اندیشه‌های معطوف به عمل در ارتباطات میان‌فرهنگی ‌ِغرب

اندیشه‌های معطوف به عمل در ارتباطات میان‌فرهنگی ‌ِغرب

توانایی ارتباطات بین فرهنگی شامل اعتبار بخشیدن به هویت‌های فرهنگ است.
هویت‌های فرهنگی به‌عنوان تابعی از قلمرو(مثلا هویت‌های عام چگونه هستند)، برجستگی (هویت‌های هم چگونه هستند) و شدت (هویت‌ها با چه شدتی به‌دیگران انتقال داده می‌شوند) است
پنج اصل:
هرچه هنجارها و معانی در گفتمان تفاوت بیشتری داشته باشند تماس بین‌فرهنگی‌تر است.
هرچه تعداد افرادی که توانایی ارتباطاتی بین‌فرهنگی دارند بیشتر باشند بهتر می‌توانند به ایجاد و حفظ روابط بین‌فرهنگی بپردازند.
هرچه هویت‌های فرهنگی در گفتمان تفاوت بیشتری داشته باشند تماس بین‌فرهنگی‌تر است.
هر چه هویت فرهنگی نسبت داده شده با هویت فرهنگی ابراز شده سنخیت بیشتری داشته باشد توانایی بین‌فرهنگی بیشتر خواهد شد.
ارجاعات زبانی به هویت فرهنگی به‌طور نظام‌مند با عوامل اجتماعی – بافتی نظیر شرکت‌کنندگان، نوع رویداد و موضوع همبستگی دارند.
2-۳-۹- مذاکره بر سر هویت
تینگ تومی توانش ارتباطاتی بین‌فرهنگی را یک فرآیند مذاکره موثر بر سر هویت می‌داند. او چندین فرض را در این خصوص طرح می‌کند:
تفاوت‌های فرهنگی بر احساسی که فرد از خود دارد موثر است.
خود همانندسازی دربردارنده‌ی طیف امنیت و آسیب‌پذیری است.
تنظیم مرز هویت برای رفتار ایجاد انگیزه می‌کند.
تنظیم مرز هویت متضمن ایجاد تنش بین شمول و تفاوت گذاری است.
دیالکتیک شمول- تفاوت گذاری بر احساس منسجمی که فرد از خود دارد موثر است.
داشتن احساسی منسجم از خود، برغنای ارتباطات افراد تاثیر می‌گذارد.
تینگ تومی این‌گونه ادعا می‌کند که هرچه خود-همانندسازی به‌صورت امن‌تری انجام پذیرد آنان بیشتر پذیرای تعامل با اعضای دیگر فرهنگ‌ها خواهند بود.
کاردانی افراد در مذاکره برای هویت‌ها تحت تاثیر مدیریت موثر دیالکتیک امنیت – آسیب‌پذیری و شمول – تفاوت‌گذاری است.
2-۴- اندیشه‌های معطوف به عمل در ارتباطات میان‌فرهنگی ‌ِغرب
در زیر رویکردهای مختلف به ارتباطات میان‌فرهنگی را در منابع اصلی آن توضیح خواهیم داد تا توصیه‌های عملی هر یک را در چارچوب آنها فهم کنیم. تمام این رویکردها در ارتباطات میان‌فرهنگی در پارادایم عملگرایانه است اما تفاوتهای عمده‌ای نیز با یکدیگر دارند.
2-۴-۱- لری سماور: اهمیت فرهنگ در ارتباطات
سماور حوزه‌های ارتباطات میان‌فرهنگی را به‌طور گسترده مورد مطالعه قرار داده است. او دسته‌بندی مناسبی برای فهم ارتباطات میان‌فرهنگی و کاربرد آن ارائه کرده است. نقشِ خصوصیات فرهنگ، عناصر فرهنگی، حوزه‌های متاثر از فرهنگ و مسائل آن در ارتباطات بخش عمده‌ی کار او را تشکیل داده است. از نظر او ویژگی‌های فرهنگ که بر ارتباطات تاثیر مستقیم دارند را می‌توان در شش مورد خلاصه نمود: اکتسابی، مشترک، میراث نسل‌های گذشته، نمادین، پویا و فرآیندی.
ساختار فرهنگ شامل عناصری همچون خانواده، تاریخ، دین، زبان و عناصر غیرکلامی است که حاملان مهم‌ترین اعتقادات فرهنگی هستند. خانواده نقش‌های جنسیتی، جمع‌گرایی و فردگرایی، مهارت‌های اجتماعی و ادرکات اولیه را به اعضای خود آموزش می‌دهد. از نظر سماور فرهنگ و تاریخ کاملا در هم تنیده شده‌اند و مطالعه ارتباطات میان‌فرهنگی و تاریخ با یک‌دیگر عجین هستند. تاریخ عنصری کلیدی است که هویت، ارزش‌ها، اهداف و انتظارات در فرهنگ را توسعه و تغییر می‌دهد. جهان‌بینی بخشی از فرهنگ است که مباحث فلسفی هم‌چون خدا، انسان، طبیعت، جهان، زندگی، مرگ، ناراحتی و به‌طور کلی مسائل مرتبط با هستی را دربر می‌گیرد. از نظر سماور دین مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده جهان‌بینی در فرهنگ است. هویت عنصر دیگری از فرهنگ است که نقطه کانونی ارتباطات میان‌فرهنگی به‌شمار می‌رود و با جهانی‌شدن و گسترش تنوع داخلی اهمیت بیشتری یافته است.
زبان ویژگی متمایز انسان است. زبان برای فعالیت‌های انسانی ابزار مهمی برای تماس با دیگران است؛ زیرا امکان تفکر، تعاملات اجتماعی، کنترل واقعیت، حفظ تاریخ و بیان منوط به ان است. بدین‌ترتیب حفظ و انتقال فرهنگ کاملا به زبان وابسته است. توجه به استفاده از زبان شیوه مهمی برای فهم تفاوت‌های فرهنگی است. سماور بر این نکته تاکید می‌کند که کلمات در کنار هم معانی متفاوتی با کلمات به‌صورت جداگانه دارند از این‌رو توصیه می‌کند که بهتر است از اصطلاحات و کلمات مبهم و فرهنگی پرهیز شود. سماور بیان می‌دارد که تصمیمات و قضاوت‌های مهم ما مبتنی بر رفتارهای غیرکلامی دیگران است. پیام‌های غیرکلامی ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه باشند. مطالعه این نوع از ارتباط ما را از قوم‌مداری مصون می‌دارد. بدن ما مهم‌ترین منبع پیام‌های غیرکلامی است؛ حرکات بدن، صحبت‌ها، تماس چشمی، لمس‌کردن و کنش‌های فرازبانی.

Share