراسیاب چون پیران ویسه،و گشتاسب‏ چون جاماسب،و رستم چون زواره،و بهرام گور چون خره روز،و نوشروان عادل چون بزرجمهر (همان، ص210).
زیان تسلط زنان بر حکمرانان همچون‏ «سودابه بود زن کیکاووس که بر وی مسلط شده‏ بود»و یا خسرو که«عنان هوا به دست شیرین‏ داد.»و از زبان بزرجمهر دو عامل را علت سقوط ساسانیان می‏نویسد:«یکی آنکه آل ساسان بر کارهای بزرگ کارداران خرد و نادان گماشتند و دیگر اینک دانش را و اهل دانش را دشمن‏ داشتندی.» (همان، ص220).
پادشاه آن‏گونه عمل کند که زیردستان‏ خویشتن‏شناس باشند (همان، ص 158).
خروج مزدک و دفع فتنه او (همان، ص 159).
لزوم رسیدن به کار متظلمان (همان، ص 210).
گروه‏های جامعه در اندیشه خواجه‏ نظام الملک
خواجه نظام الملک در سیرالملوک، جامعه‏ ایده‏آل خود را معرفی می‏کند. سلطان در رأس این‏جامعه قرار دارد. سلطان در اندیشه خواجه همچون پادشاهان پیش از اسلام، «شاهنشاه اعظم»است. همان‏گونه که یعقوبی در مورد شاهان ساسانی می‏نویسد که آنها خود را شاهنشاه،یعنی شاه شاهان می‏خواندند. در تفکر خواجه این شاهنشاه دارای«فر الهی»است.زیرا خداوند عالم او را از خاندانی برگزیده که پادشاهی و راهبری همیشه در خاندان آنان بوده و به کرامت‏ها و بزرگی‏هایی که دیگر ملوک جهان از آن خالی‏ بودند،آراسته گردانیده است (یعقوبی، 1374، صص7، 24 و 219)
این آراستگی‏ها که پادشاهان باید داشته‏ باشند،توسط خواجه اینگونه برشمرده شده‏اند: «دیدار خوب و خوی نیکو و عدل و مردانگی و دلیری و سواری و دانش و به کار بستن انواع سلاح‏ و راه بردن به هنرها و شفقت و رحمت بر خلق‏ خدای عز و جل،وفا کردن نذرها و وعده‏ها و دین‏ درست و اعتقاد نیکو و دوست داشتن طاعت‏ ایزد تعالی،و به جای آوردن فضایل از نماز شب و زیادت روزه و حرمت داشتن علمای دین را و گرامی‏ کردن زاهدان و پارسایان را و خریداری کردن اهل‏ دانش و حکیمان را و صدقه‏های متواتر دادن و با درویشان نیکویی کردن و با زیردستان و خدمتکاران به خلق خوش زیستن و ستمکاران را از رعیت بازداشتن.
خواجه نظام الملک گذشته از شرح‏ ویژگی‏های پادشاه ایده‏آل خود،در خصوص برخی‏ گروه‏ها و اصناف جامعه و صاحب منصبان نیز سخن گفته و ویژگی‏های آنها را برشمرده است. با این حال،وی تصویر مدونی از طبقات جامعه‏ روزگار خود و مدینه مطلوب خویش را ارائه نمی‏دهد (همان، ص212).
عدالت در اندیشه سیاسی خواجه نظام الملک
تعاریف و تعابیر چند از عدالت در اندیشه خواجه حسن وجود دارد که با خطوط اصلی اندیشه سیاسی اسلامی و آراء سایر اندیشمندان این وادی مشابهت دارد؛همچنان که تأثیر برداشت‏های اندیشه ایران باستان و اندیشه یونانی از عدالت نیز در آراء وی به چشم می‏خورد.
عمده‏ترین تعاریف عدالت از دید خواجه نظام به شرح ذیل است (اخوان کاظمی، 1380، ص9-14، با تلخیص):
عدالت به معنای قرار دادن هر چیز در جای خویش و رعایت اهلیت و استحقاق و مراتب
عدالت به معنای«راستی» و «راست‏کرداری و راست کردن»
عدالت به معنای«میزان»و ترازوی فضایل و همه نیکی‏ها
عدالت به معنای حد وسط و میانه‏روی
عدالت در حوزه قضا و به معنای تناسب و تساوی جرم با مجازات.
ابو حامد محمد غزالی (450-505ق)

Share